ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2561
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  -การบริหารงานบุคคล
  -
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
  ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
  -การดำเนินการป้องกันและ
   ปราบปรามการทุจริต

  -ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
  ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ
  ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  -การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  -ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
  -การประเมินผลการปฎิบัติงาน
  -หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

  

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวมอบหน้ากากอนามัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อเวลา 09.30 น. ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรี
 
พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนการ
 บริหาร ได้ร่วมมอบหน้ากากอนามัย ให้กับประธานชุมชน จำนวน ๒ ชุมชน
 เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชน เทศบาลฯ มีความห่วงใย ใสใจดูแล

 
อสม.ลงพื้นที่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดย ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรี
 เมืองศรีสะเกษ ได้มอบนโยบาย ให้ประธานชุมชน อสม.และทีมอาสาประจำ
 ชุมชน และในวันนี้ทีม อสม.ชุมชนวัดเลียบ ลงพื้นที่พบปะประชาชนในพื้นที่
 พร้อมทั้งนำหน้ากากอนามัยไปแจก และให้คำแนะนำวิธีการป้องกัน โรค COVID-19
 สำรวจลูกน้ำ-ยูงลายยอดทรายอะเบท ป้องกันไข้เลือดออก ไปในคราวเดียวกัน

 
เช็ดน้ำยาฆ่าเชื้อโรคประจำวัน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   งานสถานีขนส่งฯ ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษตรวจคัดกรองผู้โดยสาร
 ที่เดินทาง พร้อมเก็บข้อมูลผู้เดินทางจากกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและ
 จังหวัดกลุ่มเสี่ยงกลับมายังภูมิลำเนา วันนี้มีปริมาณการเดินรถโดยสารลดลง
 และผู้โดยสารเดินทางน้อยกว่าทุกวันที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง ฯ
 เช็ดน้ำยาฆ่าเชื้อโรคประจำวัน ตามที่นั่งพักผู้โดยสาร จุดสัมผัสที่เสี่ยง เพื่อป้องกัน
 และสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนที่มาใช้บริการสถานีขนส่ง ฯ

 
ทำความสะอาด บริเวณหน้าตึก ฉุกเฉิน และหน้าโรงพยาบาล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสะเกษ ทำความสะอาด บริเวณหน้าตึก
 ฉุกเฉิน และหน้าโรงพยาบาล เพื่อป้องกันโรค และสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริกา

 
มอบหน้ากากอนามัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator    ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษหัวหน้าส่วนการบริหาร ได้มอบหน้ากากอนามัย
  ให้กับประธานชุมชน จำนวน ๑๑ ชุมชน เพื่อนำไปแจกให้กับประชาชนในพื้นที่
  จากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนการบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานเทศบาล พนักงานครู และผู้มีจิตอาสา
  ร่วมกันผลิตหน้ากากเพื่อประชาชน สวมใส่หน้ากาก จากนั้นได้มอบนโยบายให้กับประธานชุมชน
  ในการประชาสัมพันธ์การระมัดระวังป้องกันโรค COVID-19 การติดตามอย่างใกล้ชิด

 
ผลิตหน้ากากอนามัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ ดูแลและให้กำลังใจ
 อย่างใกล้ชิด ต่อเนื่องทุกวันในการผลิตหน้ากากเพื่อประชาชน ขณะนี้
 ได้ดำเนินการไปแล้ว ในขณะนี้จำนวน 20,266 ชิ้น และนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนแล้ว
 ส่วนหนึ่งเทศบาลยังคงเร่งผลิตหน้ากากอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย

 
ล้างตลาด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ /ประธาน
 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษร่วมกิจกรรมดำเนินการ
 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และทำความสะอาด เพื่อป้องกันการแพร่
 ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ตลาดสดเทศบาล โดย
 การบูรณาการการร่วมกันระหว่าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อส.
 โดย ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมือง
 ศรึสะเกษ มอบหมายให้ นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรี ,
 นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการ
 บริหาร เจ้าหน้าที่บุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมโดยพร้อม
 เพรียง ณ ตลาดสดเทศบาล อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 
คัดกรองผู้โดยสาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันที่ 1 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 07.00-20.00 น. งานสถานีขนส่งฯ และงานป้องกันฯ
  เทศบาลเมืองร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษตรวจคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทาง
 พร้อมเก็บข้อมูลผู้เดินทางจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกลับมายังภูมิลำเนาวันนี้
 มีปริมาณผูโดยสารเดินทางจำนวนน้อยเจ้าหน้าที่สถานีขนส่งฯ ร่วมทำความสะอาดเช็ดน้ำย
 าฆ่าเชื้อโรคประจำวัน ตามที่นั่งพักผู้โดยสาร จุดสัมผัสที่เสี่ยงพร้อมประชาสัมพันธ์สร้างความ
 ตระหนักแนวทางการป้องกันไวรัสโควิด-19 และจัดเจลล้างมือสำหรับบริการผู้ประจำรถ
  และประชาชนที่มาใช้บริการสถานีขนส่งฯ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 4 จาก 214

บริการเป็นของเรา
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง สโมสรพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(18 ธันวาคม 2562)

ระเบียบเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจาก
ผู้ใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ พ.ศ.2563
ระเบียบคณะกรรมการสโมสรพนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิก และหลักเกณฑ์
อัตราค่าบริการในการใช้สถานที่กิจการสโมสร
พ.ศ.2563

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริต

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 52 บุคคลทั่วไป ออนไลน์