ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2561
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  -การบริหารงานบุคคล
  -
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
  ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
  -การดำเนินการป้องกันและ
   ปราบปรามการทุจริต

  -ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
  ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ
  ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  -การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  -ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
  -การประเมินผลการปฎิบัติงาน
  -หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

  

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวอบรมโครงการปลอดวัณโรค PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

ท่านรองปลัดเทศบาล นายบุญเพ็ง  ธานี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการปลอดวัณโรค
โดยภาคีเครือข่ายในเขตศูนย์สุขภาพชุมชน 3 ประจำปีงบประมาณ 2553 ที่ รร.เทศบาล 1 วัดเจียงอีค่ะ

 
ประชุมสภา 17 สค 53 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator     
  
  
ภายบรรยากาศการประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2553 ครั้งที่2
เมื่อช่วงเช้า วันที่ 17 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ชั้น2 ค่ะ 

 
อบรมอาสาสมัครป้องกันสถาบัน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

เมื่อเช้าวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ที่ห้องประชุมธรรมมาภิบาล เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ชั้น 4
ท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ เป็นประธานเปิดโครงการดีๆ
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันสถาบัน ปี 2553 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ค่ะ

 
ประมวลภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2553 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

  
  
  
  
  
  
  

ประมวลภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2553 ที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษร่วมกับจังหวัดและ
หน่วยงานอื่นๆ แสดงความจงรักภักดีแด่แม่หลวงของเราชาวไทย  

 
ปลูกต้นไม้ วันแม่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator    

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จัดโครงการดีๆ กิจกรรมดีๆ เนื่องในวันแม่แห่งชาติที่เวียนมาบรรจบอีกรอบ
โครงการ ปลูกต้นไม้ เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2553 ที่สวยสาธารณหนองอุทัย เมื่อช่วงเช้า
วันที่ 11 สิงหาคม  2553 โดยมีท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นายนพดล จันทร์พวง
เป็นประธานในพิธี  และท่านปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ นายอัศนี  ประทุมวงศ์  กล่าวรายงานค่ะ

 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา “12 สิงหาคมพระบรมราชินาถ” PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

             นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษได้เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ในวันพฤหัสบดีที่  12 สิงหาคม 2553 จังหวัดศรีสะเกษได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช 2553 ขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี และบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และรำลึกใน  พระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
            เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จึงขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน พ่อค้า ประชาชน มูลนิธิ กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ในจังหวัดศรีสะเกษร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และถวายพระพรชัยมงคล ทั้งภาคเช้าและภาคค่ำ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี โดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

 
เทศบาลฯเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่างประจำปี 2553 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

       เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับคุณแม่ตัวอย่าง ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ขึ้นในวันที่  11  สิงหาคม  2553  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล๑(วัดเจียงอี) ซึ่งคุณแม่ตัวอย่างที่ได้รับคัดเลือกประจำปี  2553  คือ  คุณแม่อนงค์  บุตรไชย  อายุ 85 ปี  ชุมชนโนนสำนักมิตรภาพ ได้รับคัดเลือกเป็น  คุณแม่ตัวอย่าง  ประเภทแม่ผู้มีมานะ  อดทน ขยันหมั่นเพียร และคุณแม่ทองคำ  ชัยชาญ อายุ 66 ปี ชุมชนโนนสำราญ เป็นคุณแม่ได้รับคัดเลือกประเภท แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

           เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จึงขอเชิญชวนประชาชนจังหวัดศรีสะเกษร่วมพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับคุณแม่ตัวอย่างในวันเวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

  

 
อบรม อสม.ต่อเนื่อง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator    

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 10 สิงหาคม 2553 ที่โรงอาหาร เกาะห้วยน้ำคำ  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษต่อเนื่อง
ประจำปีงบประมาณ 2553 ครั้งที่ 6 ขึ้น มี อสม.มาร่วมเป็นจำนวนมากมาย ขอขอบคุณที่
ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มาณ โอกาสนี้ค่ะ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 211 212 213 214 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 213 จาก 214

บริการเป็นของเรา
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง สโมสรพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(18 ธันวาคม 2562)

ระเบียบเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจาก
ผู้ใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ พ.ศ.2563
ระเบียบคณะกรรมการสโมสรพนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิก และหลักเกณฑ์
อัตราค่าบริการในการใช้สถานที่กิจการสโมสร
พ.ศ.2563

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริต

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์