โครงสร้างการบริหาร

 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 พนักงานเทศบาล
 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ
 สำนักปลัดเทศบาล
 สำนักการคลัง
 สำนักการช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองวิชาการและแผนงาน
 สำนักการศึกษา
 กองสวัสดิการและสังคม
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สถานธนานุบาล
 

ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2560
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  -การบริหารงานบุคคล
  
 

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยว
ลอยกระทง 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
 ผลการประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2561
 ตามที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ในวันที่ 22พ.ย.61
 ที่ผ่านมา โดยจัดให้มีการประกวดนางนพมาศ ซึ่งมีสาวงาม สมัครเข้าร่วมประกวด จำนวน 18 สาวงาม
  โดยได้รับเกียรติ จากคณะกรรมการในการตัดสินจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
 
 1.คุณสกุลทิพย์ อังคสกุลเกียรติ ภริยานายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
 2.คุณเพชราภรณ์ มหาสุวีระชัย ภริยารองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
 3..ดร.กัลยาณีย์ ธรรมจารีย์ ประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนศรีสะเกษ
 4.คุณพัชรี มหาลวเลิศ เลขานุการนายกเทศมนตรี
 5.คุณศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 6.คุณจุฑารัตน์ หอมหวล ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
 
 ผลการประกวดมีดังนี้
 -รางวัลชนะเลิศได้แก่ หมายเลข 8 นางสาวสุภาพพร ทองสร้อย
 ได้รับ เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล GIFT VOUCHER 30,000 บาท
 จากร้าน MADOC CLINIC โรงแรมคุ้มลานนา & café ส่งเข้าประกวด
 
 -รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 1 นางสาววิภาภรณ์ จำปาเรือง
 ได้รับ เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล GIFT VOUCHER 20,000 บาท
 จากร้าน MADOC CLINIC วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ส่งเข้าประกวด
 
 -รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 16 นางสาวเมย์ดานี มิ่งพิจารณ์
 ได้รับ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล GIFT VOUCHER 10,000 บาท
  จากร้าน MADOC CLINIC วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ส่งเข้าประกวด
 
 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมในการรักษา
 ขนบธรรมเนียมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 จนทำให้งานประเพณีลอยกระทง
 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี มา ณ ที่นี้

 
ออกเยี่ยมเด็กแรกเกิดและมารดาหลังคลอด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน
 พนักงานเจ้าหน้าที่ ออกเยี่ยมเด็กแรกเกิดและมารดาหลังคลอด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
 พร้อมทั้งแนะนำให้ความรู้ในการเลี้ยงบุตรให้กับคุณแม่หลังคลอดและทารกแรกเกิด
 ในการปรับตัวสู่การเตรียมตัวทำหน้าที่มารดา ในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 โครงการดีดี ที่เทศบาลได้มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
  

 
สภากาแฟเช้า PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้เกียรติเป็นประธานงาน
  "สภากาแฟเช้า" ซึ่งเทศบาลเมืองศรีสะเกษและสำนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมเป้นเจ้าภาพในการนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสุลเกียรติ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ และ นายวุฒิศักดิ์ นราพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ ได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
 ที่มาร่วมงาน "สภากาแฟเช้า" และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบป้ายงาน
 "สภากาแฟเช้า" ให้กับ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ
 ในการเป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไป ณ โรงอาหารเกาะห้วยน้ำคำ

 
แถลงข่าว "ลอยกระทงปลอดเหล้า ปลอดภัย ประจำปี 2561" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในงานแถลงข่าว
 "ลอยกระทงปลอดเหล้า ปลอดภัย ประจำปี 2561" โดยได้รับเกียรติจาก หน่วยงาน
 และองค์กรต่างๆ สื่อมวลชน ที่ร่วมแถลงข่าว ณ บริเวณสถานีขนส่ง ประกอบด้วย
 1.ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
 2.ดร.นายแพทย์สุรเดช ชวะเดช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
 3.นางวัชรี คงธนบุรี ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังวัฒนธรรม
 4.นายบุญประสงค์ นวลสาย หัวหน้าสำนักงานป้องันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดศรีสะเกษ
 5.พ.ต.ท.สุคิด ขจรเพ็ชร์ สารวัตรป้องกันและปราบปราม สภ.เมืองศรีสะเกษ
 6.ดร.ชญานิน กฤติยะโชติ นักวิชาการเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดศรีสะเกษ
 ในการแถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง
 ในวันที่ 22 พย. 61 ณ บริเวณเกาะห้วยน้ำคำ ลอยกระทง ปลอดเหล้า ปลอดภัย ปลอดโฟม

 
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม
 สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ
 ในการนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
 ได้แสดงความยินดีกับนักกีฬาตัวแทนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 ที่ได้สร้างชื่อเสียง และได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียง ครั้งที่ 36
  ณ เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และ ด.ช วันวิเศษ วงละคร นักเรียนชั้น ม. 3
 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) ได้รับรางวัลแชมป์จากการแข่งขันการชกมวย
 ศึกมวยไทย 7 สี รุ่นไลท์ฟลายเวท โดยใช้ชื่อในวงการว่า "เพชรเมืองศรี อ๊อดตึกแดง"
  สังกัดค่าย ส. จารุวรรณ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา

 
เปิดการอบรมให้ความรู้เรื่อง "โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ  เป็นประธานในพิธี
เปิดการอบรมให้ความรู้เรื่อง  "โครงการชุมชนท่องเที่ยว
OTOP  นวัตวิถี" โดย
ได้รับเกียรติจาก  นางสาววริศรา  โสภาค  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นวิทยากรให้ความรู้  
ณ  ห้องประชุมมงคลอาคารกองสวัสดิการสังคม

 
ประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับเมือง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ  มอบหมายให้
นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับเมือง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2564)
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่
7/2561 ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.
2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเจียงอี

 
ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้
นางสาวศรีเสงี่ยม  ณูรักษา  ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  เป็นประธาน ในการ
ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 
7/2561  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
พัฒนาของเทศบาลฯ  ณ  ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 7 จาก 191

บริการเป็นของเรา
ายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การประชุมระดม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนิน
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่2
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์