ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2560
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวพิธีสวนสนาม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายธวัช สุระบาล ท่านผู้ว่าราชการฯ เป็นประธานในพิธีสวนสนาม
และกล่าวคำปฏิญาณลูกเสือ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2560
 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

 
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายธวัช  สุระบาล  ท่านผู้ว่าราชการฯ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘  ก.ค. ๖๐  ทั้งนี้นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
 นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยเลขานุการ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงาน พนักงานครู เจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมพิธีในครั้งนี้
ณ บริเวณหน้าโถงชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

 
มอบจักรยาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายธวัช  สุระบาล  ท่านผู้ว่าราชการฯ เป็นประธานในกิจกรรมมอบจักรยาน
ทั้งนี้นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีฯ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ


 
รับมอบ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ รับมอบอุปกรณ์ ประกอบด้วย
 รถเข็ญสำหรับผู้พิการ จำนวน  ๓ คัน
, ส้วมพกพา จำนวน ๑ อัน, ไม้เท้า จำนวน ๓ อัน
ไม้ค้ำ จำนวน ๑ อัน และวอกเกอร์ จำนวน ๔ อัน จากผู้แทนศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ชุมชนหนองตะมะ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒
อาคารเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วย
, ผู้ด้อยโอกาส
 ที่ต้องการความช่วยเหลือดังกล่าว

 
การประชุมประชาคม ระดับชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
เวลา 09.00 น. นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ
 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมประชาคม ระดับชุมชน เพื่อพิจารณาร่างแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแแลงครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
 พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมประชาคมได้แสดงความคิดเห็น
 เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเทศบาล ณ ห้องประชุมลีลาวดี รร.เทศบาล 1 (วัดเจียงอี)

 
Big cleaning day PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดสัปดาห์
รณรงค์ทำความสะอาด (
Big cleaning day ) เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณหลังสถานีรถไฟ

 
ปิดการแข่งขันฟุตซอล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน
และมอบรางวัลการแข่งขันฟุตซอล "เทศบาลเมืองศรีสะเกษ" ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียน
และเยาวชนได้ออกกำลังกาย แสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬา ห่างไกลยาเสพติด

 
ประชุมผู้ปกครอง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครอง
  เปิดการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียน ระดับอนุบาล ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
 และพิธีมอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ โดยได้รับจัดสรรงบอุดหนุน
 สำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น จำนวน ๑๓๘,๐๐๐ บาท
  และทุนจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาค จำนวน ๙,๐๐๐ บาท เพื่อมอบให้นักเรียน
 ที่มีความตั้งใจเรียน มีความประพฤติดี และมีผลการเรียนดีเด่น จำนวนทั้งสิน ๑๕๑ ทุน
 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเจียงอี)

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 10 จาก 178

บริการเป็นของเรา

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 


  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 35 บุคคลทั่วไป ออนไลน์