โครงสร้างการบริหาร

 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 พนักงานเทศบาล
 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ
 สำนักปลัดเทศบาล
 สำนักการคลัง
 สำนักการช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองวิชาการและแผนงาน
 สำนักการศึกษา
 กองสวัสดิการและสังคม
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สถานธนานุบาล
 

ข้อมูลเผยแพร่

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  วารสารนครลำดวน ปี2560
  วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2560
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  
 

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยว


ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 เพื่อติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่1 (เดือนเมษายน) ณ ห้องประชุมขุนแผน 

 
เลือกตั้งประธานชมรมผู้นำชุมชนคนใหม่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธาน
ในการประชุมใหญ่ประจำปี 2561 ในการเลือกตั้งประธานชมรมผู้นำชุมชนคนใหม่
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)

 
วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายธวัช สุระบาลผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำข้าราชการ ตุลาการ ทหาร
ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มพลังมวลชน ประกอบพิธีวางพวงมาลา
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี
2561 เพื่อเป็นการแสดงออกถึง
ความกตัญญูกตเวทิตา น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
และเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ อาคารฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ
60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ โดยมี นายมาโนช มหาสุวีระชัย
รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีในครั้งนี้

 
24 เมษา วันเทศบาล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

กิจกรรมเนื่องในวันเทศบาลฯ 24 เมษายน 2561

 
พิธียกช่อฟ้าวัดป่าบ้านขาม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ  เป็นประธาน
ในพิธียกช่อฟ้าวัดป่าบ้านขาม อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ

 
เปิดงานสงกรานต์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายธวัช  สุระบาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  ให้เกียรติเป็นประธาน
ในพิธีเปิดงานสงกรานต์ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้ครอบครัวอบอุ่น 
ระดับเทศบาล  จากนั้นร่วมสรงน้ำพระพุทธอภัยมงคลสมังคี  สรงน้ำหลวงพ่อโต
รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ  มอบของที่ระลึก  เนื่องในเทศกาล  งานประเพณีสงกรานต์
 ประจำปี 
2561  ณ  บริเวณศาลหลักเมือง

 
ถนนเข้าเย็น PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ  เป็นประธาน
ในพิธีเปิดงาน"ถนนเข้าเย็น" โดยมีการแสดงของดนตรี"วงน้ำหวาน" และศิลปินวง
OA
คู่แฝดอิสาน ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองศรึสะเกษ

 
วันจักรี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีวันพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2561 
 โดยมีนายมาโนช มหาสุวีระชัย รองนายกเทศมนตรีฯ นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล
 พนักงานครู ร่วมในพิธี ณ หอประชุมอำเภอเมืองศรีสะเกษ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 8 จาก 186

บริการเป็นของเรา
ายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การประชุมระดม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนิน
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่2
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์