ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2559
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559


งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวประชาคมระดับเมือง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
 ได้กล่าวพบปะผู้เข้าประชุมประชาคมระดับเมือง โดยนางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาล
 
ได้ชี้แจงรายละเอียดในการจัดทำแผนเพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้ทราบถึงรายละเอียด
 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) พร้อมทั้งการดำเนินงานต่างๆของเทศบาล
 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องบรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
 โดยในการประชุมครั้งนี้ได้มีประชาชนจากทุกภาคส่วน เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไป
 จัดทำแผนพัฒนาเพื่อการพัฒนาเทศบาลต่อไป ณ ห้องประชุมลีลาวดี รร. เทศบาล ๑ (วัดเจียงอี)

 
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย (จังหวัดศรีสะเกษ) ประจำปี ๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
 วันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย (จังหวัดศรีสะเกษ) ประจำปี ๒๕๕๙
 โดยท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
 ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย (จังหวัดศรีสะเกษ)
 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 
แสงเทียนแห่งศรัทธา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสงเทียนแห่งศรัทธา
 แด่องค์ราชัน ของปวงประชาชาวศรีสะเกษ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน บริษัทห้างร้าน
  พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า นักเรียนนักศึกษา มวลชนจากทุกภาคส่วน ของจังหวัดศรีสะเกษ
 ได้พร้อมใจกัน ร่วมจุดเทียนถวายความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในงานแสงเทียนแห่งศรัทธา
  แด่องค์ราชัน ของปวงประชาชาวศรีสะเกษ 

 
ออกเยี่ยมมารดาและเด็กแรกเกิดในชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน
  เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ออกเยี่ยมมารดาและเด็กแรกเกิดในชุมชนพร้อม
 ให้คำแนะนำในการดูแลเด็กแรกเกิดและมารดาหลังคลอด

 
พิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็น
 พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กองวิชาการและแผนงาน กองสาธารณะสุข
 
พสกนิกร ชุมชนต้นโก ชุมชนป่าม่วง ร่วมในพิธี ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 
โครงการถีบชมเมืองให้ปอดโตเพื่อปลอดโรค PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
 เป็นประธานเปิดการอบรม "โครงการถีบชมเมืองให้ปอดโตเพื่อปลอดโรค" ครั้งที่4
  ประจำปีงบประมาณ 2560 พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน
  เจ้าหน้าที่ กองสาธารณะสุข ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)

 
อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการเป็นประธานในพิธีปลงผมนาคในโครงการ
 อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 ทั้งนี้ นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
 พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ครู พนักงานครู พนักงาน เจ้าหน้าที่
 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เข้าร่วมในพิธี ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 
ประชุมสภาเทศบาล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านสมโภชน์ ธุวธารางกูร ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาล
 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 เวลา 10.00 น. เพื่อขออนุมัติต่อสภาในการ
 ขอรับความเห็นชอบในญัตติต่างๆ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 10 จาก 167

ผู้เข้าชม

เรามี 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์