ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2559
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายศิรภพ บุญลพ รองประธานสภา ได้รับมอบมายให้ทำหน้าที่เป็นประธานสภา
ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ โดยได้รับเกียรติ
จากนายสุรพล เพ็งพันธ์ นิติกรชำนาญการ เป็นผู้แทนจากจังหวัดศรีสะเกษ
และประธานกรรมการชุมชน เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ในครั้งนี้

 
วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา
วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐
 ณ อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี หอประชุมอำเภอเมืองศรีสะเกษ
 โดยมี ท่านพิพัฒน์ อินทรวงษ์โชติ พร้อมด้วย ท่านอุไร บัวบาน รองปลัดเทศบาลฯ
 นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานครู เข้าร่วมในพิธี ในครั้งนี้

 
วันเทศบาล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
กิจกรรมวันเทศบาล 24 เมษายน 2560 ที่ทางเทศบาลเมืองศรีสะเกษได้จัดขึ้น

 
โครงการส่งเสริม ธุรกิจขนาดย่อม (ตลาดนัดชุมชน) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิด
กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบธุรกิจการค้าขนาดย่อมและศึกษาดูงาน ตามโครงการส่งเสริม
ธุรกิจขนาดย่อม (ตลาดนัดชุมชน) "การค้าในยุคประเทศไทย 4.0" โดยได้รับเกียรติจาก
 นายสมนึกชัย รัชโพธิ์ นักวิชาการพานิชชำนาญการพิเศษจากสำนักงานพานิชจังหวัดศรีสะเกษ
 และ น.ส.นงคราญ พลดี นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ จากสำนักงานสหกร์ศรีสะเกษ
 เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 4 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาครู PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิด
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2560 

 
พิธีเปิดงานสงกรานต์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ท่านธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสงกรานต์
สรงน้ำพระพุทธอภัยมงคลสมังคี สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุพร้อมมอบของที่ระลึก
 และมอบรางวัลให้แก่ครอบครัวอบอุ่น ทั้งนี้ นางธีราพจน์ ทองศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
 และคณะ นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ประชาชน พนักงานเทศบาล
พนักงานครู เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมในพิธี ณ บริเวณลานร่มโพธิ์ วัดมหาพุทธาราม

 
ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ห้วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายพิพัฒน์ อินทรวงษ์โชติ และ นางอุไร บัวบาน รองปลัดเทศบาลฯ
 ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน
ห้วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 ณ บริเวณสี่แยกสะพานขาว

 
มอบนโยบายการปฏิบัติงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ออกพบปะและ
มอบนโยบายการปฏิบัติงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมเผชิญเหตุ และช่วยเหลือประชาชน ทั้งอุบัติเหตุทางถนน วาตภัย อัคคีภัย
ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หลังจากนั้นคณะนายกเทศมนตรี
ได้ออกเยี่ยม และให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ อปพร เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามจุดเสี่ยงต่าง

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 9 จาก 172

บริการเป็นของเรา


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 


  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์