ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2559
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน ปี 2559
  แผนการดำเนินงาน ปี 2560
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   (๒ พ.ย. ๒๕๕๙) เวลา ๐๙.๓๐ น. ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรี
 
เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ ตามโครงการ
 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ศูนย์บริการทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

 
ลงพื้นที่จัดระเบียบตลาดสดเทศบาล3 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านรองปลัดเทศบาลฯ นางอุไร บัวบาน และ ผอ.ศักดิ์ชัย เตรียมพิทัก พร้อม เจ้าหน้าที่เทศกิจ
 งานสาธารณสุขฯ สำนักการคลัง ลงพื้นที่จัดระเบียบตลาดสดเทศบาล3 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

 
ถอดกฐินสามัคคีเทศบาล 2559 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นำคณะผู้ช่วยผู้บริหาร
  ที่ปรึกษา เลขานุการฯ สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/
  กอง ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานเทศบาล พนักงานครู และเจ้าหน้าที่เทศบาล
 ตลอดทั้งประชาชนชาวชุมชนวัดเลียบและชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล ประกอบพิธี
 ทอดถวายผ้ากฐิน ณ วัดเลียบบูรพาราม ต. เมืองใต้ อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ โดยท่านสนั่น
 สร้อยผา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ, พ.ต.อ. ดิเรก จิตอร่าม
 รอง ผบก.ภ.จว. ศรีสะเกษ, นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
  และท่านผู้มีเกียรติมากมาย ร่วมพิธีทอดถวายผ้ากฐินในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ปัจจัยศรัทธา
 จากพุทธศาสนิกชนในครั้งนี้ เพื่อสมทบทุนในการสร้างกุฏิที่พักรับรองพระเถระชั้นผู้ใหญ่
  และพระอาคันตุกะ ยอดของเทศบาลฯได้ 323,267 บาท

 
กฐินสามัคคี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ท่านธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร
  แด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ในงานทอดกฐินสามัคคี
  ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีนายกวีพจน์ สุรนิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดศรีสะเกษ
  และแขกผู้มีเกียรติ โดย นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรี
 
พร้อมด้วยคณะผู้ช่วยผู้บริหาร ที่ปรึกษา เลขานุการฯ สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล
 รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/ กอง ผู้บริหารสถานศึกษา ประชาชน พนักงานเทศบาล
  พนักงานครู และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมพิธีทำบุญดังกล่าว และในเวลา ๐๙.๔๙ น.
 ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมประกอบพิธีทอดถวายผ้ากฐิน
  ณ วัดเลียบบูรพาราม ต. เมืองใต้ อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ

 
ร่วมถวายความอาลัย และลงนามถวายความอาลัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรี ในนามประธานมูลนิธิสว่างจิตต์
ศรีสะเกษธรรมสถาน นำคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ
คณะแม่บ้านมูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษธรรมสถาน สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ
พ่อค้า คหบดีพร้อมพสกนิกรชาวเทศบาลเมืองศรีสะเกษ คณะผู้บริหาร เลขานุการฯ
สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา
พนักงานเทศบาล พนักงานครู เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมถวายความอาลัย และลงนามถวายความอาลัย
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้

 
ประชุมมอบนโยบาย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   30 ต.ค. 59 เวลา 9.00น. นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ
 เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายให้กับลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี ท่านศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาล
 ท่านอุไร บัวบาน รองปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา
  เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุม โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเจียงอี)

 
ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ขอเพิกถอนที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน (บางส่วน) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
26 ต.ค. 59 เวลา 9.30น. นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรี
 เป็นประธานในการร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 ขอเพิกถอนที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน (บางส่วน)
 เพื่อก่อสร้างตลาดสดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยมี
 นายชูศักดิ์ ลักษณ์ชนะวงศ์ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองศรีสะเกษ ,
 พ.ต.ท.ถวัลย์ บุญภักดี รองผกก.สภ.เมืองศรีสะเกษ , ร.ต.เกริกฤทธิ์ ผจงศิลป์ หน.ชุดเครื่องที่เร็ว
  กองบังคับการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบ จังหวัดศรีสะเกษ... , ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ,
  นายอภิเษฐ สุพรรณรัตน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานที่ดินจังหวัด ,
  นางสาวพิชญากร แจ้งสนาม นักผังเมืองปฏิบัติการ , นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาล
 
, นายพิพัฒน์ อินทรวงษ์โชติ รองปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 ร่วมอภิปรายและตอบข้อซักถามให้แก่ประชาชนที่มาร่วมการรับฟังความคิดเห็นที่มีข้อสงสัยได้ทราบ
 พร้อมนี้ มีผู้แทนโยธาธิการและผังเมือง,ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ , ผู้จัดการประปา
  ,ผู้จัดการการไฟฟ้า ,สมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ,หัวหน้าส่วนราชการ
 และประชาชนที่มาร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในการ ขอเพิกถอนที่ดินสาธารณสมบัติ
 ของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน (บางส่วน) เพื่อก่อสร้างตลาดสดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ในครั้งนี้ ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนเทศบาล 2 "รัชมังคลานุสรณ์"

 
ข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านสมพร จึงศิระกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"จังหวัดสะอาด"การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น4ปีและทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โดยสำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงแรมพรหมพิมาน

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 8 จาก 162

ผู้เข้าชม

เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์