ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2561
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  -การบริหารงานบุคคล
  -
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
  ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
  -การดำเนินการป้องกันและ
   ปราบปรามการทุจริต

  -ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
  ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ
  ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  -การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  -ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
  -การประเมินผลการปฎิบัติงาน
  -หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

  

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวการแข่งขันกีฬาและนันทนาการสานสัมพันธ์ผู้สูงวัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้
 นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด
 การแข่งขันกีฬาและนันทนาการสานสัมพันธ์ผู้สูงวัยโดย นายพิพัฒน์ อินทรวงษ์โชติ
  รองปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษกล่าวรายงานวัถตุประสงค์ ของการแข่งขันกีฬา
 เพื่อดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในชุมชน ส่งเสริมการออกกำลังกาย จะช่วยเสริมสร้าง
 ให้ผู้สูงอายุมีร่างกายที่แข็งแรง เสริมสร้างความสามัคคี และที่สำคัญการออกกำลังกาย
 ยังช่วยลดความเสียงต่อการป่วยด้วยโรคต่างๆ อีกด้วย กิจกรรมแข่งขันกีฬาในครั้งนี้
 ได้รับความอนุเคราะห์คณะกรรมการตัดสินจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 วิทยาเขตศรีสะเกษ ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเจียงอี)
  

 
รงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย และผ้าพื้นเมือง จ.ศรีสะเกษ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ
 ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรม ตามโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย
 
และผ้าพื้นเมือง จ.ศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 "ศรีสะเกษพร้อมใจ ทำความดี วิถีพอเพียง"
  ทำบุญตักบาตร ซึ่งจัดขึ้นทุกวันอังคารของสัปดาห์ ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
 เพื่อรณรงค์ให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา
 ตลอดจนประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ ได้สืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
 อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามด้วยการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง

 
วันเด็ก 2563 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
กิจกรรมในวันเด็ก ปี 2563 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะกลางน้ำ)

 
ตักบาตร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ บริเวณ ศาลหลักเมืองศรีสะเกษ

 
เดิน กิน ชิม เที่ยว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator    นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
  ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยมิติทางวัฒนธรรม...กิจกรรม "เดิน กิน ชิม เที่ยว"
   ณ ถนนคนเดินสวนสาธารณะมารี-หนองแคน เมืองศรีสะเกษ ทั้งนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
   นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายพิพัฒน์ อินทรวงษ์โชติ 
  รองปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 
ประกวดวงโยธวาทิต ประเภท Marching Show Band รอบชิงชนะเลิศ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้นายเกษม สืบเสน
 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ร่วมเป็นเกียรติพิธีปิดการประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ
 แห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2562 โดยมีการประกวดวงโยธวาทิต
 ประเภท Marching Show Band รอบชิงชนะเลิศ ณ สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
 (สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ)

  

 
ประกวดวงโยธวาทิตโลก ประเภท TWMC-STREET PARADE PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้นายเกษม สืบเสน
 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ร่วมมอบรางวัล การประกวดวงโยธวาทิตโลก ประเภท
  TWMC-STREET PARADE ณ บริเวณวงกลมน้ำพุ จังหวัดศรีสะเกษ

 
ต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ
 นายสมชาย ศรีกล่ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
 และคณะศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดตั้งและการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ
 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุวัดเจียงอี เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 10 จาก 214

บริการเป็นของเรา
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง สโมสรพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(18 ธันวาคม 2562)

ระเบียบเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจาก
ผู้ใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ พ.ศ.2563
ระเบียบคณะกรรมการสโมสรพนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิก และหลักเกณฑ์
อัตราค่าบริการในการใช้สถานที่กิจการสโมสร
พ.ศ.2563

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริต

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์