ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2561
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  -การบริหารงานบุคคล
  -
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
  ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
  -การดำเนินการป้องกันและ
   ปราบปรามการทุจริต

  -ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
  ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ
  ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  -การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  -ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
  -การประเมินผลการปฎิบัติงาน
  -หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

  

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวแข่งขันคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าร่วมประกวดกิจกรรมวิชาการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   กิจกรรมวิชาการทางการศึกษา โดย สำนักการศึกษา โรงเรียนในสังกัด
 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้จัด
 แข่งขันคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าร่วมประกวดกิจกรรมวิชาการ ในงานหกรรมการ
 ศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2563 ณ
 เทศบาลเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2563
 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนในสังกัด ซึ่งได้รับเกียรติ
 จากคณะกรรมการตัดสินการประกวด จาก สำนักงานเขตพื้นที่ศรีสะเกษ เขต 1,
 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 7
 หนองตะมะพันทาโนนกอง(ธนาคารกรุงเทพ 2)

 
ประชุมเชิงปฎิบัติการเหลียวหลังแลหน้า:ขับขี่ปลอดภัย ๓๖๕ วัน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการ
 เปิดประชุมเชิงปฎิบัติการเหลียวหลังแลหน้า:ขับขี่ปลอดภัย ๓๖๕ วัน
 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการขับขี่ปลอดภัย ตลอด ๓๖๕ วัน อย่างมี
 ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ซึ่งในการนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
 ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีและร่วมลงนามบันทึกข้อ
 ตกลงความร่วมมือตามโครงการสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัย
 ทางถนน จังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 
อบรมให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการ
 อบรมให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
 ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียน
 เทศบาล 1 วัดเจียงอี โดยนางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา กล่าวรายวัตถุประสงค์
 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต สนับสนุน
 การป้องกันพฤติกรรมการกระทำผิด โดยการสร้างค่านิยมในองค์กร ให้มีวัฒนธรรม
 การทำงานที่ปลอดจากการทุจริต และมีความโปร่งใส สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
 ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  

 
รณรงค์แต่งกาย ด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
 ข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรม
  “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง” ตามโครงการรณรงค์แต่งกาย
 ด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จ.ศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งจัดขึ้นทุกวันอังคารของสัปดาห์
  ณ ลานโคปุระ เกาะห้วยน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

 
มอบวัสดุอุปกรณ์ดนตรี กีฬาและงานส่งเสริมอาชีพให้กับโรงเรียนเทศบาล 7 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำทีมโดยประธานเขตศรีสะเกษ คุณอรรถนิตย์ เกรียงธีรสรณ์
  คุณธีรศักดิ์ อิสระชัยพร , คุณยุทธนา แก้วโรจน์ ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขากันทรลักษ์
 และคณะ มอบวัสดุอุปกรณ์ดนตรี กีฬาและงานส่งเสริมอาชีพให้กับโรงเรียนเทศบาล 7
  ในวงเงิน 306,845 บาท (สามแสนหกพันแปดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)
 โดยมีนางปุณยวีร์ มุมไธสง ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา , นางเอมฤดี ทองพันชั่ง
 ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 7 หนองตะมะ พันทา. โนนกอง. ธนาคารกรุงเทพ
  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบ ในครั้งนี้

 
ประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
 เทศบาลเมืองศรีสะเกษเป็นประธานในการประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
 (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉับับทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง
 ในการพัฒนาเทศบาลณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  

 
ต้อนรับเทศบาลเมืองกะทู้ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้
 นายสมพร จึงศิริกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ
 นางสมทรง ประสานสม รองนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ และคณะศึกษาดูงาน
 จากเทศบาลเมืองกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ในโอกาสเดินทางมาศึกษา
 ดูด้านการบริหารจัดการที่ดี เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
 เมืองศรีสะเกษ หลังจากนั้นคณะศึกษาดูงานได้เข้าชมหอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ
 เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ และชมทัศนียภาพเมืองศรีสะเกษ ในมุมมอง 360 องศา

 
ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันยุทธหัตถี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานนำคณะจิตอาสาพระราชทาน
  และประชาชน จ.ศรีสะเกษ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันยุทธหัตถีหรือวัน
 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ด้วยการฉีดน้ำล้างทำความสะอาดถนนเพื่อลดฝุ่นละอองในพื้นที่
  เก็บเศษขยะที่อยู่ตามรายทางและตัดตกแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม
 ที่บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ สายศรีสะเกษ-อุทุมพรพิสัย
  

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 9 จาก 214

บริการเป็นของเรา
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง สโมสรพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(18 ธันวาคม 2562)

ระเบียบเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจาก
ผู้ใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ พ.ศ.2563
ระเบียบคณะกรรมการสโมสรพนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิก และหลักเกณฑ์
อัตราค่าบริการในการใช้สถานที่กิจการสโมสร
พ.ศ.2563

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริต

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์