ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2559
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวBig cleaning day PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดสัปดาห์
รณรงค์ทำความสะอาด (
Big cleaning day ) เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณหลังสถานีรถไฟ

 
ปิดการแข่งขันฟุตซอล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน
และมอบรางวัลการแข่งขันฟุตซอล "เทศบาลเมืองศรีสะเกษ" ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียน
และเยาวชนได้ออกกำลังกาย แสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬา ห่างไกลยาเสพติด

 
ประชุมผู้ปกครอง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครอง
  เปิดการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียน ระดับอนุบาล ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
 และพิธีมอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ โดยได้รับจัดสรรงบอุดหนุน
 สำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น จำนวน ๑๓๘,๐๐๐ บาท
  และทุนจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาค จำนวน ๙,๐๐๐ บาท เพื่อมอบให้นักเรียน
 ที่มีความตั้งใจเรียน มีความประพฤติดี และมีผลการเรียนดีเด่น จำนวนทั้งสิน ๑๕๑ ทุน
 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเจียงอี)

 
เลือกตั้งประธานชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   


 
ปลูกต้นไม้สัญจร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีฯ นำคณะทำงานยุทธศาสตร์เมืองแห่งต้นไม้
 ร่วมกันปลูกต้นไม้สัญจร ตามยุทธศาสตร์เมืองแห่งต้นไม้ เพื่อขับเคลื่อนสร้างเทศบาล
 ต้นแบบที่มีการบูรณาการ "การเติบโตแบบคาร์บอนต่ำ - การสร้างชุมชนจักรยาน
  การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือภัยพิบัติ เข้าไปในการพัฒนาทุกมิติการพัฒนาของเทศบาล
 โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือการเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติมารี-หนองแคน

 
กระชับมิตร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่างเทศบาลเมืองศรีสะเกษ กับ อบต.บางไผ่
 จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

 
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการประมวนผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด
 โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการประมวนผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 11
 ประจำปี 2559 ณ โรงแรมแกลเลอรี่ จ.ศรีสะเกษ

 
กิจกรรมอบรมปลูกพืชผักสวนครัวและพืชเศรษฐกิจ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด
 กิจกรรมอบรมปลูกพืชผักสวนครัวและพืชเศรษฐกิจ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพ
 ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ชุมชนหนองยาง

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 8 จาก 175

บริการเป็นของเรา

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 


  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 38 บุคคลทั่วไป ออนไลน์