ข้อมูลเผยแพร่

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  วารสารนครลำดวน ปี2560
  วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2560
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวอบรมตามโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เวลา 11.00 น. ที่ผ่านมา ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ
 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร และปิดการอบรมให้กับผู้เข้ารับ
การอบรมตามโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ ในภาคเช้าบรรยายโดย
คุณทองจันทร์ ศรีสุธรรม นายช่างไฟฟ้าอาวุโส และนักจัดรายการวิทยุสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย จังหวัดศรึสะเกษณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล
1 (วัดเจียงอี)

 
การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ครั้งที่ 22 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
ให้เกียรติเป็นประธานการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ครั้งที่
22
โดยท่านรองสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล
สโมสรไลอ้อนส์ศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
 และมีตัวแทนนักเรียนจากสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาเขต
1 เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 45 ทีม
 จัดโดยสโมสรไลอ้อนส์ ภาค
310 อี ประเทศไทย ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1(วัดจียงอี)

 
โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อวันเสาร์ที่ 20 ส.ค. 59 ท่านสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีฯ
 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว" กิจกรรมลดความรุนแรงใน
ครอบครัว โดยได้รับเกียรติจากนายพิศิษฐ์ ผลดก ผอ.ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาสตรีและครอบครัว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาเป็นวิทยากรในการอบรม และสมาชิกสภาเทศบาล
รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อเรียนรู้
และนำไปสู่การปฎิบัติฯ ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล
1 (วัดเจียงอี)

 
มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุต้นแบบ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลฯ โดยกองสวัสดิการสังคม สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ศรีสะเกษ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุต้นแบบ
พร้อมมอบเงินช่วยเหลือและเครื่องอุปโภค บริโภคเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ

 
ประกวดวาดภาพระบายสี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
ให้แก่ผู้เข้าประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ "ชีวิตใต้น้ำที่ศรีสะเกษอควอเรียม" 
โดยท่านศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล  คณะกรรมการ
  ร่วมเป็นเกียรติ ในการมอบมอบรางวัล

 
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนเทศบาล3และโรงเรียนเทศบาล4
ณ วิทยาลัยสงฆ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่19สิงหาคม

 
ประชุมโครงการสร้างสมดุลพันธุ์สัตว์น้ำ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธาน
ในการประชุมโครงการสร้างสมดุลพันธุ์สัตว์น้ำ
เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์
 การตัดสินการแข่งขันตกปลาเพื่อปรับสมดุลทางธรรมชาติ และจะได้ประชาสัมพันธ์
ให้ทราบในคราวต่อไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
ประชุม เพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายนิโรจน์ ธรรมรส สมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานชั่วคราว
ในการประชุม เพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
โดยได้คัดเลือก นายบุญเพ็ง ธานี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 เป็นประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผล และนางภคมน คำตา ผอ.กองวิชาการฯ
 เป็นเลขานุการคณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ ณ ห้องประชุมขุนแผน


 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 31 จาก 180

บริการเป็นของเรา
สารวันเทศบาล
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์