พรบ.เทศบาลฯ

 

พรบ.ควบคุมอาคาร
พรบ.เทศบาลฯ
พรบ.บัตรประจำตัวประชาชน
พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่
พรบ.ภาษีป้าย
พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
พรบ.รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
พระราชกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าข้อบังคับการประชุมสภา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุ
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล สิ่งเปรอะเปื้อน พ.ศ.2556
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและสิ่งเปรอะเปื้อน พ.ศ.2556
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2556
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2556
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย และการคัดแยกในครัวเรือน พ.ศ.2556
เทศบัญญัติรายจ่ายงบประมาณประจำปี 2559
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2561
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบัญญัติเทศเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561(13 ธันวาคม 2561)