ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2561
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  -การบริหารงานบุคคล
  -
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
  ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
  -การดำเนินการป้องกันและ
   ปราบปรามการทุจริต

  -ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
  ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ
  ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  -การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  -ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
  -การประเมินผลการปฎิบัติงาน
  -หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

  

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวสภากาแฟ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานงานสภากาแฟ
 ณ โรงแรมเกษศิริในการ ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
  พร้อมด้วย นายมาโนช  มหาสุวีระชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
 และรองปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมในพิธี
และรับมอบป้ายซึ่งเทศบาลเมืองศรีสะเกษร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไป


 
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ประจำปี ๒๕๖๒ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายสมโภชน์  ธุวธารางกูร  ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ประจำปี ๒๕๖๒
ในการขออนุมัติญัตติต่างๆ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
พิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธาน
ในพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม (เงินสนับสนุนจากสันนิบาต
เทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ซึ่งมีผู้ประสบภัย ได้รับความเดือนร้อน 
จำนวน  47 ราย ณ ห้องประชุมมงคล กองสวัสดิการสังคม

 
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี
รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระบรมราชินี เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ
ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในการนี้ ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
  ได้มอบหมายให้  นายสมพร  จึงศิรกุลวิทย์  รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
หัวหน้าส่วนการบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า
 ๑ ตำบล ๑ ผลิตภัณฑ์ (ศูนย์ 
OTOP) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

 
ต้อนรับ คณะจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉ้ฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมาย
ให้นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ
คณะจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งประกอบด้วย นางรสริน อมรพิทักษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานติดตามและประเมินผล
 และนางสาวนวรัตน์ รุ่งศรีรัตนวงศ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ในโอกาส
เดินทางมาตรวจสอบพื้นที่และการใช้งานโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุง
ระบบกำจัดขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษณ ห้องประชุมมงคล
เทศบาลเมืองศรีสะเกษและ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
เลือกตั้งประธานกรรมการชุมชนพันทาใหญ่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ผลการเลือกตั้งประธานกรรมการชุมชนพันทาใหญ่ โดยดำเนินการเลือกตั้ง
ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.
ณ หน่วยเลือกตั้งชุมชนพันทาใหญ่  หมายเลข 1 นายรินทร์ ชิลภักดิ์ 
ได้ 38 คะเเนน หมายเลข 2 นายสุทิน วงค์ศรี ได้ 123 คะแนน ผู้ที่ได้รับเลือกเป็น
 ประธานกรรมการชุมชนพันทาใหญ่ ได้แก่ นายสุทิน วงค์ศรี
 เป็นประธานกรรมการชุมชนพันทาใหญ่

 
ต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
มอบหมายให้  นางสาวศรีเสงี่ยม  ณูรักษา  ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
กล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อยโดย 
นายจิรวัฒน์  เชื้อตานาม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย
ได้นำคณะ มาศึกษาดูงาน การบริหารจัดการขยะและการกำจัดมูลฝอย
แบบถูกหลักสุขาภบาล ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน
 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ


 
ลอยกระทง 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
 เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี
2562
และนำกล่าวคำบูชา ก่อนที่จะนำผู้ร่วมงานและประชาชนลอยกระทง
เพื่อขอขมาต่อพระแม่คงคา ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 เฉลิมพระชนมพรรษา
80พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) ทั้งนี้ นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน
 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีดังกล่าว


 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 9 จาก 210

บริการเป็นของเรา
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง สโมสรพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(18 ธันวาคม 2562)ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน โครงการก่อสร้างสระ
ว่ายน้ำชุมชน (20 พ.ย. 62)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริต

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์