ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2561
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2561
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  -การบริหารงานบุคคล
  -
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
  ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
  -การดำเนินการป้องกันและ
   ปราบปรามการทุจริต

  -ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
  ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ
  ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  -การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  -ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
  -การประเมินผลการปฎิบัติงาน
  -หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

  

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวต้อนรับ สาวงามผู้ที่ได้รับตำแหน่ง"นางงามศรีสะเกษ ๒๕๖๒" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
ให้การต้อนรับ สาวงามผู้ที่ได้รับตำแหน่ง"นางงามศรีสะเกษ ๒๕๖๒"ซึ่งประกอบด้วย
รางวัลชนะเลิศ นางสาวบูชาธรรม อุ่นเรือน
รองอันดับหนึ่ง นางสาวอนัญญา รัตนเกษม
รองอันดับสอง นางสาวปรียบดาว​ ผลภาษี​
ในโอกาสเข้ามอบช่อดอกไม้ขอบคุณ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
ที่ได้ให้การสนับสนุนการประกวด "นางงามศรีสะเกษ ๒๕๖๒"
เมื่อวันที่
17 สค.62 ที่ผ่านมา ณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ

 
โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิด
โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค  สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
76 จังหวัด
 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 เฉลิมพระชนมพรรษา
80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) โดยมี
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 
เยี่ยมให้กำลังใจคุณแม่หลังคลอด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร. ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนการบริหาร พนักงานเทศบาล
และ อสม. ออกเยี่ยมให้กำลังใจคุณแม่หลังคลอดและสมาชิกใหม่
ของครอบครัว  ณ  ชุมชนในเขตเทศบาล

 
ปลูกต้นไม้ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
มอบหมายให้ นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
 นำหัวหน้าส่วนการบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงาน นักเรียนจากโรงเรียน
ในสังกัด ร่วมกัน ปลูกต้นไม้ จำนวน
250 ต้น ณ บริเวณภายในสวนเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา
80 พรรษา
 เกาะห้วยน้ำคำ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดภาวะโลกร้อน และเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใน
เขตพื้นที่เทศบาล ตามยุทธศาสตร์"เมืองแห่งต้นไม้" ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่
3 ครั้งที่ 2
 ประจำปี 2562 เพื่อแปรญัตติ และขอรับความเห็นชอบพิจารณาร่างเทศบัญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.
2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
วันแม่ 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

กิจกรรมเนื่องในวันแม่ 2562

 
วัน รพี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายวินัย พวงดอกไม้ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย
นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นำหัวหน้าส่วนราชการ
 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมน้อมสักการะ ถวายพวงมาลา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
เนื่องในวันรพี วันที่
7 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์
ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์
พระบิดาแห่งกฎหมายไทย
 ณ บริเวณหน้าอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการ
น้อมรำลึกและแสดงออกถึงพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อนักกฎหมายไทย
ทั้งนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษด้มอบหมายให้
 นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษร่วมพิธีถวายพวงมาลาในครั้งนี้

 
ฝึกอบรมการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการ
ฝึกอบรมการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน ตามโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ
2562
ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล
1 วัดเจียงอี

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 2 จาก 200

บริการเป็นของเรา
ายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การประชุมระดม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนิน
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่2
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์