ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2559
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวแก้ไขคอสะพาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  กำลังดำเนินการแก้ไขคอสะพาน ด้านข้าง รร.เทศบาล 4
  โนนสำนัก-มิตรภาพ เนื่องจากถูกน้ำกัดเซาะ ทำให้คอสะพานเกิดการชำรุด
 ต้องอภัยท่านที่สัญจรได้ระมัดระวังด้วย

 
รับมอบประกาศเกียรติคุณ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อวันที่  27 ส.ค. 2560 นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
 มอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ในฐานะหน่วยงาน
ที่ให้การสนับสนุน การจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมศรีสะเกษ สู่ประชาคมอาเซียน
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ.2560
โดยมีนายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
เป็นตัวแทนในการรับมอบในครั้งนี้ ณ เวทีถนนคนเดิน อำเภอเมืองศรีสะเกษ

 
มอบวิลร์แชร์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล
 หัวหน้าส่วนฯ พนักงานเทศบาลออกเยี่ยมอดีตประธานชุมชนวัดพระโต 
พร้อมทั้งได้มอบวิลร์แชร์ เพื่อนำใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นการฟื้นฟู
สภาพร่างกายจิตใตผู้สูงวัย อีกทางหนึ่งด้วย

 
เปิดการอบรม พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสตรี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการอบรม
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  โดยได้รับเกียรติ
จากนายเทพพงค์  ยงกุล  อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
เป็นวิทยากรในการอบรม ในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
วันแม่ รร.ท.1 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นางสกุลทิพย์ อังคสกุลเกียรติ ภริยา ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
 นายกเทศมนตรีฯ ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้กับแม่ตัวอย่าง
 และลูกกตัญูญู ประจำปี 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)

 
ตรวจตลาดสด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายกริชชัย ศิลปรายะ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่น
 
จ.ศรีสะเกษ และคณะกรรมการคัดเลือกตลาดสดฯ เข้าตรวจตลาดสดองค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานขนาดใหญ่ ตามโครงการคัดเลือก
 ตลาดสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปี 2560
 ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตระหนักถึง
 ความสำคัญของการปรับปรุงตลาดสดให้มีมาตรฐาน ณ ตลาดสดเทศบาล 1, 2 ,3

 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

เรื่อง รายงานการดำเนินการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนเทศบาล 3
  (เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา) (นางสมพิศ  สังข์สุวรรณ)

เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
 โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล 3 (เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา) 
 (นางสมพิศ  สังข์สุวรรณ)


เรื่อง รายงานผลใช้ฝึกทักษะส่งเสริมคุณธรรม เรื่องเรียนรู้ศาสนาของเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นปฐมศึกษาปีที่ 2
 โรงเรียนเทศบาล 3 (เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา)
(นางสาวทิพภาภรณ์ สมจันทร์) 
Big Cleaning day PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีฯ ให้เกียรติเป็นประธาน ในกิจกรรม
  Big Cleaning day เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมกับ
 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา และสถาบันการพลศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ
  ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ บริเวณถนนอุบลจากสี่แยกฮกเซ้งไปถึงสี่แยกโรงพยาบาล

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 6 จาก 175

บริการเป็นของเรา

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 


  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 29 บุคคลทั่วไป ออนไลน์