โครงสร้างการบริหาร

 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 พนักงานเทศบาล
 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ
 สำนักปลัดเทศบาล
 สำนักการคลัง
 สำนักการช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองวิชาการและแผนงาน
 สำนักการศึกษา
 กองสวัสดิการและสังคม
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สถานธนานุบาล
 

ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2560
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  -การบริหารงานบุคคล
  -
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
  ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

  
-ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
  ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ
  ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษประจำปี
  งบประมาณ พ.ศ. 2561

  -การดำเนินการป้องกันและ
   ปราบปรามการทุจริต

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวการแข่งขันกีฬาสีและนันทนาการผู้สูงอายุ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธาน
เปิดการแข่งขันกีฬาสีและนันทนาการผู้สูงอายุ ตามโครงการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ
2562
 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล
4 โนนสำนักมิตรภาพ 

 
ฉลองกองทุนแม่ของแผ่นดิน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรสะเกษ ให้เกียรติ
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฉลองกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยนายสถิตย์ โลปัดถา
ประธานขุมชนป่าม่วงกล่าวรายงายถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
 ณ ที่ทำการชุมชนป่าม่วง

 
เทศบาลเมืองศรีสะเกษยินดีต้อนรับ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 62 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม จาก ๑๖  ประเทศ (
Bulgaria,  China,  Hungary, India ,
 Indonesia  ,Israle,  Morocco, Nepal,  Poland, Russia,  South  Korea,
Sri  Lanka,  Thailand,  USA, USA2,  Uzbekistan) และได้ร่วมพิธีลงนาม(MOU)
 และประกาศเมืองโบราณศรีสะเกษเป็นภูมิปัญญาการจัดการระบบ
คูน้ำคันดินเพื่อการเกษตรระดับโลก 

 
วันยุทธหัตถี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี
ถวายเครื่องราชสักการะและถวายราชสดุดีวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
จังหวัดศรีสะเกษ 18 ม.ค.โดยมี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ข้าราชการในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และประชาชนร่วมในพิธี ณ หอประชุม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ
ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ที่พระองค์ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย

 
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานในพิธี
"วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ทั้งนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ
 มอบหมายให้  นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมพนักงานเทศบาล
ร่วมในพิธี ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ศรีสะเกษ

 
เยี่ยมเด็กแรกเกิดและมารดาหลังคลอด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วน พนักงานเจ้าหน้าที่ ออกเยี่ยมเด็กแรกเกิดและมารดาหลังคลอด
 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และยังแนะนำให้ความรู้ในการเลี้ยงบุตรให้กับคุณแม่
 หลังคลอดและทารกแรกเกิด ในการปรับตัวสู่การเตรียมตัวทำหน้าที่มารดา
 ในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษโครงการ ที่เทศบาลได้มีการดำเนิน
 กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และเป็นการติดตามพัฒนาการของครอบครัวและเด็กในชุมชน
 ให้มีการพัฒนาที่เหมาะสมกับวัย และบิดามารดามีความรู้ในการดูแลลูกอย่างถูกวิธี

 
เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการ
 ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 และการจัดงานวันป้องกัน
 อุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
  ทั้งนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้
 นายโสภณ หาญอยู่คุ้ม รองปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
  

 
ฝึกอบรมการต่อยอดอาชีพเสริมผู้สูงอายุศูนย์บริการทางสังคม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรม
 ฝึกอบรมการต่อยอดอาชีพเสริมผู้สูงอายุศูนย์บริการทางสังคม ตามโครงการ
 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุศูนย์บริการทางสังคม ประจำปีงบประมาณ
 2562 ณ ที่ทำการ อสม ชุมชนโนนเค็ง
  

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 8 จาก 195

บริการเป็นของเรา
ายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การประชุมระดม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนิน
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่2
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 23 บุคคลทั่วไป ออนไลน์