ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2559
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  สารวันเทศบาลฯ ปี2560

งานต่างๆ


โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวน กระบวนการทางลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   (18พ.ย.2559) เวลา 9.00น. นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวน กระบวนการทางลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
 ประจำปี 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 (รัชมังคาสรณ์)

 
แปรอักษร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 การจัดงานประเพณีลอยกระทง 2559 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ได้นำผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล ครู ผู้นำชุมชน ประชาชน
 ร่วมแปรอักษร ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และจุดเทียนแสดงความอาลัย
 ณ เกาะกลางน้ำ หน้าเวทีโคปุระใหญ่ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี

 
ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาล 3 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อวันที่ 10 พ.ย.59 เวลา 15.00น. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยท่านอุไร บัวบาน
 รองแลัดเทศบาล นางจิราภัค พรกิจวรกุล หน.ฝ่ายพัฒนารายได้ พร้อม จนท.เทศกิจ กองสาธารณสุข
  และสำนักการคลัง ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาล 3 เพื่อร่วมหารือแก้ปัญหาการจัดระเบียบผู้ค้า
 และความสะอาดภายนอกและภายในตลาดสดเทศบาล

 
โครงการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากพระราชกรณียกิจ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ เป็นประธานเปิดโครงการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากพระราชกรณียกิจ และพระราชปณิธาน
 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ ๙- ๑๑ พ.ย. ๕๙
  ณห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเจียงอี)

 
มอบอุปกรณ์ในการทาสีและทำความสะอาด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 18 สถานศึกษา จัดกิจกรรม
 ทำความดีต่อสังคมเพื่อพ่อ (ทาสีฟุตบาท /ลบรอยเปื้อนบนกำแพง)ทั้งนี้ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
 นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้มอบอุปกรณ์ในการทาสีและทำความสะอาด เพื่อเป็นอีกหนึ่ง
 แรงกำลังสนับสนุนโครงการให้บรรรลุวัตถุประสงค์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ โดยกิจกรรมกำหนดจัดขึ้นระหว่าง
  วันที่ 9 -11 พ.ย. 59 วันที่ 9 พ.ย.59
  บริเวณถนนกสิกรรม , วันที่10 พ.ย. 59 บริเวณถนนเทพา , วันที่ 11 พ.ย. 59 บริเวณถนนอุบล

 
ทำความดีเพื่อพ่อ ล้างตลาดสดเทศบาล1 และตลาดสดเทศบาล 3 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 20.00 น. ท่านอุไร บัวบาน รองปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 ท่านศักดิ์ไชย เตรียมพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล , กองสาธารณสุข ,กองวิชาการและแผนงาน
 ร่วมกิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ ล้างตลาดสดเทศบาล1 และตลาดสดเทศบาล 3
 เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และในวันพรุ่งนี้ ในเวลา 14.00 น.
...
 จะทำการล้างตลาดสดเทศบาล 1 และ 3 อีกครั้ง
 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จึงขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการ ร้านค้า พ่อค้า แม่ค้า ได้เก็บสำภาระ
 ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อความสะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และ ขอขอบคุณ
 ที่ผู้ประกอบการ และ พ่อค้า แม่ค้า ได้ให้ความรวมดีด้วยดีเสมอมา

 
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ให้แก่บ้านผู้สูงอายุ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่าน ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกีรยติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ และ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
  จัดโครงการทำความดีถวายอาลัยแด่พ่อของแผ่นดิน ทำการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ให้แก่บ้านผู้สูงอายุ
 /ผู้พิการ คือ นายสังวาลย์ สีแดด และนายปั่น สยุมพร ชุมชนหนองตะมะ

 
เยี่ยมสมาชิกใหม่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   วันนี้ 7 พฤศจิกายน 2559 ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่จากกองสวัสดิการสังคม
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกเยียมมารดาและเด็กแรกเกิด ในชุมชนต่างๆ
 ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จำนวน 10 ราย เพื่อเป็นการให้คำแนะนำ วิธีการดูแลเด็กแรกเกิด
 และมารดาหลังคลอดอย่างถูกวิธี และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่สมาชิกในครอบครัว

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 9 จาก 165

ผู้เข้าชม

เรามี 31 บุคคลทั่วไป ออนไลน์