ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 

-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ปี 2559
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ปี 2560
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ปี 2561
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ปี 2562