ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2559
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน ปี 2559
  แผนการดำเนินงาน ปี 2560
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวทำความดีเพื่อพ่อ ล้างตลาดสดเทศบาล1 และตลาดสดเทศบาล 3 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 20.00 น. ท่านอุไร บัวบาน รองปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 ท่านศักดิ์ไชย เตรียมพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล , กองสาธารณสุข ,กองวิชาการและแผนงาน
 ร่วมกิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ ล้างตลาดสดเทศบาล1 และตลาดสดเทศบาล 3
 เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และในวันพรุ่งนี้ ในเวลา 14.00 น.
...
 จะทำการล้างตลาดสดเทศบาล 1 และ 3 อีกครั้ง
 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จึงขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการ ร้านค้า พ่อค้า แม่ค้า ได้เก็บสำภาระ
 ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อความสะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และ ขอขอบคุณ
 ที่ผู้ประกอบการ และ พ่อค้า แม่ค้า ได้ให้ความรวมดีด้วยดีเสมอมา

 
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ให้แก่บ้านผู้สูงอายุ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่าน ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกีรยติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ และ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
  จัดโครงการทำความดีถวายอาลัยแด่พ่อของแผ่นดิน ทำการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ให้แก่บ้านผู้สูงอายุ
 /ผู้พิการ คือ นายสังวาลย์ สีแดด และนายปั่น สยุมพร ชุมชนหนองตะมะ

 
เยี่ยมสมาชิกใหม่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   วันนี้ 7 พฤศจิกายน 2559 ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่จากกองสวัสดิการสังคม
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกเยียมมารดาและเด็กแรกเกิด ในชุมชนต่างๆ
 ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จำนวน 10 ราย เพื่อเป็นการให้คำแนะนำ วิธีการดูแลเด็กแรกเกิด
 และมารดาหลังคลอดอย่างถูกวิธี และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่สมาชิกในครอบครัว

 
เปิดโครงการ ตลาดข้าวโดยเกษตรกรส่งตรงถึงผู้บริโภค PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2559 ท่านธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
 เป็นประธานเปิดโครงการ ตลาดข้าวโดยเกษตรกรส่งตรงถึงผู้บริโภค "ประชารัฐศรีสะเกษ
  รวมพลังส่งกำลังใจให้ชาวนา ชื้อข้าวสารในราคาเกษตรกร โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง
 (คนขายยิ้มได้..คนชื้อสุขใจ) ทั้งนี้ ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรี
 บ.ประชารัฐรักสามัคคี ศรีสะเกษ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด , หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ,
 YEC ศรีสะเกษ ,สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ,พัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ และสภาอตสาหกรรม
  ได้เข้าร่วมเกียรติและให้การสนับสนุนโครงการในครั้งนี้ ณ เวทีชั่วคราว ถนนคนเดิน

 
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงคมนาคม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2559 ท่านอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 เป็นประธานในพิธี ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงคมนาคม โดยท่านธวัช สุระบาล
  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ข้าราชการกระทรวงคมนาคม ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
 นายกเทศมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ
  ร่วมใน ในพิธี ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ ประธานในพิธีได้นำเงิน
 ถวายบำรุงพระอารามหลวง , และมอบเงินบำรุงการศึกษาโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม ,
  โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต และมอบเงินบำรุงวงค์โยธวาทิตโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
 โดยยอดรวมมีจำนวนเงิน 1,990,623 ณ วัดมหาพุทธาราม (วัดพระโต)

 
พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลลอยกระทง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   (วันที่ 4 พ.ย. 59) เวลา 17.00 น. ที่ผ่านมา ท่านสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรี
 
ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลลอยกระทง ณ บริเวณลานอเนกประสงค์
 ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี พันตำรวจเอกหัสพงษ์ เติมศิริตังคโณบล รองผู้บังคับการตำรวจภูธร
 จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพืธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม

 
กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เช้าวันนี้ (4 พ.ย.59) เวลา 09.00 น. ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรี
 
เป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ทั้ง 47 ชุมชน และในโอกาสนี้ได้มอบกระเช้า
 ดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีให้กับผู้นำชุมชนที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุมลีลาวดี รร.ท.1

 
พิธีสวดมนต์จีนถวายเป็นพระราชกุศล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 59 เวลา 19.00 น. ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยสมาชิกสภาเทศบาล
  ผู้อำนวยการสำนัก กอง พนักงานเทศบาล พนักงานครูร่วมพิธีสวดมนต์จีน ซึ่งมูลนิธิสว่างจิตต์
 ศรีสะเกษธรรมสถาน จัดพิธีสวดมนต์จีนถวายเป็นพระราชกุศลแด่
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยพิธีดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 31 ต.ค. 59
  ถึง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 19.00 น. ณ มูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษธรรมสถาน
  จึงขอเชิญชวนพสกนิกร ร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 7 จาก 162

ผู้เข้าชม

เรามี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์