โครงสร้างการบริหาร

 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 พนักงานเทศบาล
 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ
 สำนักปลัดเทศบาล
 สำนักการคลัง
 สำนักการช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองวิชาการและแผนงาน
 สำนักการศึกษา
 กองสวัสดิการและสังคม
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สถานธนานุบาล
 

ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  วารสารนครลำดวน ปี2560
  วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2560
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  
 

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยว


กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีกิจกรรม
 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้ายู่หัว
 มหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีกิจกรรม
 ลงนามถวายพระพร ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล ชมนิทรรศการ
 พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดิทรเทพยวรางกูร
 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และปลูกต้นรวงผึ้ง
 บริเวณสวนหย่อมหน้าสำนักงานเทศบาลฯ

 
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา
 วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปี พ.ศ.2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีข้าราชการ
 ทุกส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกเหล่ากาชาด
 สมาชิกชมรมมูลนิธิ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน ทั้งนี้เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 ได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
  

 
กิจกรรมอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ชมรมผู้สูงอายุวัดเจียงอีและศึกษาดูงาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร. ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
  รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
 ชมรมผู้สูงอายุวัดเจียงอีและศึกษาดูงาน ตามโครงการส่งเสริมสวัสดิการชมรมผู้สูงอายุ
 วัดเจียงอี ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 
ฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ
 ฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ฝึกอบรม
 ระหว่างวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
ปลูกต้นไม้สัญจรตามโครงการเมืองคาร์บอนต่ำ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator    ยุทธศาสตร์เมืองแห่งต้นไม้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้สัญจรตามโครงการเมืองคาร์บอนต่ำ
 โดยมีพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล เจ้าหน้าที่และนักเรียนในสังกัดเทศบาล
  ร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน 30 ต้น บริเวณหน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

 
กลไกส่งเสริมกิจกรรม การลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ
 ทีมวิจัยของหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
 และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ "กลไกส่งเสริมกิจกรรม
 การลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ" เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนทั้งทางด้าน
 สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ โดยผลจะนำไปสู่การจัดทำแผนเชิงนโยบายในการนำไปใช้จริง
 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
เยี่ยมเด็กแรกเกิด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
 พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ออกตรวจเยี่ยม
 เด็กแรกเกิด และมารดาหลังคลอด ตามชุมชนในเขตเทศบาลฯ จำนวน 10 ราย
 พร้อมทั้งแนะนำให้ความรู้ ในการดูแลทารกแรกเกิด ให้แก่คุณแม่มือใหม่
  เป็นโครงการดีๆ ที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี
 และยังเป็นขวัญกำลังใจแก่มารดาและทารกแรกเกิด จากเทศบาลเมืองศรึสะเกษ
  

 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ปั่นสามล้อรับจ้าง ด้านการให้บริการและด้านสุขภาพอนามัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป้นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ปั่นสามล้อรับจ้าง ด้านการให้บริการและด้านสุขภาพอนามัย
 อันจะส่งผลถึงบุคลิกภาพทีดี สร้างความประทับใจและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว
 เป็นการสร้างรายได้แก่ผู้มีอาชีพปั่นสามล้อรับจ้าง ณ หอประชุมเอนกประสงค์ รร.เทศบาล ๑ 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 8 จาก 188

บริการเป็นของเรา
ายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การประชุมระดม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนิน
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่2
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 32 บุคคลทั่วไป ออนไลน์