ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2559
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559


งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลพุกร่าง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 08:40 น.เมื่อวันที่ 22 กพ. 60 เวลา 13.00น. ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ
  ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลพุกร่าง อำเภอพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 ประกอบด้วยรองนายกเทศมนตรีตำบลพุกร่าง, สมาชิกสภาเทศบาลฯ, หัวหน้าส่วนการบริหาร,
  ผู้ประธานชุมชน และคณะกรรมการชุมชน รับชมวีดีทัศน์แนะนำเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  และศึกษาดูงาน ณ ศรีสะเกษอควาเรียม

 

ผู้เข้าชม

เรามี 44 บุคคลทั่วไป ออนไลน์