ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2559
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน ปี 2559
  แผนการดำเนินงาน ปี 2560
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวประชาคมระดับเมือง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
 ได้กล่าวพบปะผู้เข้าประชุมประชาคมระดับเมือง โดยนางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาล
 
ได้ชี้แจงรายละเอียดในการจัดทำแผนเพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้ทราบถึงรายละเอียด
 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) พร้อมทั้งการดำเนินงานต่างๆของเทศบาล
 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องบรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
 โดยในการประชุมครั้งนี้ได้มีประชาชนจากทุกภาคส่วน เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไป
 จัดทำแผนพัฒนาเพื่อการพัฒนาเทศบาลต่อไป ณ ห้องประชุมลีลาวดี รร. เทศบาล ๑ (วัดเจียงอี)

 
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย (จังหวัดศรีสะเกษ) ประจำปี ๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
 วันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย (จังหวัดศรีสะเกษ) ประจำปี ๒๕๕๙
 โดยท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
 ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย (จังหวัดศรีสะเกษ)
 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 
แสงเทียนแห่งศรัทธา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสงเทียนแห่งศรัทธา
 แด่องค์ราชัน ของปวงประชาชาวศรีสะเกษ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน บริษัทห้างร้าน
  พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า นักเรียนนักศึกษา มวลชนจากทุกภาคส่วน ของจังหวัดศรีสะเกษ
 ได้พร้อมใจกัน ร่วมจุดเทียนถวายความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในงานแสงเทียนแห่งศรัทธา
  แด่องค์ราชัน ของปวงประชาชาวศรีสะเกษ 

 
ออกเยี่ยมมารดาและเด็กแรกเกิดในชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน
  เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ออกเยี่ยมมารดาและเด็กแรกเกิดในชุมชนพร้อม
 ให้คำแนะนำในการดูแลเด็กแรกเกิดและมารดาหลังคลอด

 
พิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็น
 พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กองวิชาการและแผนงาน กองสาธารณะสุข
 
พสกนิกร ชุมชนต้นโก ชุมชนป่าม่วง ร่วมในพิธี ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 
โครงการถีบชมเมืองให้ปอดโตเพื่อปลอดโรค PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
 เป็นประธานเปิดการอบรม "โครงการถีบชมเมืองให้ปอดโตเพื่อปลอดโรค" ครั้งที่4
  ประจำปีงบประมาณ 2560 พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน
  เจ้าหน้าที่ กองสาธารณะสุข ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)

 
อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการเป็นประธานในพิธีปลงผมนาคในโครงการ
 อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 ทั้งนี้ นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
 พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ครู พนักงานครู พนักงาน เจ้าหน้าที่
 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เข้าร่วมในพิธี ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 
ประชุมสภาเทศบาล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านสมโภชน์ ธุวธารางกูร ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาล
 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 เวลา 10.00 น. เพื่อขออนุมัติต่อสภาในการ
 ขอรับความเห็นชอบในญัตติต่างๆ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 5 จาก 162

ผู้เข้าชม

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์