โครงสร้างการบริหาร

 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 พนักงานเทศบาล
 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ
 สำนักปลัดเทศบาล
 สำนักการคลัง
 สำนักการช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองวิชาการและแผนงาน
 สำนักการศึกษา
 กองสวัสดิการและสังคม
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สถานธนานุบาล
 

ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  วารสารนครลำดวน ปี2560
  วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2560
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  
 

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยว


ต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร. ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
 รองนายกเทศมนตรีฯ ให้การต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
 เข้าศึกษาดูงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

 
โครงการประกวดกิจกรรม วิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประกวดกิจกรรม
 วิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 7
 บ้านหนองตะมะ พันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2) เพื่อคัดเลือกตัวแทนของนักเรียนในสังกัด
 เข้าร่วมการแข่งขันในงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ณ เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

 
อบรมให้ความรู้ ด้านสิทธิและพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแล สู่การเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด์ 4.0 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator    ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
  ด้านสิทธิและพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแล สู่การเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด์ 4.0 
  ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ดูแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 2 "รัชมังคลานุสรณ์"

 
ประชุมระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินโครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่ ๒ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีฯ  มอบหมายให้ นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
 รองนายกเทศมนตรีฯเป็นประธานในการประชุมระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ในการดำเนินโครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร  จังหวัดศรีสะเกษ  แห่งที่  ๒
 ในการนี้ นายกิตติทัต  สุตธรรม  ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ  นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา 
ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  นายพิพัฒน์  อินทรวงษ์โชติ  รองปลัดเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ  ร่วมเสนอข้อมูล วัตถุประสงค์ของการก่อสร้าง และรับฟังข้อเสนอแนะ
พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของประชาชนที่มาร่วมในการประชุมในครั้งนี้
 ณ  หอประชุมเอนกประสงค์  โรงเรียนเทศบาล ๑  (วัดเจียงอี)

 
TO BE NUMBER ONE PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายธวัช  สุระบาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตัดสิน
การประกวดและติดตามผลการดำเนินงานจังหวัด และชมรม
TO BE NUMBER ONE
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ 
นายกเทศมนตรีฯ ได้ร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ ในครั้งนี้ ณ  ห้องประชุมนันทพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

 
พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ ๗๗ ปี พระราชกิตติรังษี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ  ๗๗ ปี พระราชกิตติรังษี ท่านเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ
 เจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ในการนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ
 ได้ร่วมถวายมุทิตาสักการะพิธีทำบุญวัฒนมงคล  ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 
เยี่ยมมารดาและทารกแรกเกิด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ
และเจ้าหน้าที่ ในการออกเยี่ยมมารดาและทารกแรกเกิด  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
พร้อมทั้งแนะนำวิธีการดูแลมารดาและทารกในระยะหลังคลอดในเบื้องต้น 

 
ถังขยะอินทรีย์ ลดปริมาณขยะอินทรีย์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ ได้ดำเนินการกิจกรรมการทำ
ถังขยะอินทรีย์ ลดปริมาณขยะอินทรีย์  หรือขยะเปียกครัวเรือน โดยดำเนินการ
จัดทำ"ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน"ในครัวเรือนของตน และยังเป็น
การลดขยะจากต้นทางได้อีกทางหนึ่ง ตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 9 จาก 188

บริการเป็นของเรา
ายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การประชุมระดม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนิน
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่2
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 30 บุคคลทั่วไป ออนไลน์