ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2559
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559


งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวต้อนรับเจ้าหน้าที่ จากองค์การก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในการเข้าตรวจสอบโครงการ โดยผู้ประเมินภายนอก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน 2017 เวลา 05:59 น.นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่
จากองค์การก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในการเข้าตรวจสอบโครงการ
โดยผู้ประเมินภายนอก คือ บริษัทเอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด จากการที่เทศบาลฯ
 ได้เข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย
กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยมีกิจกรรม
 "การผลิตเชื้อเพลิงขยะจากขยะมูลฝอยชุมชน  ซึ่งบริษัทแอดวานซ์เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด
 บริษัทที่ปรึกษาและคณะทำงานของทางเทศบาลเมืองศรีสะเกษได้จัดทำเอกสาร
ข้อเสนอโครงการ เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นโครงการ
T - VER เรียบร้อยแล้ว
โดยคณะได้มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยศรีสะเกษ ที่ 1

 

ผู้เข้าชม

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์