โครงสร้างการบริหาร

 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 พนักงานเทศบาล
 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ
 สำนักปลัดเทศบาล
 สำนักการคลัง
 สำนักการช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองวิชาการและแผนงาน
 สำนักการศึกษา
 กองสวัสดิการและสังคม
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สถานธนานุบาล
 

ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2560
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  -การบริหารงานบุคคล
  -
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
  ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

  
-ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
  ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ
  ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษประจำปี
  งบประมาณ พ.ศ. 2561

  -การดำเนินการป้องกันและ
   ปราบปรามการทุจริต

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ
มอบหมายให้นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิด
การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
เทศบาล ประจำปีงบประมาณ
2562 ณ ห้องลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 1
วัดเจียงอี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
จัดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาทักษะและพัฒนาขีดความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอน ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล

 
โครงการพัฒนาผู้ปกครองเครือข่ายชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานพิธีเปิด
โครงการพัฒนาผู้ปกครองเครือข่ายชุมชนในการให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ
 ณ หอประชุมอาคารดอกลำดวน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ

 
วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายทรงพล  ใจกริ่ม   รองผู้ว่าราชการฯ  เป็นประธานกิจกรรม
เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว จังหวัดศรีสะเกษ  ประจำปี
๒๕๖๒ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ขึ้นในการจัด
กิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาทางวิชการ การแสดงของผู้สูงอายุ ฯลฯ
ในการนี้ ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
มอบหมายให้นายโสภณ  หาญอยู่คุ้ม  รองปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เข้ารับมอบเกียรติบัตรประเภทหน่วยงานที่ทำประโยชน์ด้านผู้สูงอายุ
  บริเวณวัดมหาพุทธาราม


 
แถลงข่าวงานมหาสงกรานต์สืบสานประเพณี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
เป็นประธานพิธีแถลงข่าวงานมหาสงกรานต์สืบสานประเพณี
ที่สุดของปีที่ศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องโมสาร์ท
 โรงแรมแกลเลอรี่ดีไซน์ ทั้งนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ
 มอบหมายให้นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีฯ ร่วมในการแถลงข่าว


 
รดน้ำขอพร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เนื่องในโอกาสเทศกาลงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562
นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย
นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี ภริยา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
ได้พบปะและอวยพรให้กับทุกภาคส่วนที่มารดน้ำขอพร ทั้งนี้
ดร. ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
มอบหมายให้นายมาโนช มหาสุวีระชัย รองนายกเทศมนตรีฯ
 นำหัวหน้าส่วนการบริหาร พนักงานเทศบาลฯ ร่วมใน
พิธีดังกล่าวณ บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

 
รณรงค์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
รณรงค์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2562
 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ


 
สัมภาษณ์ผู้สมัครตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานใน ช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้
นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นประธาน
ในการสัมภาษณ์ผู้สมัครตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานใน
ช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมมงคล


 
พิธีทำน้ำอภิเษกและเวียนเทียน สมโภชน้ำอภิเษก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่  8  เมษายน  2562  เวลา 16.00  น.  นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานในพิธีทำน้ำอภิเษกและเวียนเทียน
สมโภชน้ำอภิเษก ณ  พระวิหารหลวงพ่อโต วัดมหาพุทธาราม  ในการนี้
ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ  ได้มอบหมาย
ให้นางสาวศรีเสงี่ยม  ณูรักษา  ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมในพิธีดังกล่าว


 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 5 จาก 195

บริการเป็นของเรา
ายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การประชุมระดม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนิน
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่2
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์