โครงสร้างการบริหาร

 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 พนักงานเทศบาล
 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ
 สำนักปลัดเทศบาล
 สำนักการคลัง
 สำนักการช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองวิชาการและแผนงาน
 สำนักการศึกษา
 กองสวัสดิการและสังคม
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สถานธนานุบาล
 

ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  วารสารนครลำดวน ปี2560
  วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2560
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  
 

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยว


ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายสมโภช ธุวธารางกูร ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นประธาน
ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่
3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
วันที่
14 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  
เพื่อขอรับความเห็นชอบในญัตติต่างๆ  โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุม


 
วันรพี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายศิริชัย สุวรรณแสน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จ.ศรีสะเกษ เป็นประธานนำ
ส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ และวาง
พวงมาลาสักการะ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

"พระบิดาแห่งกฏหมายไทย" เนื่องในวันรพี 7 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณหน้าอาคาร
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ  โดยมี นายนพดล จันทร์พวง
รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ  ร่วมพิธีถวายวางมาลา ในครั้งนี้

 
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายสมโภช ธุวธารางกูร ประธานสภาเทศบาลฯ เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาล
 สมัยสามัญ สมัยที่
3 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  
เพื่อขอรับความเห็นชอบในญัตติต่างๆ  โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนชุมชน อสม.ในเขตเทศบาล
เข้าร่วมการประชุม โอกาสเดียวกันนี้ นายราชัย อาสนทอง และครอบครัว ได้อุทิศที่ดิน
 โฉนดที่ดินเลขที่
81732 ให้กับเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  เพื่อเทศบาลจะได้เข้าไป
ดำเนินการ และประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

 
เปิดการแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิด
การแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี
2561 ซึ่งทำการ
แข่งขันระหว่างวันที่
6-10 สิงหาคม 2561 ณ สนามโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
โดย ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมาย
ให้ นางอุไร บัวบาน รองปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้

 
คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ  นำคณะอนุกรรมการ
ในการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี  ประเภทโดดเด่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ในการลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินรอบสุดท้าย
ณ  ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
พิชิต Low Carbon PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลดขยะ
  ลดมลพิษ เพื่อพิชิต Low Carbon ประจำปี 2561 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีเนื่องใน
 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูร 

 
หล่อเทียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้
  ว่าที่ร้อยโทเกียรติศักดิ์ จรรยาสุทธิวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการหล่อเทียนและ
 ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)

 
บริจาคเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ในนามประธานมูลนิธิสว่างจิตต์
 ศรีสะเกษธรรมสถาน บริจาคเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่
 โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำนวน 3,000,000 บาท ณ มูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษธรรมสถาน

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 7 จาก 188

บริการเป็นของเรา
ายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การประชุมระดม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนิน
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่2
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์