ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2561
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  -การบริหารงานบุคคล
  -
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
  ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
  -การดำเนินการป้องกันและ
   ปราบปรามการทุจริต

  -ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
  ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ
  ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  -การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  -ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
  -การประเมินผลการปฎิบัติงาน
  -หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

  

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวงานแถลงข่าว "ลอยกระทงปลอดเหล้า ปลอดภัย ประจำปี 2562" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานใน
งานแถลงข่าว "ลอยกระทงปลอดเหล้า ปลอดภัย ประจำปี
2562"
เทศบาลเมืองศรีสะเกษได้ร่วมกับส่วนราชการสถาบันการศึกษา และชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ กำหนดจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี
2562 ขึ้น
ในวันที่
11 พฤศจิกายน 2562 ภายใต้สโลแกน ประเพณีลอยกระทง ปลอดเหล้า
ปลอดภัย ที่สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิม
พระชนมพรรษา
80 พรรษา เกาะห้วยนำคำ เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม
และส่งเสริมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป

 
วันปิยมหาราช 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 
 

กิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช 2562

 
เยี่ยมมารดาและทารกแรกเกิด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator    ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีออกเยี่ยมมารดาและทารกแรกเกิด
 ตามชุมชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ แนะนำวิธีดูแลเด็กทารก
 และมารดาหลังคลอดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีหัวหน้าส่วนการบริหาร พนักงาน
 เจ้าหน้าที่เทศบาล อสม. ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 
ประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับเมือง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับเมือง
   เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2562 
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ.
2563
 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาเทศบาล ณ ห้องประชุมมงคล 
กฐินสามัคคี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีทอดผ้ากฐินสามัคคี
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประะจำปี ๒๕๖๒ เพื่อสมทบทุนในการบูรณะปฏิสังขรณ์
วิหารพระธรรมธัช วัดบ้านหนองตะมะ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหาร
 ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานเทศบาล พนักงานครู เจ้าหน้าที่เทศบาล พี่น้องประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมในพิธีดังกล่าว ณ วัดบ้านหนองตะมะ รวมยอดกฐินสามัคคี
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประจำปี 2562 เป็นปัจจัย 497,489.50 บาท
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ขออนุโมทนาบุญกับคณะญาติธรรม ที่ได้ร่วมงานบุญกฐินในครั้งนี้
พร้อมนี้ยังเพื่อร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่บ้านเมืองไทยสืบไป 
13 ตุลาคม 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

กิจกรรมในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 วันคล้ายวันสวรรคต
 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร

 
ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3ประจำปี 2562 ครั้งที่ 5 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายสมโภชน์  ธุวธารางกูร  ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นประธาน
ในการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่
3ประจำปี 2562 ครั้งที่ 5
 วันที่ 
30 ก.ย. 62 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล  เพื่อขอรับชอบในญัตติต่างๆ
  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
ร่วมต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เดินทางมารับตำแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรึสะเกษจากนั้นได้เคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในการนี้ 
ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ  พร้อมด้วย
นายมาโนช  มหาสุวีระชัยรองนายกเทศมนตรีฯ
,นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
ปลัดเทศบาลฯ
, หัวหน้าส่วนการบริหาร ร่วมต้อนรับในครั้งนี้

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 10 จาก 210

บริการเป็นของเรา
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง สโมสรพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(18 ธันวาคม 2562)ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน โครงการก่อสร้างสระ
ว่ายน้ำชุมชน (20 พ.ย. 62)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริต

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์