ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2561
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  -การบริหารงานบุคคล
  -
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
  ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
  -การดำเนินการป้องกันและ
   ปราบปรามการทุจริต

  -ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
  ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ
  ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  -การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  -ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
  -การประเมินผลการปฎิบัติงาน
  -หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

  

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวประชาคม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
มอบหมายให้ นายนพดล  จันทร์พวง  รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ 
เป็นประธานในการประชาคม  การจัดทำโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำชุมชน
สถานที่บริเวณโรงเรียนเทศบาล ๗ หนองตะมะพันทาโนนกอง  (ธนาคารกรุงเทพ ๒)
 เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจถึงขั้นตอนการดำเนินการ  และให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบ
  การดำเนินการ จึงเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมแสดงความเห็น
เกี่ยวกับการจัดทำโครงการ ดังกล่าวณ หอประชุมเอนกประสงค์
โรงเรียนเทศบาล ๗ หนองตะมะพันทาโนนกอง(ธนาคารกรุงเทพ ๒)

 
จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำคูคลอง เนื้องใน
วันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรณ บริเวณลานออดหลอด
ทั้งนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
มอบหมายให้ นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษาปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 
แถลงข่าวการจัดงานกาชาดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2563 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการ
แถลงข่าวการจัดงานกาชาดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2563
และวันรวมนำ้ใจสู่ชาวศรีสะเกษ เพื่อจัดหาของรางวัลประจำร้านธารากาชาด
ณ บริเวณสนามหน้าสำนักงานกาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
 ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลร่วมกิจกรรม
 พร้อมมอบรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน ให้แก่ เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ
 เพื่อนำไปออกรางวัล ในร้านธารากาชาดต่อไป

 
พิธีถวาย พานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมเนื่องใน "วันพ่อแห่งชาติ" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายวัฒนา  พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธาน ในพิธีถวาย
พานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมเนื่องใน "วันพ่อแห่งชาติ" น้อมรำลึก
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร วันที่  5  ธันวาคม  2562
 ในการนี้ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ 
มอบหมายให้ นางสาวศรีเสงี่ยม  ณูรักษาปลัดเทศบาล นำหัวหน้าส่วนการบริหาร
พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีในครั้งนี้

 
ตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายวัฒนา  พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธาน
 ในพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องใน
โอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร  วันที่  5  ธันวาคม  2562
 ในการนี้นางสาวศรีเสงี่ยม  ณูรักษา ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีในครั้งนี้

 
ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ
เป็นประธาน ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่
3/2562
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรายงานสถานะ
การเงินการคลัง สรุปผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสันนิบาต
เทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล
 แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติ
จากนายสมศักดิ์ พนากิจสุวรรณ ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ  มาชี้แจงแนวทาง
นโยบายการปฏิบัติตามระเบียบราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในครั้งนี้

 
คัดเลือกคุณครูใหญ่ใหม่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   โรงเรียน ผู้สูงอายุได้มีการคัดเลือกคุณครูใหญ่ใหม่มีผู้สมัคร 2 ท่าน 
และได้แสดงวิสัยทัศน์ นักเรียนผู้สูงอายุได้เลือกโดยวิธีลงคะแนน 
จากผลคะแนนได้คุณนงคราญ แก้วจันทร์ เป็นครูใหญ่คนใหม่
ประชาสัมพันธ์มา เพื่อทุกท่านได้ทราบ

 
ออกเยี่ยมเด็กแรกเกิดและมารดาหลังคลอด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วย
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 ออกเยี่ยมเด็กแรกเกิดและมารดาหลังคลอด ตามชุมชนต่างๆ ในเขต
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งให้ความรู้ในการ
เลี้ยงบุตรให้กับคุณแม่หลังคลอดและทารกแรกเกิด ในการปรับตัวสู่การเตรียมตัว
ทำหน้าที่มารดา ซึ่งโครงการดังกล่าว เทศบาลได้มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
 และเป็นการติดตามพัฒนาการของครอบครัวและเด็กในชุมชน ให้มีการพัฒนา
ที่เหมาะสมกับวัย และบิดามารดามีความรู้ในการดูแลลูกอย่างถูกวิธี


 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 8 จาก 210

บริการเป็นของเรา
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง สโมสรพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(18 ธันวาคม 2562)ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน โครงการก่อสร้างสระ
ว่ายน้ำชุมชน (20 พ.ย. 62)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริต

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์