ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2561
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  -การบริหารงานบุคคล
  -
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
  ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
  -การดำเนินการป้องกันและ
   ปราบปรามการทุจริต

  -ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
  ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ
  ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  -การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  -ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
  -การประเมินผลการปฎิบัติงาน
  -หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

  

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่ประจำปี 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   งานป้องกันฯ ได้ทำการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่ประจำปี 2562
 ทำให้เกิดความพร้อมที่จะออกปฏิบัติงานได้อย่างทันเหตุการณ

 
สภากาแฟเย็น PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator    นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานงาน "สภากาแฟเย็น"
   ณ บริเวณลานโคปุระ (เกาะห้วยน้ำคำ) และในการนี้ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ 
  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับ ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้มีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
  และสิ่งแวดล้อมร่วมกับเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพ โดยมีหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมงาน
  เพื่อพบปะแจ้งข่าวบอกกล่าวข่าวสารต่างๆ และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน 
  จากนั้นได้มอบป้ายให้กับเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งต่อไป

 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2ได้ออกตรวจเยี่ยม โครงการ 1 จังหวัด 1 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการที่ 14
  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2ได้ออกตรวจเยี่ยม โครงการ 1 จังหวัด 1
 ถนนเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ณ บริเวณถนนศรีสะเกษ-อุทุมพร
 (หน้าบิ๊กซี) โดย ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้
 นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหาร ร่วมให้การต้อนรับ

 
อบรมพัฒนา ศักยภาพเสริมอาชีพสร้างเครือข่ายและทัศนศึกษาดูงานผู้ศูนย์อายุ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
 ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนา
ศักยภาพเสริมอาชีพสร้างเครือข่ายและทัศนศึกษาดูงานผู้ศูนย์อายุ ศูนย์บริการทางสังคม
ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ บริเวณศูนย์อาหาร ศูนย์เฉลิมพระเกียรติฯ (เกาะห้วยน้ำคำ)


 
เป็นประธานประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม ในการประชุมพิจารณาร่างรายงานติดตามและประเมินผล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายบุญเพ็ง ธานี ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 เป็นประธานประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม ในการประชุมพิจารณาร่างรายงานติดตามและประเมินผล
 แผนพัฒนาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมขุนแผน 

 
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี
รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 พุทธศักราช
2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเจียงอี โดยมี
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานครู
ประชาชนและจิตอาสา ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่
วมรับมอบพระบรมฉายาลักษ์ในครั้งนี้จำนวนกว่า 
700 คน

 
พิธีวันรำลึกบูรพาจารย์ ประจำปี 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ  ประธานฝ่ายสงฆ์
 ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธาน
ฝ่ายคฤหัสถ์ ในพิธีวันรำลึกบูรพาจารย์ ประจำปี 2562 ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม
เพื่อสำนึกในบารมีธรรมของอดีตเจ้าอาวาสทุกรูป และอุทิศส่วนกุศล
เป็นกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่บูรพาจารย์

 
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย (จังหวัดศรีสะเกษ) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดงาน
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย (จังหวัดศรีสะเกษ) ณ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ
ทั้งนี้พนักงาน  เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมในพิธีดังกล่าว

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 7 จาก 210

บริการเป็นของเรา
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง สโมสรพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(18 ธันวาคม 2562)ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน โครงการก่อสร้างสระ
ว่ายน้ำชุมชน (20 พ.ย. 62)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริต

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์