ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2559
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน ปี 2559
  แผนการดำเนินงาน ปี 2560
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อเช้าวันนี้ 23 พฤศจิกายน 2559 ท่านนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีฯ
  เป็นประธานในพิธีส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน
 ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2559 รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 "ผีตาโขนเกมส์" ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2559 ณ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
  โดยมีนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 180 คน

 
รวมพลัง แสดงความภักดี ทำความดีเพื่อพ่อ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 59 เวลา 17.30 น. ท่านสมพร จึิงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรี
 
เป็นประธานในพิธี "รวมพลัง แสดงความภักดี ทำความดีเพื่อพ่อ" ณ บริเวณสามแยก
 หน้าศาลาชุมชนทุ่งนาดี โดยนางยุพาพร วิเศษหมื่น ประธานกรรมการชุมชนทุ่งนาดี
 พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชน และประชาชนชาวชุมชนทุ่งนาดี พร้อมใจกันจัดกิจกรรมขึ้น
  เพื่อน้อมถวายรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาส
 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 โดยชาวชุมชนทุ่งนาดีได้มีการร่วมกิจกรรมทำความดี
 ตลอดทั้งวัน พัฒนา ทำความสะอาดหน้าบ้านให้น่ามอง ทำความสะอาดถนนภายในชุมชน
  ทั้งนี้สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ได้ร่วมในพิธีดังกล่าว

 
พิธีทำบุญตักบาตร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ท่านธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน
 ในพิธีนำพสกนิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร งานรวมพลังเพื่อน้อมถวาย
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล
 แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทั้งนี้ ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรี
 
นำคณะผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/
 กอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานเทศบาล พนักงานครู ร่วมในพิธีดังกล่าว

 
เปิดโครงการฝึกอบรมทบทวน กระบวนการทางลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   (18พ.ย.2559) เวลา 9.00น. นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวน กระบวนการทางลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
 ประจำปี 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 (รัชมังคาสรณ์)

 
แปรอักษร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 การจัดงานประเพณีลอยกระทง 2559 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ได้นำผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล ครู ผู้นำชุมชน ประชาชน
 ร่วมแปรอักษร ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และจุดเทียนแสดงความอาลัย
 ณ เกาะกลางน้ำ หน้าเวทีโคปุระใหญ่ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี

 
ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาล 3 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อวันที่ 10 พ.ย.59 เวลา 15.00น. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยท่านอุไร บัวบาน
 รองแลัดเทศบาล นางจิราภัค พรกิจวรกุล หน.ฝ่ายพัฒนารายได้ พร้อม จนท.เทศกิจ กองสาธารณสุข
  และสำนักการคลัง ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาล 3 เพื่อร่วมหารือแก้ปัญหาการจัดระเบียบผู้ค้า
 และความสะอาดภายนอกและภายในตลาดสดเทศบาล

 
โครงการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากพระราชกรณียกิจ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ เป็นประธานเปิดโครงการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากพระราชกรณียกิจ และพระราชปณิธาน
 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ ๙- ๑๑ พ.ย. ๕๙
  ณห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเจียงอี)

 
มอบอุปกรณ์ในการทาสีและทำความสะอาด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 18 สถานศึกษา จัดกิจกรรม
 ทำความดีต่อสังคมเพื่อพ่อ (ทาสีฟุตบาท /ลบรอยเปื้อนบนกำแพง)ทั้งนี้ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
 นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้มอบอุปกรณ์ในการทาสีและทำความสะอาด เพื่อเป็นอีกหนึ่ง
 แรงกำลังสนับสนุนโครงการให้บรรรลุวัตถุประสงค์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ โดยกิจกรรมกำหนดจัดขึ้นระหว่าง
  วันที่ 9 -11 พ.ย. 59 วันที่ 9 พ.ย.59
  บริเวณถนนกสิกรรม , วันที่10 พ.ย. 59 บริเวณถนนเทพา , วันที่ 11 พ.ย. 59 บริเวณถนนอุบล

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 6 จาก 162

ผู้เข้าชม

เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์