บุคลากรสำนักการช่าง

ผู้บริหาร

img
นายอภิชาติ ชาญธีระวัฒนา
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
( )

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

img
นางสาวสุพรรณี นาคำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
( )
img
นางเจียมจิต จันทร์พวง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
( )
img
นางจันทร์เจ้า ศรีวิลัย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
( )
img
นางนิตยา ใจหาญ
เจ้าพนักงานการเงินบัญชีชำนาญงาน
( )

ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

img
นายจิตกร อยู่หนูพะเนาว์
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
( )
img
นางสุวนัส บัวมาศ
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร
( )
img
นายยศ มณีนิล
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
( )
img
นายอัครกวีย์ ศิริญาณ
นายช่างโยธาอาวุโส
( )

ส่วนควบคุมการก่อสร้าง

img
นายเอกชัย ช่างเพชร
วิศวกรโยธาชำนาญการ
( )
img
นายฐิติพงศ์ ทองธรรมมา
นายช่างโยธาอาวุโส
( )
img
นายอุกฤษฏ์ กันทะวัง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
( )
img
นายนาวิน หนุนวงศ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
( )
img
นายวรา จรรยาสุทธิวงศ์
หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม
( )

ส่วนการโยธา

img
นายธนกร หลอมทอง
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
( )
img
ว่าที่พันตรีอาคม จันทร์แก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
( )
img
นางสมสวย วิเศษสังข์
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะปฏิบัติงาน
( )
img
นายสุรชัย จรรยาวงศ์โชติ
นายช่างไฟฟ้าชำนาญการ
( )
img
นายสุวิทย์ พิทักษา
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
( )
img
นายประดิษฐ์ เควันดี
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
( )
img
นายขจรเกษ ขันตี
หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล
( )
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4