ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2559
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวมอบของรางวัล ตามโครงการภาษีคืนกำไรให้ประชาชนประจำปี พ.ศ. 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ  ได้มอบของรางวัล
ตามโครงการภาษีคืนกำไรให้ประชาชนประจำปี พ.ศ. 2560 ให้แก่นางสายเงิน เสริมศรี
 ซึ้งได้รับรางวัลที่1 ในการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ณ สำนักงานเทศบาลชั่วคราว (เกาะห้วยน้ำคำ)

 
วันสิ่งแวดล้อมโลก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
  นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธาน
ในพิธีปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ทั้งนี้ ได้มีรองนายกเทศมนตรีฯ 
สมาชิกสภาเทศบาล ที่ปรึกษาฯ เลขานุการฯ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน
ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดผู้จัดการสถานธนานุบาล ประธานกรรมการชุมชน อสม. 
ตลอดจนพนักงาน และประชาชน นักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  ณ บริเวณระหว่างหอ
ศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ โดมพันธุ์ไม้ และพื้นที่อื่นในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
จำนวน 965 ต้น พร้อมทั้งแจกจายพันธุ์ไม้ให้กับประชาชนนำไปปลูกต่อไป

 
ต้อนรับเจ้าหน้าที่ จากองค์การก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในการเข้าตรวจสอบโครงการ โดยผู้ประเมินภายนอก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่
จากองค์การก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในการเข้าตรวจสอบโครงการ
โดยผู้ประเมินภายนอก คือ บริษัทเอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด จากการที่เทศบาลฯ
 ได้เข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย
กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยมีกิจกรรม
 "การผลิตเชื้อเพลิงขยะจากขยะมูลฝอยชุมชน  ซึ่งบริษัทแอดวานซ์เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด
 บริษัทที่ปรึกษาและคณะทำงานของทางเทศบาลเมืองศรีสะเกษได้จัดทำเอกสาร
ข้อเสนอโครงการ เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นโครงการ
T - VER เรียบร้อยแล้ว
โดยคณะได้มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยศรีสะเกษ ที่ 1

 
โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนหนองตะมะอย่างยั่งยืน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์  รองนายกเทศมนตรีฯ  เป็นประธานเปิดโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนหนองตะมะอย่างยั่งยืน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมีประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล
 หัวหน้าส่วนฯ ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้

 
รับมอบโล่รางวัล. "Stopdring Award PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบโล่รางวัล.
 "
Stopdring Award สงกรานต์ปลอดภัยพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า. ปี 2560".
 ในการนี้นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
ได้เข้ารับโล่รางวัลในครั้งนี้ ตามแผนงานพัฒนา นโยบายสาธารณะและสนับสนุน
ทุนอุปถัมภ์เพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาสังคม.
สนง.เครือค่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ณ ห้องดอนเมืองบอลรูม
II โรงแรม Amari Airport

 
สอนการทำดอกไม้จันทน์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลได้จัดสอนการทำดอกไม้จันทน์ให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ นักเรียน
 
และผู้สนใจเพื่อนำไปทำช่วงเวลาว่าง

 
กิจกรรมปลูกต้นไม้สัญจร ครั้งที่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ยุทธศาสตร์เมืองแห่งต้นไม้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้สัญจร ครั้งที่ 1 โดยนายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกฯ นำคณะทำงานฯ ปลูกต้นไม้บริเวณรอบเกาะห้วยน้ำคำ จำนวน 720 ต้น

 
เปิดโครงการการประกวดกิจกรรมวิชาการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   วันนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานพิธี
 เปิดโครงการการประกวดกิจกรรมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเจียงอี) 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 7 จาก 172

บริการเป็นของเรา


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 


  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 51 บุคคลทั่วไป ออนไลน์