ข้อมูลเผยแพร่

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  วารสารนครลำดวน ปี2560
  วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2560
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
  
 

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวลอยกระทง ประจำปี 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายธวัช สุระบาล ท่านผู้ว่าราชการฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณี
 ลอยกระทง ประจำปี 2560 โดย ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ
  กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560

 
ประกวดวงดนตรี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   


 
เยี่ยมเด็กแรกเกิด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ
หัวหน้าส่วนราชการ ออกเยี่ยมสมาชิกใหม่ในเขตเทศบาล(เด็กแรกเกิด)
ในรอบเดือน ตุลาคม
2560 จำนวน 8 ราย ในเขตเทศบาลฯ มอบตะกร้าความห่วงใย
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และแนะนำวิธีเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้กับมารดาหลังคลอด

 
ลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   27 ตุลาคม 2560 นายธวัช  สุระบาล  ผู้ว่าราชการฯ  ประธานในพิธีฯ
ได้อัญเชิญพระโกศและถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทร์ ไปลอยเถ้าดอกไม้จันทน์
ในแม่น้ำมูล ที่สะพานบ้านแก้ง ในการนี้  นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ  พร้อมด้วย  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล  พนักงานครู และเจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมในพิธีในครั้งนี้

 
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ในวันที่  26  ตุลาคม  2560  เวลา  23.30  น. นายธวัช  สุระบาล  ผู้ว่าราชการฯ
  เป็นประธานในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 บรมนารถบพิตร (นำดอกไม้จันทร์เข้าเผา  ช่วงที่ 
3) ณ  บริเวณพระเมรุมาศจำลอง
สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ในการนี้  นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ  พร้อมด้วย  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล
 พนักงานเทศบาล  พนักงานครู และเจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมในพิธีในครั้งนี้

 
ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายสมโภชน์ ธุวธารางกูล ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นประธาน
 ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 เพื่อขอรับ
 ความเห็นชอบในญัตติต่างๆ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  

 
วันปิยมหาราช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการฯ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา
 ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
 ในการนี้ นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ นำคณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธี
 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดศรึสะเกษ

 
การประกวดวงดนตรี folk song PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  จะจัดกิจกรรม การประกวดวงดนตรี folk song”
 (สืบสานประเพณีลอยกระทง) ตามโครงการชุมชนสัมพันธ์และนันทนาการ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป
ได้แสดงออกด้านทักษะด้านดนตรีโดยใช้เวทีสาธารณะ  และห่างไกลยาเสพติด
 โดยมีหลักเกณฑ์  ดังนี้ (download) 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 9 จาก 181

บริการเป็นของเรา
ายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การประชุมระดม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนิน
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่2
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 39 บุคคลทั่วไป ออนไลน์