ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2559
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยววันงดสูบบุหรี่โลก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายทวี ประจวบลาภ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฏีกา เป็นประธานเปิดงาน
มหกรรมรวมพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ ต้านภัยบุหรี่ ลดปัจจัยเสี่ยง
31 พฤษภาคม
วันงดสูบบุหรี่โลก โดยมีนายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นตัวแทน
เทศบาลร่วมพิธีเปิดงาน ณ ลานออดหลอด ศรีสะเกษ

 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธาน
ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ประธานชุมชน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม
เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาเทศบาลฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การพัฒนา
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุม
พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560-2562) โดยมีผู้แทนจากชุมชน
หัวหน้าส่วนฯพนักงาน เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการพัฒนาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
เยี่ยมเด็กแรกเกิดและมารดาหลังคลอด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยประธานสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วน  พนักงานเจ้าหน้าที่  ออกตรวจเยี่ยมเด็กแรกเกิดและมารดาหลังคลอด
ตามชุมชน  จำนวน 
12  ราย สำหรับครอบครัวผู้มีรายได้น้อย  พร้อมทั้งให้ความรู้
เกี่ยวกับการปรับตัวสู่การเตรียมการเป็นมารดา และแนะนำวิธีดูแลเด็กแรกเกิด

 
หนูณิชย์พาชิม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายธวัช  สุระบาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานในงานเปิดตัวโครงการ
หนูณิชย์พาชิม  โดย  นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
นายวิทยา  วิรารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ  ร่วมมอบป้ายหนูณิชย์พาชิม
ให้กับร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ  ในการนี้ นายพงษ์ศักดิ์  วรวงศ์ พาณิชย์จังหวัด
ศรีสะเกษ นายรัฐวิทย์  อังคสกุลเกียรติ เลขาธิการหอการค้าและประธาน
YEC 
จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวถึงความเป็นมาวัตถุประสงค์ของโครงการต่อประธานในพิธี

 
มหกรรมวัฒนธรรมศรีสะเกษสู่ประชาคมอาเซียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   วันนี้เวลา  18.00  น.  ท่านธวัช  สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
เป็นประธานในพิธีปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมศรีสะเกษสู่ประชาคมอาเซียน
 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดศรีสะเกษ  และได้ทำการมอบเกียรติบัตร
ให้กับหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยท่านพัชรี มหาลวเลิศ
 เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นผู้แทนในการรับมอบใบประกาศ ณ ถนนคนเดิน

 
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบบประชาธิปไตย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธาน
เปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบบประชาธิปไตย
 ณ ห้องประชุมลีลาวดีโรงเรียนเทศบาล
1(วัดเจียงอี)

 
เทศบาลเคลื่อนที่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธาน
เปิดงานเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี
2559 ณ ลานออดหลอด เป็นการนำการ
บริการของหน่วยงานเทศบาลและส่วนราชการอื่น เคลื่อนที่ออกมาให้บริการนอกสถานที่

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 31 จาก 168

ผู้เข้าชม

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์