ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2559
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  สารวันเทศบาลฯ ปี2560

งานต่างๆ


โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวเปิดโครงการ ตลาดข้าวโดยเกษตรกรส่งตรงถึงผู้บริโภค PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2559 ท่านธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
 เป็นประธานเปิดโครงการ ตลาดข้าวโดยเกษตรกรส่งตรงถึงผู้บริโภค "ประชารัฐศรีสะเกษ
  รวมพลังส่งกำลังใจให้ชาวนา ชื้อข้าวสารในราคาเกษตรกร โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง
 (คนขายยิ้มได้..คนชื้อสุขใจ) ทั้งนี้ ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรี
 บ.ประชารัฐรักสามัคคี ศรีสะเกษ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด , หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ,
 YEC ศรีสะเกษ ,สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ,พัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ และสภาอตสาหกรรม
  ได้เข้าร่วมเกียรติและให้การสนับสนุนโครงการในครั้งนี้ ณ เวทีชั่วคราว ถนนคนเดิน

 
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงคมนาคม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2559 ท่านอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 เป็นประธานในพิธี ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงคมนาคม โดยท่านธวัช สุระบาล
  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ข้าราชการกระทรวงคมนาคม ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
 นายกเทศมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ
  ร่วมใน ในพิธี ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ ประธานในพิธีได้นำเงิน
 ถวายบำรุงพระอารามหลวง , และมอบเงินบำรุงการศึกษาโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม ,
  โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต และมอบเงินบำรุงวงค์โยธวาทิตโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
 โดยยอดรวมมีจำนวนเงิน 1,990,623 ณ วัดมหาพุทธาราม (วัดพระโต)

 
พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลลอยกระทง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   (วันที่ 4 พ.ย. 59) เวลา 17.00 น. ที่ผ่านมา ท่านสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรี
 
ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลลอยกระทง ณ บริเวณลานอเนกประสงค์
 ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี พันตำรวจเอกหัสพงษ์ เติมศิริตังคโณบล รองผู้บังคับการตำรวจภูธร
 จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพืธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม

 
กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เช้าวันนี้ (4 พ.ย.59) เวลา 09.00 น. ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรี
 
เป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ทั้ง 47 ชุมชน และในโอกาสนี้ได้มอบกระเช้า
 ดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีให้กับผู้นำชุมชนที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุมลีลาวดี รร.ท.1

 
พิธีสวดมนต์จีนถวายเป็นพระราชกุศล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 59 เวลา 19.00 น. ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยสมาชิกสภาเทศบาล
  ผู้อำนวยการสำนัก กอง พนักงานเทศบาล พนักงานครูร่วมพิธีสวดมนต์จีน ซึ่งมูลนิธิสว่างจิตต์
 ศรีสะเกษธรรมสถาน จัดพิธีสวดมนต์จีนถวายเป็นพระราชกุศลแด่
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยพิธีดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 31 ต.ค. 59
  ถึง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 19.00 น. ณ มูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษธรรมสถาน
  จึงขอเชิญชวนพสกนิกร ร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   (๒ พ.ย. ๒๕๕๙) เวลา ๐๙.๓๐ น. ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรี
 
เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ ตามโครงการ
 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ศูนย์บริการทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

 
ลงพื้นที่จัดระเบียบตลาดสดเทศบาล3 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านรองปลัดเทศบาลฯ นางอุไร บัวบาน และ ผอ.ศักดิ์ชัย เตรียมพิทัก พร้อม เจ้าหน้าที่เทศกิจ
 งานสาธารณสุขฯ สำนักการคลัง ลงพื้นที่จัดระเบียบตลาดสดเทศบาล3 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

 
ถอดกฐินสามัคคีเทศบาล 2559 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นำคณะผู้ช่วยผู้บริหาร
  ที่ปรึกษา เลขานุการฯ สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/
  กอง ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานเทศบาล พนักงานครู และเจ้าหน้าที่เทศบาล
 ตลอดทั้งประชาชนชาวชุมชนวัดเลียบและชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล ประกอบพิธี
 ทอดถวายผ้ากฐิน ณ วัดเลียบบูรพาราม ต. เมืองใต้ อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ โดยท่านสนั่น
 สร้อยผา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ, พ.ต.อ. ดิเรก จิตอร่าม
 รอง ผบก.ภ.จว. ศรีสะเกษ, นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
  และท่านผู้มีเกียรติมากมาย ร่วมพิธีทอดถวายผ้ากฐินในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ปัจจัยศรัทธา
 จากพุทธศาสนิกชนในครั้งนี้ เพื่อสมทบทุนในการสร้างกุฏิที่พักรับรองพระเถระชั้นผู้ใหญ่
  และพระอาคันตุกะ ยอดของเทศบาลฯได้ 323,267 บาท

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 10 จาก 165

ผู้เข้าชม

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์