ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2559
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน ปี 2559
  แผนการดำเนินงาน ปี 2560
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวลงนามถวายอาลัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ ได้กล่าวถวายอาลัย
และนำคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา เลขานุการฯ สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ และพสกนิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมลงนาม
ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ สำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ชั้นล่าง อาคาร 4 ชั้น

 
ถวายน้ำสรงพระบรมศพ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีฯ นำคณะผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
 พนักงานเทศบาล พนักงานครู ในสังกัด ร่วมถวายน้ำสรงพระบรมศพและลงนาม
 ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ อาคารฉลองศิริราชสมบัติ
 ครบ ๖๐ ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ

 
อบรม ในการดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือ ผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมือง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ให้เกียรติ
เป็นประธาน ในพิธีเปิดการอบรม ในการดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือ
ผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมือง ตามแนวทางประชารัฐ โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ทางการเงิน
 (
Financial Literacy) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (แสดงสินค้าโอท็อป) อบจ.ศรีสะเกษ

 
ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฎิบัติงาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุม
เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฎิบัติงานให้กับพนักงานจ้าง ณ ห้องประชุม เกาะห้วยน้ำคำ

 
ตรวจเยี่ยม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ปภ.
หัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เข้าช่วยเหลือในการ ตัดต้นไม้
ขนาดใหญ่ ที่ล้มบริเวณศาลหลักเมืองออก เพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจร
และเป็นอันตรายต่อผู้ที่สัญจรไปมา


 
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ โรงเรียนผู้สูงอายุวัดเจียงอี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ต.ค. 59 เวลา 9.00น. พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ
 และท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้ให้โอวาท
แก่นักเรียน ในพิธีปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ โรงเรียนผู้สูงอายุวัดเจียงอี ซึ่งเปิดทำการ
เรียนการสนทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา
09.00 น. เป็นต้นไป ผู้สูงอายุท่านใดสนใจ
สามารถไปสมัครเรียนได้ ณ อาคารโรงเรียนศรีเกษตรวิทยา วัดเจียงอี

 
เยี่ยมเด็กแรกเกิด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   วันที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. ท่านดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
, นายสุรศักดิ์ เตรียมพิทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล,
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาลและ อสม.ในชุมชน
ออกเยี่ยมเยือนให้ความรู้การดูแลเด็กแรกเกิดให้กับมารดาหลังคลอด
 และมอบตะกร้าความรักความห่วงใยให้กับเด็กแรกเกิดในชุมชน

 
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 วันที่ 26 กันยายน 2559
เพื่อขออนุมัติสภาฯในญัตติต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

โดยนายศิรภพ บุญลพ รองประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ทำหน้าที่
เป็นประธานในที่ประชุมแทนประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และในการนี้
 นายเกียรติศักดิ์ ธรรมกุล รองปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้กล่าวอำลา
ชีวิตราชการซึ่งครบวันเกษียณอายุราชการในการประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ในครั้งนี้ด้วย
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 10 จาก 162

ผู้เข้าชม

เรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์