ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2559
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวเปิดโครงการจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.30 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย รองผู้ว่าราชการฯ
 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด
 ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

 
ประชุมเพื่อสรุป ผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนการแปลงนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศสู่การปฏิบัติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีฯ เข้าร่วมการประชุมเพื่อสรุป
ผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนการแปลงนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศสู่การปฏิบัติ ภายใต้โครงการสนับสนุนการพัฒนาและดำเนินงานด้าน
นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม
 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร

 
อบรมพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตผู้สูงอายุแบบองค์รวมตามหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดกิจกรรม
อบรมพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตผู้สูงอายุแบบองค์รวมตามหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง
 ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560
 ณ ห้องลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเจียงอี

 
ประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายศิรภพ บุญลพ รองประธานสภา ได้รับมอบมายให้ทำหน้าที่เป็นประธานสภา
ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ โดยได้รับเกียรติ
จากนายสุรพล เพ็งพันธ์ นิติกรชำนาญการ เป็นผู้แทนจากจังหวัดศรีสะเกษ
และประธานกรรมการชุมชน เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ในครั้งนี้

 
วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา
วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐
 ณ อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี หอประชุมอำเภอเมืองศรีสะเกษ
 โดยมี ท่านพิพัฒน์ อินทรวงษ์โชติ พร้อมด้วย ท่านอุไร บัวบาน รองปลัดเทศบาลฯ
 นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานครู เข้าร่วมในพิธี ในครั้งนี้

 
วันเทศบาล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
กิจกรรมวันเทศบาล 24 เมษายน 2560 ที่ทางเทศบาลเมืองศรีสะเกษได้จัดขึ้น

 
โครงการส่งเสริม ธุรกิจขนาดย่อม (ตลาดนัดชุมชน) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิด
กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบธุรกิจการค้าขนาดย่อมและศึกษาดูงาน ตามโครงการส่งเสริม
ธุรกิจขนาดย่อม (ตลาดนัดชุมชน) "การค้าในยุคประเทศไทย 4.0" โดยได้รับเกียรติจาก
 นายสมนึกชัย รัชโพธิ์ นักวิชาการพานิชชำนาญการพิเศษจากสำนักงานพานิชจังหวัดศรีสะเกษ
 และ น.ส.นงคราญ พลดี นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ จากสำนักงานสหกร์ศรีสะเกษ
 เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 4 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาครู PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิด
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2560 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 6 จาก 170

บริการเป็นของเรา


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 


  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 52 บุคคลทั่วไป ออนไลน์