โครงสร้างการบริหาร

 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 พนักงานเทศบาล
 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ
 สำนักปลัดเทศบาล
 สำนักการคลัง
 สำนักการช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองวิชาการและแผนงาน
 สำนักการศึกษา
 กองสวัสดิการและสังคม
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สถานธนานุบาล
 

ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2560
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  -การบริหารงานบุคคล
  -
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
  ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

  
-ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
  ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ
  ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษประจำปี
  งบประมาณ พ.ศ. 2561

  -การดำเนินการป้องกันและ
   ปราบปรามการทุจริต

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้
นายสมพร  จึงศิรกุลวิทย์  รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ร่วมลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ(
MOU) โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ

 
เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   วันที่ 28 ก.พ. 62 ที่ผ่านมา ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ
มอบหมายให้ นายมาโนช มหาสุวีระชัย  เป็นประธาน และเป็นเจ้าภาพ
 ในพิธีสวดพระอภิธรรม บำเพ็ญกุศลศพ ถวายแด่ พระครูโกวิทพัฒโนดม
หรือ หลวงปู่เกลี้ยง เตชะธัมโม ที่ได้ละสังขารด้วยอาการที่สงบด้วยโรคชรา
 เมื่อวันที่
6 มกราคม 2562  ณ วัดศรีธาตุ หรือ วัดโนนแกด ต.ทุ่ม อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 พนักงานเทศบาล พนักงานครู ในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เข้าร่วมในพิธี

 
ดนตรีม่วนซื่น-โฮแซว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดย ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ
ได้จัดกิจกรรมรังสรรค์ความสุขเพื่อประชาชน
"ดนตรีม่วนซื่น-โฮแซว"
และในวันนี้เป็นวันปิดกิจกรรม ซึ่งเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้มีการ
จัดกิจกรรมดนตรีเพื่อให้ประชาชนได้พักผ่อน ผ่อนคลายกับบรรยากาศ
ยามเย็นในทุกๆ ปี ซึ่งในปีนี้มีพิเศษ เทศบาลฯ ได้เปิดให้เข้าชมหอศรี-
ลำดวนเฉลิมพระเกียรติในยามค่ำคืน ในมุมมอง
360 องศา (ฟรี) นอกจาก
นั้นแล้วยังได้ลิ้มรสอาหารอร่อยและ  ช้อป ชม แชร์ พร้อมฟังเพลงเพราะๆ
จากวงดนตรี  ณ  บริเวณหอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ  เกาะห้วยน้ำคำ

 
บวงสรวงพระนางศรีสระเกศ 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร
 ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ประกอบพิธี บวงสรวงสมโภชพระนางศรีสระเกศ ประจำปี ๒๕๖๒
 โดย นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี ภริยาผู้ว่าราชการ , นางสกุลทิพย์ ดังคสกุลเกียรติ
 ภริยานายกเทศมนตรีและคณะขึ้นเปลี่ยนผ้าสไบให้กับพระนางศรีสระเกศ
 โดยดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
 ให้การต้อนรับ ได้รับเกียรติจาก นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
 นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
 นายนพ พงศ์พลาดิสัย ปลัดจังหวัด นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ
 และหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประกอบพิธีบวงสรวง
 พระนางศรีสระเกศ ณ บริเวณวงกลมพระนางศรีสระเกศ

 
ต้อนรับ คณะจาก J.CLAIR และผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันอัคคีภัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธาน
 กล่าวต้อนรับ คณะจาก J.CLAIR และผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันอัคคีภัย
 และภัยพิบัติ(Fire Figthing, Disaster Prevention) และเปิดอบรมโครงการ
 ความร่วมมือระหว่างประเทศฯ โดยได้รับเกียรติจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น ( J.CLAIR ) ประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์ 

 
เยี่ยมเด็กแรกเกิดและมารดาหลังคลอด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วน พนักงานเจ้าหน้าที่ ออกเยี่ยมเด็กแรกเกิดและมารดาหลังคลอด
  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และยังแนะนำให้ความรู้ในการเลี้ยงบุตรให้กับคุณแม่
 หลังคลอดและทารกแรกเกิด ในการปรับตัวสู่การเตรียมตัวทำหน้าที่มารดา
 ในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษโครงการดีดี ที่เทศบาลได้มีการดำเนินกิจกรรม
 อย่างต่อเนื่องในทุกๆปี
  

 
ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีและประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ
 เป็นประธานเปิดการอบรมวิชาการจุดประกายความพร้อมสู่การเลือกตั้งท้องถิ่น
  และเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
 สันนิบาตเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
  

 
อบรมกลุ่มวิชาการทางการศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธาน
เปิดโครงการอบรมกลุ่มวิชาการทางการศึกษาการประเมินและการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น สายงานการสอน
ณ ห้องลีลาวดี รร.เทศบาล
1 (วัดเจียงอี)

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 7 จาก 195

บริการเป็นของเรา
ายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การประชุมระดม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนิน
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่2
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์