โครงสร้างการบริหาร

 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 พนักงานเทศบาล
 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ
 สำนักปลัดเทศบาล
 สำนักการคลัง
 สำนักการช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองวิชาการและแผนงาน
 สำนักการศึกษา
 กองสวัสดิการและสังคม
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สถานธนานุบาล
 

ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  วารสารนครลำดวน ปี2560
  วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2560
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  
 

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยว


วันเยาวชนแห่งชาติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อให้เด็กรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง 
ในการอยู่ในสังคมที่ดี  พลเมืองที่ดี โดยได้รับเกียรติจาก ร.ต.อ.หญิงนงเยาว์ หาญชนะ
 และคณะทำงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์

 
ประชุมประชาคมระดับเมือง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในการ
ประชุมประชาคมระดับเมือง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
ฉบับเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ณ ห้องประชุมมงคล(กองสวัสดิการฯ)เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครสกลนคร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล
 รองปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วนการบริหาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงาน พนักงานครู
 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครสกลนคร
ตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล
1 (วัดเจียงอี)


 
ส่งเสริม ทันตสุขภาพ ลดหวาน ลดเค็ม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ร.ร เทศบาล 5 โดยการนำของท่าน ผอ. สมพิศ  สังข์สุวรรณ  จัดกิจกรรมส่งเสริม
ทันตสุขภาพ ลดหวาน ลดเค็ม ให้กับนักเรียน โดยมีคุณหมอนัยนา  อรัมสัจจากุล
เป็นวิทยากรให้ความรู้และหลักปฏิบัติตนแก่นักเรียนในครั้งนี้

 
MOU PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ร่วมกับ
 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดศรีสะเกษ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ
 และบริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน   ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (
MOU)
 การจัดระเบียบสายสื่อสาร ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมกัน
ปรับภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างความมั่นใจ
ในความปลอดภัยให้กับประชาชน  ณ ห้องรับรอง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ


 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี
เปิดการฝึกอบรม  ให้ความรู้เรื่องกระบวนการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เพื่อให้คณะกรรมการชุมชนได้พัฒนา
ขีดความสามารถในกาคปฎิบัตงาน ณ ห้องประชุมมงคล กองสวัสดิการสังคม

 
มอบประกาศเกียรติคุณ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบประกาศเกียรติคุณ
ให้แก่ นายชวน กล่อมปัญญา  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลางสังกัด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ในโอกาสเกษียณ
อายุราชการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจ ที่ได้อุทิศตน
ปฏิบัติราชการ ด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์ต่อองค์กรและท้องถิ่น
ณ ห้องรับรอง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
วันแม่แห่งชาติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

กิจกรรมในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 6 จาก 188

บริการเป็นของเรา
ายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การประชุมระดม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนิน
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่2
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 31 บุคคลทั่วไป ออนไลน์