ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2559
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  สารวันเทศบาลฯ ปี2560

งานต่างๆ


โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาครู PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิด
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2560 

 
พิธีเปิดงานสงกรานต์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ท่านธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสงกรานต์
สรงน้ำพระพุทธอภัยมงคลสมังคี สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุพร้อมมอบของที่ระลึก
 และมอบรางวัลให้แก่ครอบครัวอบอุ่น ทั้งนี้ นางธีราพจน์ ทองศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
 และคณะ นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ประชาชน พนักงานเทศบาล
พนักงานครู เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมในพิธี ณ บริเวณลานร่มโพธิ์ วัดมหาพุทธาราม

 
ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ห้วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายพิพัฒน์ อินทรวงษ์โชติ และ นางอุไร บัวบาน รองปลัดเทศบาลฯ
 ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน
ห้วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 ณ บริเวณสี่แยกสะพานขาว

 
มอบนโยบายการปฏิบัติงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ออกพบปะและ
มอบนโยบายการปฏิบัติงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมเผชิญเหตุ และช่วยเหลือประชาชน ทั้งอุบัติเหตุทางถนน วาตภัย อัคคีภัย
ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หลังจากนั้นคณะนายกเทศมนตรี
ได้ออกเยี่ยม และให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ อปพร เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามจุดเสี่ยงต่าง

 
รดน้ำขอพร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล
 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงาน พนักงานครู เจ้าหน้าที่เทศบาล
 และประธานชุมชน รดน้ำขอพร ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ
 และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
 13-15 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล

 
บรรเทาความเดือดร้อน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ท่านนพ พงศ์ผลาดิสัย นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วย ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ท่านศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ท่านพิพัฒน์ อินทรวงษ์โชติ รองปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ออกเยี่ยมประชาชน
ที่ได้รับความเดือดร้อน จากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือน เลขที่ 1257 ซอยเทพา 9
ชุมชนตลาดนอก พร้อมทั้งได้มอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

 
ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   วันที่ 11 เมษายน 2560 ท่านศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 เป็นประธานในการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ตามโครงการจ้างนักเรียน
นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมอินทนิล 

 
รดน้ำขอพร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ
พร้อมด้วยนายมาโนช มหาสุวีระชัย นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรีฯ เลขานุการ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ
 พนักงาน และเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจาก
 ท่านธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 2 จาก 165

ผู้เข้าชม

เรามี 34 บุคคลทั่วไป ออนไลน์