ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2561
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  -การบริหารงานบุคคล
  -
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
  ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
  -การดำเนินการป้องกันและ
   ปราบปรามการทุจริต

  -ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
  ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ
  ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  -การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  -ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
  -การประเมินผลการปฎิบัติงาน
  -หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

  

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวโครงการส่งเสริม องค์กรนักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง องค์กร/ชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
 ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริม
 องค์กรนักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง องค์กร/ชุมชน เครือข่ายร่วมพัฒนา ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสู่สังคม
  พร้อมมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดี จำนวน 172 ทุน
  เป็นจำนวนเงิน 155,000 บาท เพื่อนำไปใช้จ่ายเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการศึกษา
 ณ อาคารอเนกประสงค์ รร.เทศบาล 1 วัดเจียงอี

 
รณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
 ข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรม “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร
  ทำความดี วิถีพอเพียง” ตามโครงการ รณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง

 
มอบผ้าห่ม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ให้เกียรติมอบผ้าห่ม
 กันหนาวให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลฯ ณ ศาลาเอนกประสงค์
 ชุมชนหนองยาง โดยการประสานงานระหว่างคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ
 ชุมชน เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
 มนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ พ.ต.อ.เทพพิทักษ์ แสงกล้า ผกก.สภ.เมืองศรีสะเกษ
 ได้ร่วมเป็นเกียรติในการมอบผ้าห่มในครั้งนี้

 
ประชุมสภา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร ประธานสภาเทศบาลฯ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาล
  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 เพื่อขอรับความเห็นชอบในญัตติต่าง ๆ ต่อสภาฯ
 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ พนากิจสุวรรณ ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
  และประธานชุมชน ร่วมสังเกตุการณ์ในครั้งนี้

 
ออกเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่มารดาและทารกแรกเกิด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator    ดร. ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหาร
  พนักงานเทศบาล ออกเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่มารดาและทารกแรกเกิด

 
ปิดโครงการดนตรีในสวนศรีฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ กล่าวพบปะและกล่าวปิด
 โครงการดนตรีในสวนศรีฯ ท่ามกลางบทเพลงอันไพเราะ ล้อมรอบด้วยแมกไม้นานาพรรณ ฯ
 พร้อยรอยยิ้มของประชาชน และพ่อค้าแม่ค้าผู้จำหน่ายสินค้าอาหาร
  ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ (เกาะห้วยน้ำคำ)

 
ดนตรีในสวนศรี ครั้งที่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
บรรยากาศ โครงการดนตรีในสวนศรี ครั้งที่ 1 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ เฉลิมพระชนมบรรษา 80 พรรษา(เกาะห้วยน้ำคำ)

 
ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง เพื่อร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้
 นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในการ
 ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง เพื่อร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ
 ฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมมงคล ชั้น1
 อาคารกองสวัสดิการสังคม

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 8 จาก 214

บริการเป็นของเรา
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง สโมสรพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(18 ธันวาคม 2562)

ระเบียบเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจาก
ผู้ใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ พ.ศ.2563
ระเบียบคณะกรรมการสโมสรพนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิก และหลักเกณฑ์
อัตราค่าบริการในการใช้สถานที่กิจการสโมสร
พ.ศ.2563

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริต

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์