โครงสร้างการบริหาร

 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 พนักงานเทศบาล
 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ
 สำนักปลัดเทศบาล
 สำนักการคลัง
 สำนักการช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองวิชาการและแผนงาน
 สำนักการศึกษา
 กองสวัสดิการและสังคม
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สถานธนานุบาล
 

ข้อมูลเผยแพร่

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  วารสารนครลำดวน ปี2560
  วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2560
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  
 

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยว


แถลงข่าว “สงกรานต์ ถนนเข้าเย็น สนุกสุขใจ ไร้แอลกอฮอล์” PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
แถลงข่าว
สงกรานต์ ถนนเข้าเย็น สนุกสุขใจ  ไร้แอลกอฮอล์ งานประเพณีสงกรานต์
 ประจำปี  ๒๕๖๑  เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  และระมัดระวังในการเล่นน้ำ
 การใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ในขณะขับรถ
และในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ,วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ,ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ
ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจำจังหวัดศรีสะเกษ
สมาพันธ์เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีในครั้งนี้  ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ

 
ปิดการแข่งขัน ฟุตบอลพระนางศรีคัพ ครั้งที่ 32 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ. ประธานในพิธีปิดการแข่งขัน
ฟุตบอลพระนางศรีคัพ ครั้งที่.
32 พร้อมทั้งมอบโล่และเงินรางวัลให้ผู้ชนะการแข่งขัน ดังนี้

ประเภทอาวุโส 40 ปีขึ้นไป ชนะเลิศ ได้แก่ ไปรษณีย์ราษีไศล

รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ อบจ.ศรีสะเกษ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลศรีสะเกษ

รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ เพื่อนเส้นทางลูกหนัง

ประเภทประชาชนทั่วไป

ชนะเลิศ. ได้แก่ เฮเดสปอร์ตวัดเลียบ

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ศ.ก.ว. ต้นกล้าฟุตบอล

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ กิตติเมธฟาร์ม

รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ คูก้าอะแคนนี่มี่

ทั้งนี้ สมาชิกสภาเทศบาล ฯหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงาน
พนักงานครู เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมชมร่วมเชียร์ การแข่งขันฟุตบอลพระนางศรีคัพ
และร่วมในพิธีปิดการแข่งขันในครั้งนี้ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล
1 ( วัดเจียงอี. )

 
ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุสาธารณภัยต่างๆ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานอบรม
ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุสาธารณภัยต่างๆ ณ ห้องประชุมสภา 

 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 0-12 ปี โดยเครื่อข่าย อสม. (PCU5) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ ได้มอบให้
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานการเปิด
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
0-12 ปี โดยเครื่อข่าย อสม. (PCU5)
 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุข

 
บวงสรวงรูปหล่อพระนางศรีสระเกศ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้เกียรติเป็นประธาน
ในพิธีบวงสรวงรูปหล่อพระนางศรีสระเกศ ทั้งนี้ นางประเทือง  สุพรรณฝ่าย
ภริยารองผู้ว่าราชการฯ และนางสกุลทิพย์  อังคสกุลเกียรติ  ภริยานายกเทศมนตรีฯ
 ได้เปลี่ยนเครื่องทรงพระนางศรีสระเกศ พราหมณ์นำประกอปพิธีบูชาเครื่องบวงสรวง
 โดย ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ  หัวหน้าส่วนราชการ 
พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมใจกันจัดพิธีบวงสรวงรูปหล่อ
พระนางศรีสระเกศขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีสืบต่อไป

 
ดนตรีในสวนศรี ปี 7 ครั้งที่ 4 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
บรรยากาศภายในกิจกรรมดนตรีในสวนศรี ปี 7 ครั้งที่ 4 ในค่ำคืนวันแห่งความรัก
 
Valentine day ประจำปี 2561 วันที่ 14 ก.พ. 2561 โดย ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้กล่าวพบปะประชาชนในงาน โดยโครงการนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสุข ความบันเทิง ให้กับประชาชน ในทุกเย็นวันเสาร์
ตั้งแต่เวลา
17.00-20.00น.ครั้งต่อไปพบกันในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ(เกาะห้วยน้ำคำ)

 
พิธีมอบทุนการศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้
 นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา
 ค่าปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดี
 ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับ
นักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี โดยได้รับการจัดสรรงบอุดหนุน
สำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และทุนจากผู้มีจิตศรัทธา ทั้งสิน ๑๙๔ ทุน ณ อาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเจียงอี)

 
ดนตรีในสวนศรีครั้งที่ 2 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร. ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ กล่าวพบปะ
กับประชาชนที่มาร่วมชมและรับฟังดนตรีในบรรยากาศสบายๆ ในโครงการ
ดนตรีในสวนศรี ปีที่
7 บรรเลงเพลงโดยวงตั้มสานฝัน ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ
 (เกาะห้วยน้ำคำ) และสัปดาห์หน้าในวันเสาร์ที่
10 กุมภาพันธ์ 2561

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 9 จาก 186

บริการเป็นของเรา
ายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การประชุมระดม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนิน
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่2
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์