ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2559
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ท่านนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีฯ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
 สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่
13 ประจำปี
การศึกษา
2558 22 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ

 
สภากาแฟเช้า PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายเกียรติศักดิ์ ธรรมกุล รองปลัดเทศบาล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงาน
"สภากาแฟเช้า" จังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือนมิถุนายน 
ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
โดยสำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษเป็นผู้รับมอบหมายภารกิจในการเป็นเจ้าภาพ

 
Brianbased Learning PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   สถานศึกษาในสงกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ทั้ง 7 แห่ง จัดอบรมการเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง (
Brianbased Learning)
 ที่ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)

 
การสาธิตเครื่องสีข้าวเล็กในครัวเรือน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่าน ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ ชมการสาธิตเครื่องสีข้าวเล็กในครัวเรือน
I-AIAM (ไอสยาม)โดยวิสากิจชุมชน จาก อำเภอกันทรารมย์

 
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการทำงาน ของสถานีตำรวจภูธร เมืองศรีสะเกษ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการทำงาน ของสถานีตำรวจภูธร
เมืองศรีสะเกษ (กต.ตร.สภ.เมืองศรีสะเกษ) ณ ห้องประชุมรับรอง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
ประชุมสภาเทศบาล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   วันนี้ เวลา 10.00 น. มีการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 2
ประจำปี
2559 เพื่อขออนุมัติในญัตติต่างๆ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๙
จากกรมการปกครองฯ ในการตรวจติดตามประเมินผลสำนักทะเบียนในรอบสุดท้าย
จากที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้ผ่านการคัดเลือก
ในรอบแรก (ระดับภาค) ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
อบรมจริยธรรมคุณธรรม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จัดโครงการอบรมจริยธรรมคุณธรรม ณ วัดสิรินธรวราราม
ภูพร้าว จ อุบลราชธานี โดยจัดขึ้น
17-18 กรกฎาคม 2559 นี้ ซึ้งก็มี
พนักงานเจ้าหน้าที่ ครู สังกัดเทศบาล เข้าร่วมโครงการนี้

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 31 จาก 171

บริการเป็นของเรา


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 


  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์