ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2561
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  -การบริหารงานบุคคล
  -
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
  ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
  -การดำเนินการป้องกันและ
   ปราบปรามการทุจริต

  -ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
  ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ
  ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  -การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  -ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
  -การประเมินผลการปฎิบัติงาน
  -หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

  

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยววันเด็ก 2563 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
กิจกรรมในวันเด็ก ปี 2563 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะกลางน้ำ)

 
ตักบาตร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ บริเวณ ศาลหลักเมืองศรีสะเกษ

 
เดิน กิน ชิม เที่ยว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator    นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
  ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยมิติทางวัฒนธรรม...กิจกรรม "เดิน กิน ชิม เที่ยว"
   ณ ถนนคนเดินสวนสาธารณะมารี-หนองแคน เมืองศรีสะเกษ ทั้งนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
   นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายพิพัฒน์ อินทรวงษ์โชติ 
  รองปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 
ประกวดวงโยธวาทิต ประเภท Marching Show Band รอบชิงชนะเลิศ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้นายเกษม สืบเสน
 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ร่วมเป็นเกียรติพิธีปิดการประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ
 แห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2562 โดยมีการประกวดวงโยธวาทิต
 ประเภท Marching Show Band รอบชิงชนะเลิศ ณ สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
 (สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ)

  

 
ประกวดวงโยธวาทิตโลก ประเภท TWMC-STREET PARADE PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้นายเกษม สืบเสน
 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ร่วมมอบรางวัล การประกวดวงโยธวาทิตโลก ประเภท
  TWMC-STREET PARADE ณ บริเวณวงกลมน้ำพุ จังหวัดศรีสะเกษ

 
ต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ
 นายสมชาย ศรีกล่ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
 และคณะศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดตั้งและการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ
 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุวัดเจียงอี เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่ประจำปี 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   งานป้องกันฯ ได้ทำการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่ประจำปี 2562
 ทำให้เกิดความพร้อมที่จะออกปฏิบัติงานได้อย่างทันเหตุการณ

 
สภากาแฟเย็น PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator    นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานงาน "สภากาแฟเย็น"
   ณ บริเวณลานโคปุระ (เกาะห้วยน้ำคำ) และในการนี้ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ 
  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับ ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้มีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
  และสิ่งแวดล้อมร่วมกับเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพ โดยมีหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมงาน
  เพื่อพบปะแจ้งข่าวบอกกล่าวข่าวสารต่างๆ และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน 
  จากนั้นได้มอบป้ายให้กับเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งต่อไป

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 2 จาก 206

บริการเป็นของเรา
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง สโมสรพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(18 ธันวาคม 2562)ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน โครงการก่อสร้างสระ
ว่ายน้ำชุมชน (20 พ.ย. 62)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริต

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์