โครงสร้างการบริหาร

 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 พนักงานเทศบาล
 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ
 สำนักปลัดเทศบาล
 สำนักการคลัง
 สำนักการช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองวิชาการและแผนงาน
 สำนักการศึกษา
 กองสวัสดิการและสังคม
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สถานธนานุบาล
 

ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2560
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  -การบริหารงานบุคคล
  -
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
  ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

  
-ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
  ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ
  ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษประจำปี
  งบประมาณ พ.ศ. 2561

  -การดำเนินการป้องกันและ
   ปราบปรามการทุจริต

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวสภากาแฟเช้าสานพลังประชารัฐ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในงาน
  "สภากาแฟเช้าสานพลังประชารัฐ" โดย นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานหอการค้า จ.ศรีสะเกษ
 กล่าวต้อนรับในนามเจ้าภาพ ในการนี้ นายโสภณ หาญอยู่คุ้ม รองปลัดเทศบาลฯ
  ณ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
  

 
เปิดการแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสี
 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมมอบรางวัลให้แก่ทีม
 นักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันในประเภทต่างๆ ณ สนามกีฬา รร.เทศบาล 7 หนองตะมะ
 พันทาโนนกอง ธนาคารกรุงเทพ 2
  

 
ยินดีต้อนรับ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ
 นายชัชวาล โนนใหม่ นายกเทศมนตรีเมืองกระนวน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น และคณะ
 จำนวน 256 คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์ผู้สูงอายุ
 ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล1วัดเจียงอี

 
มูลนิธิปอเต๊กตึ๊ง ร่วมกับมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   มูลนิธิปอเต๊กตึ๊ง ร่วมกับมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
  ณ บริเวณตลาดสดเทศบาล 3 ทั้งนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ
 มอบหมายให้นายพิพัฒน์ อินทรวงศ์โชติ รองปลัดเทศบาล ร่วมในพิธีดังกล่าว

 
ประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีปิดการประกวด
 วงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2561 พร้อมมอบรางวัลการประกวดฯ
 ให้กับทีมที่ได้รับรางวัล ณ สนามกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้
 ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ร่วมในพิธีดังกล่าว
 พร้อมให้เกียรติมอบรางวัลการประกวดประเภท Street Parade
 โดยทำการประกวดระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา มึทีมเข้าร่วมการ
 แข่งขันทั้งสิ้น 40 ทีม จาก 5 ประเทศ ประกอบด้วยประเทศอินโดนีเซีย,มาเลเซีย,
 จีน,ญี่ปุ่น และประเทศไทย ณ บริเวณวงเวียนน้ำพุ หลังสถานีรถไฟ ศรีสะเกษ

 
ประกวดวงโยธวาทิตโลก(ประเทศไทย) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ ให้เกียรติมอบรางวัลการประกวด
 ประเภท Street Parade แก่วงที่เข้าประกวดวงโยธวาทิตโลก(ประเทศไทย)
 ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2561
 โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 40 ทีม จาก 5 ประเทศ ประกอบด้วย
 ประเทศอินโดนีเซีย,มาเลเซีย,จีน,ญี่ปุ่น และประเทศไทย
 ณ บริเวณวงเวียนน้ำพุ หลังสถานีรถไฟ ศรีสะเกษ

  

 
เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายเพิ่มศักดิ์  ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษพร้อมด้วยเหล่ากาชาด
จังหวัดศรีสะเกษ ได้ไปเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมนำเครื่องอุปโภคบริโภค
ไปมอบให้กับผู้ประสบอัคคีภัย ณ  บริเวณตลาดสดเทศบาล

 
บรรเทาความเดือดร้อน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายเพิ่มศักดิ์  ฉวีรักษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  พร้อมด้วย
ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้ออก
เยี่ยมให้กำลังใจ และกล่าวพบปะพร้อมทั้งมอบถุงยังชีพกับประชาชน
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ในเบื้องต้น ด้วยความห่วงใย  ซึ่งเหตุเกิดในคืนวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑
มีผู้ประสบเพลิงไหมในครั้งนี้  จำนวน  ๑๗  ราย และเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
จะได้ดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ประสบอัคคีภัยต่อไป
 ณ  บริเวณตลาดสดเทศบาล ๓

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 9 จาก 195

บริการเป็นของเรา
ายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การประชุมระดม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนิน
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่2
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 22 บุคคลทั่วไป ออนไลน์