โครงสร้างการบริหาร

 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 พนักงานเทศบาล
 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ
 สำนักปลัดเทศบาล
 สำนักการคลัง
 สำนักการช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองวิชาการและแผนงาน
 สำนักการศึกษา
 กองสวัสดิการและสังคม
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สถานธนานุบาล
 

ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2560
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  -การบริหารงานบุคคล
  -
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
  ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

  
-ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
  ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ
  ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษประจำปี
  งบประมาณ พ.ศ. 2561

  -การดำเนินการป้องกันและ
   ปราบปรามการทุจริต

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวโครงการนิทรรศการทางวิชาการและแสดงผลงานนักเรียน พร้อมมอบใบ ประกาศนียบัตร ให้แก่นักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีฯประธานเปิด
โครงการนิทรรศการทางวิชาการและแสดงผลงานนักเรียน พร้อมมอบใบ
ประกาศนียบัตร  ให้แก่นักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ประจำปีการศึกษา 
2561    หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 1
วัดเจียงอี สำหรับปีการศึกษา 
2561 มีนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองศรีสะเกษทั้ง
7 แห่ง สำเร็จการศึกษาดังนี้
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 
3  จำนวน  232  คน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
6  จำนวน  212  คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 จำนวน  144  คน
รวมนักเรียนที่เข้ารับมอบประกาศนียบัตร  จำนวนทั้งสิ้น 
588  คน
ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปกครอง และนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา


 
แยกก่อนทิ้ง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้
นายพิพัฒน์ อินทรวงศ์โชติ รองปลัดเทศบาลฯ ให้การต้อนรับ คณะทำงาน
กลุ่ม
Cluster กลุ่มที่ 1 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดศรีสะเกษ
ซึ่งออกติดตามการจัดการขยะมูลฝอย ตามแผนรณรงค์"แยกก่อนทิ้ง"
ของจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมสภา และ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม


 
พิธีถวายราชสักการะจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี
ถวายราชสักการะจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
 เและอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันท้องถิ่นไทย
ประจำปี
2562  ณ บริเวณลานพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 หน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่
5 ที่ได้ทรงวางรากฐาน
การปกครองระบอบประชาธิปไตย ในระดับท้องถิ่น เป็นจุดเริ่มต้น
ของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามา
มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการนี้  ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ
 ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลฯ  เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

 
แสดงความยินดี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีฯ ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้
แสดงความยินดีกับ

1.  นางยุพาพร  วิเศษหมื่น   ประธานชุมชนทุ่งนาดี
2.  นางจตุพร  ผุดผ่อง ประธานชุมชนโนนเขวา
3.  นางอรพิน  แก้วสว่าง  ประธานชุมชนมงคลสมบัติ
ที่ได้รับการเลือกตั้ง จากการเลือกตั้งประธานชุมชน ทั้ง
3 ชุมชนที่ผ่านมา

 
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุศูนย์ บริการทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
เป็นประธานเปิดการอบรมส่งเสริมการจัดสวัสดิการศูนย์บริการ
ทางสังคม ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุศูนย์
บริการทางสังคม ประจำปีงบประมาณ
2562 ณ ห้องประชุมมงคล
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก และสามารถพัฒนาต่อ
ยอดกิจกรรม ขยายผลไปสู่กลุ่มอื่นๆ ให้เกิดความเข้มแข็งยั่งยืนต่อไป

 
เยี่ยมเด็กแรกเกิดและมารดาหลังคลอด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ  หัวหน้าส่วนราชการ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ออกเยี่ยมเด็กแรกเกิดและมารดาหลังคลอด
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และยังแนะนำให้ความรู้ในการเลี้ยงบุตร
ให้กับคุณแม่หลังคลอดและทารกแรกเกิด  ในการปรับตัวสู่การเตรียมตัว
ทำหน้าที่มารดา ในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษโครงการ
 ที่เทศบาลได้มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และเป็นการติดตามพัฒนาการ
ของครอบครัวและเด็กในชุมชนให้มีการพัฒนาที่เหมาะสมกับวัย
และบิดามารดามีความรู้ในการดูแลลูกอย่างถูกวิธี


 
ลำดวนบานฮาล์ฟมาราธอน 2019 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เป็นประธานเปิดกิจกรรม เดิน-วิ่ง
ลำดวนบานฮาล์ฟมาราธอน 2019”
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว สมาคมชาวจังหวัดศรีสะเกษ โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะนายกสมาคม
ชาวศรีสะเกษ ได้ร่วมกับส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ในจังหวัดศรีสะเกษจัดขึ้น
 ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษในการนี้
 นายวีระศักดิ์  วิจิตรแสงศรี  ผู้ว่าราชการฯ
,ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรีฯ หัวหน้าส่วนราชการ  ประชาชนได้ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมนี้

 
ฝึกอบรมการปักผ้าแซว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีเปิด
การฝึกอบรมการปักผ้าแซว ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสตรี
ประจำปี
2562 เพื่อให้สตรีได้ นำไปเป็นอาชีพหลักหรือทำเป็นอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้ในการดำรงชีวิต  และเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพให้กับสตรีในเขตเทศบาล ณ ห้องประชุมมงคล
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 6 จาก 195

บริการเป็นของเรา
ายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การประชุมระดม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนิน
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่2
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 23 บุคคลทั่วไป ออนไลน์