ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2561
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2561
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  -การบริหารงานบุคคล
  -
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
  ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
  -การดำเนินการป้องกันและ
   ปราบปรามการทุจริต

  -ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
  ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ
  ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  -การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  -ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
  -การประเมินผลการปฎิบัติงาน
  -หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

  

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวลงนามถวายพระพร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธี
ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีประจำปี พ.ศ.
2562
 ณ อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ
60 ปี หอประชุมอำเภอเมืองศรีสะเกษในการนี้
 ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ  นำหัวหน้าส่วนราชการ
 พนักงานเทศบาล พนักงานครู ในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  ร่วมพิธีในครั้งนี้

 
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ.
2562  ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมือง
ในการนี้  ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ 
พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  ร่วมพิธีในครั้งนี้

 
ต้อนรับคณะตรวจประเมินรางวัลการบริหาร จัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทโดดเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ
ดร.ประเทือง  ม่วงอ่อน  นักวิจัยพื้นที่ และคณะตรวจประเมินรางวัลการบริหาร
จัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทโดดเด่น ประจำปี พ.ศ.
2562
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล โดยมีผู้แทนภาคีเครือข่ายจากโรงพยาบาลศรีสะเกษ
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมให้ข้อมูลแก่ทีมคณะตรวจประเมินฯ โดยมี
นายสมพร  จึงศิรกุลวิทย์  รองนายกเทศมนตรี นางสาวศรีเงี่ยม  ณูรักษา
ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล
ร่วมรับการตรวจประเมินฯ ดังกล่าว

 
ลงนามแสดงความอาลัยต่อ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีลงนาม
แสดงความอาลัยต่อ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
พร้อมด้วย  นางชุติพร  วิจิตร์แสงศรี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหาร 
หัวหน้าส่วนราชการ ในการนี้ ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีฯ
มอบหมายให้  นายสมพร  จึงศิรกุลวิทย์  รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
พร้อมด้วยนางสาวศรีเสงี่ยม  ณูรักษา  ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
และหัวหน้าส่วนการบริหารร่วมในพิธี  ณ  บริเวณโถง 
ชั้น 
1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ

 
เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ  เป็นประธาน
ในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาล
เมืองศรีสะเกษ โดย นางสาวศรีเสงี่ยม  ณูรักษา  ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีการพัฒนาสมรรถนะ  ทักษะ
เทคนิค การมุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง  ให้เห็นถึงศักยภาพ และสามารถ
นำมาใช้ในการปฎิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ณ  ห้องประชุมลีลาวดี 
โรงเรียนเทศบาล ๑  (วัดเจียงอี)

 
to be number one จังหวัดศรีสะเกษ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับคณะ
กรรมการตัดสินการประกวดระดับประเทศ รอบลงพื้นที่ ประเภทจังหวัด

to be number one จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้นายโสภณ หาญอยู่คุ้ม
รองปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมเป็นเกียรติให้การต้อนรับคณะกรรมการ
ณ  อาคารฉลองสิริราชสมบัติ ครบ
60 ปี อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 
งานมหรสพสมโภชน์ เนื่องใน โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่10 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันที่​ 22 พ.ค. 62 นายวีระศักดิ์​ วิจิตร์แสงศรี​ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ
 นำส่วนราชการ​ ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ​ร่วมใจกันกว่า
3000 คน
รำเทิดพระเกียรติฯ​  และแปลอักษร​ งานมหรสพสมโภชน์ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่
10 
ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล
 ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครู และพี่น้องประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมพิธี และร่วมรำเทิดพระเกียรติในครั้งนี้

 
การอบรมโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้
นายสมพร จึงสิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานเปิด
การอบรมโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมลีลาวดี
โรงเรียนเทศบาล
1 วัดเจียงอี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้จัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ ความสามารถ
ตลอดเทคนิควิธีการต่างๆ ด้านการประชาสัมพันธ์ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โดย
นางอุไร  บัวบาน  รองปลัดเทศบาล  กล่าวรายงายถึงวัตถุประสงค์  และได้รับ
รับเกียรติจาก นายเปรม ปิยรัตนานนท์ ผู้บริหารการอบรมหลักสูตรด้านการ
ประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และมีคณะกรรมการหอกระจาย
ข่าว ประจำชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 8 จาก 201

บริการเป็นของเรา
ายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การประชุมระดม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนิน
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่2
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์