ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2559
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  สารวันเทศบาลฯ ปี2560

งานต่างๆ


โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวเปิดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา18.00 น. นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการฯ
 เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2560 ทั้งนี้
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
ณ เวทีกลาง งานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

 
ร่วมมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ นำเลขานุการ หัวหน้าส่วนราชการ
  พนักงานเทศบาล ร่วมมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ให้แก่ พลตำรวจตรี สุรเดช เด่นธรรม
 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องในโอกาสเข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2560

 
มอบกระเช้าของขวัญ อวยพรปีใหม่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรี นำเลขานุการ หัวหน้าส่วนราชการ
  พนักงานเทศบาล ร่วมมอบกระเช้าของขวัญ อวยพรปีใหม่ ให้แก่ ท่านนายสันติธร ยิ้มละมัย
  รองผู้ว่าราชการ และพลตำรวจตรี สุรเดช เด่นธรรม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ
  เนื่องในโอกาสเข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2560

 
รับมอบเงินสนับสนุน รวมน้ำใจสู่เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ
 รับมอบเงินสนับสนุน รวมน้ำใจสู่เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2560
 โดยท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นำคณะผู้บริหาร
  เลขานุการ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมมอบเงินสนับสนุนในครั้งนี้
  ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมสนับสนุนการจัดงานเทศกาลปีใหม่
  4 เผ่าไทยจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2560

 
Big Cleaning ต้านโกง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านธวัช สุระบาล ผู้ว่าราขการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "Big Cleaning ต้านโกง "
 รณรงค์ทำความสะอาดถนน ทำดีเพื่อแผ่นดิน วันต่อต้านคอรัปชั่นสากลประเทศไทย(จังหวัดศรีสะเกษ)
 ทั้งนี้ ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
 พร้อมทั้งปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ร่วมกับทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรม "Big Cleaning ต้านโกง" รณรงค์ทำความสะอาดถนน
  ทำดีเพื่อแผ่นดิน ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมือ

 
ประชาคมระดับเมือง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
 ได้กล่าวพบปะผู้เข้าประชุมประชาคมระดับเมือง โดยนางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาล
 
ได้ชี้แจงรายละเอียดในการจัดทำแผนเพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้ทราบถึงรายละเอียด
 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) พร้อมทั้งการดำเนินงานต่างๆของเทศบาล
 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องบรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
 โดยในการประชุมครั้งนี้ได้มีประชาชนจากทุกภาคส่วน เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไป
 จัดทำแผนพัฒนาเพื่อการพัฒนาเทศบาลต่อไป ณ ห้องประชุมลีลาวดี รร. เทศบาล ๑ (วัดเจียงอี)

 
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย (จังหวัดศรีสะเกษ) ประจำปี ๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
 วันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย (จังหวัดศรีสะเกษ) ประจำปี ๒๕๕๙
 โดยท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
 ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย (จังหวัดศรีสะเกษ)
 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 
แสงเทียนแห่งศรัทธา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสงเทียนแห่งศรัทธา
 แด่องค์ราชัน ของปวงประชาชาวศรีสะเกษ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน บริษัทห้างร้าน
  พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า นักเรียนนักศึกษา มวลชนจากทุกภาคส่วน ของจังหวัดศรีสะเกษ
 ได้พร้อมใจกัน ร่วมจุดเทียนถวายความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในงานแสงเทียนแห่งศรัทธา
  แด่องค์ราชัน ของปวงประชาชาวศรีสะเกษ 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 7 จาก 165

ผู้เข้าชม

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์