ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2561
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  -การบริหารงานบุคคล
  -
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
  ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
  -การดำเนินการป้องกันและ
   ปราบปรามการทุจริต

  -ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
  ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ
  ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  -การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  -ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
  -การประเมินผลการปฎิบัติงาน
  -หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

  

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวพบปะ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) จากชุมชน ในเขตพื้นที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้ออกพบปะ
 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) จากชุมชน ในเขตพื้นที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3
 และ 4 ทั้งนี้เพื่อเป็นการมอบนโยบายการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรค
 การดูแลผู้ป่วย ให้การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ในเขตเทศบาลเป็นไปอย่าง
 มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังให้แก่ คณะ อสม. ในการปฏิบัติ
 หน้าที่เพื่อประชาชนต่อไป

 
บวงสรวงพระนางศรีสระเกศ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

พิธิบวงสรวงพระนางศรีสระเกศ ประจำปี 2563 

 
อบรมพัฒนาประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธาน
 เปิดการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ
 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 โดยนางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ กล่าวรายงาน
 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถ
 มีวิสัยทัศน์และเกิดทักษะในการปฎิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
 ตอบสนองความต้องการของประชาชนได

 
ออกเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่มารดาและทารกแรกเกิด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร. ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วย
 สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหาร พนักงานเทศบาล
 ออกเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่มารดาและทารกแรกเกิด และแนะนำ
 วิธีดูแลเด็กทารกแรกเกิด และการดูแลมารดาหลังคลอด ในชุมชน

 
ตักบาตรเนื่องใน วันขึ้นบ้านใหม่(จวนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษทำบุญตักบาตรเนื่องใน
 วันขึ้นบ้านใหม่(จวนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ)ในการนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษพร้อมด้วย นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาล
 เมืองศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนการบริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมในพิธี
 และร่วมแสดงความยินดี ในครั้งนี้ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

 
พิธีพุทธาภิเษกเททองหล่อ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   พิธีพุทธาภิเษกเททองหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อเจ้าคุณพระเกษตรศีลาจารย์
 (หนู อุสฺสาโห) อดีตเจ้าอาวาสวัดเจียงศรีมงคลวรารามและอดีตรองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ
  พระมหาเถระผู้ร่วมศรัทธาพุทธศาสนิกชนสร้างวัดคูเมืองและงานวันบูรพาจารย์ ประจำปี 2563
  เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณูปการของบูรพาจารย์ ณ วัดคูเมือง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษมอบหมายให้
 นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด
 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ โดย นายพิพัฒน์ อินทรวงษ์โชติ รองปลัดเทศ
 บาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการบริหาร
 หอกระจายข่าว มีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงาน ของหอกระจายข่าวเพิ่มมากขึ้น
 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเจียงอี


 
รณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ซึ่งจัดขึ้นทุกวันอังคารของสัปดาห์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ
  และประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรม “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร
 ทำความดี วิถีพอเพียง” ตามโครงการ รณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง
 ซึ่งจัดขึ้นทุกวันอังคารของสัปดาห์ ณ ลานโคปุระ เกาะห้วยน้ำคำ เพื่อรณรงค์ให้ส่วนราชการ
 หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา ตลอดจนประชาชน ได้สืบสาน
 อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามด้วยการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 7 จาก 214

บริการเป็นของเรา
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง สโมสรพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(18 ธันวาคม 2562)

ระเบียบเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจาก
ผู้ใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ พ.ศ.2563
ระเบียบคณะกรรมการสโมสรพนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิก และหลักเกณฑ์
อัตราค่าบริการในการใช้สถานที่กิจการสโมสร
พ.ศ.2563

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริต

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 37 บุคคลทั่วไป ออนไลน์