ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2559
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวประชุม คณะกรรมการกำกับดูแลการจดทะเบียนหอพัก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30น. นายพิพัฒน์ อินทรวงษ์ รองปลัดเทศบาลฯ
 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการกำกับดูแลการจดทะเบียนหอพัก/
คณะทำงานตรวจประเมินการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก ณ. ห้องประชุมขุนแผน

 
ถวายเทียนพรรษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฏาคม 2559 ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ
 นายชัยชนะ ผลาพงษ์ ผอ.โรงเรียนเทศบาล
1(วัดเจียงอี) และคณะครูโรงเรียนเทศบาล1
 ร่วมกับพี่น้องชุมชนวัดเจียงอี ชุมชนศรีมงคล และชุมชนต้นโก ถวายเทียนพรรษา
ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี
2559


 
วัดพระโต PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2559 นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการฯ
 เป็นประธานนำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา
ณ วัดพระโต ในเทศกาลอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี
2559
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยมีผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
พนักงานครูเทศบาล ร่วมพิธีทำบุญดังกล่าว

 
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2559 ท่าน ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาล
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี
2559 ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม
โดยท่านธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธาน

 
เลือกตั้งประธานชุมชนโนนเค็ง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2559 เทศบาลจัดการเลือกตั้งประธานชุมชนโนนเค็งขึ้น
 ผลการเลือกตั้งประธานกรรมการชุมชนโนนเค็ง มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง
2 ราย ได้แก่
 หมายเลข
1 นายจรัสชัย เทพวงษ์ และ หมายเลข 2 นายนฤทธิ์ แก้วคำเลิศ
คะแนนปรากฏดังนี้

เบอร์1 นายจรัสชัย เทพวงษ์ ได้คะแนน 159 คะแนน
เบอร์ 2 นายนฤทธิ์ แก้วคำเลิศ ได้คะแนน 84 คะแนน


บัตรเสีย 3 ใบ

 
ต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากองค์กร CLAIR PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ
เจ้าหน้าที่จากองค์กร
CLAIR ซึ่งได้ประสานขอความร่วมมือให้เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 ช่วยเหลือประสานความร่วมมือในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาข้อมูลการบริหาร
จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น

 
เทศบาลเคลื่อนที่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 5 เพื่อให้ได้รับทราบถึงปัญหา
 ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน
เชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรต่าง ๆ การแสดงดนตรี

 
สร้างสมดุลพันธุ์สัตว์น้ำ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการจัดโครงการสร้างสมดุลพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ/ ฝ่ายทหาร/ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง/
 ชมรมกีฬาตกปลา เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 31 จาก 174

บริการเป็นของเรา

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 


  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์