โครงสร้างการบริหาร

 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 พนักงานเทศบาล
 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ
 สำนักปลัดเทศบาล
 สำนักการคลัง
 สำนักการช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองวิชาการและแผนงาน
 สำนักการศึกษา
 กองสวัสดิการและสังคม
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สถานธนานุบาล
 

ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2560
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  -การบริหารงานบุคคล
  -
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
  ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

  
-ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
  ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ
  ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษประจำปี
  งบประมาณ พ.ศ. 2561

  -การดำเนินการป้องกันและ
   ปราบปรามการทุจริต

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นประธาน
ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อขอรับ
ความเห็นชอบในญัตติต่างๆ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ


 
โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธาน
ในพิธี ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารเพล แก่
พระสงฆ์ พระนวกะ สามเณร ในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา
80 พรรษา เกาะห้วยน้ำคำ

 
ต้อนรับเทศบาลตำบลบึงบูรณ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้ 
นายสมพร  จึงศิรกุลวิทย์  รองนายกเทศมนตรีฯ  ให้การต้อนรับ
 นายไอคุ้น  ปัญจศุภวงศ์  นายกเทศมนตรีตำบลบึงบูรพ์และคณะ 
ในการมาศึกษาาดูงาน บทบาทการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนแบบยั่งยืน
 ณ ศูนย์ผู้สูงอายุชุมชนหนองตะมะ และศึกษาดูงานศูนย์กำจัดขยะ 
การจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง  (
RDF)

 
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลพระนางศรีคัพ ครั้งที่ 33 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษมอบหมาย
ให้  นายนพดล  จันทร์พวง  รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ  เป็นประธาน
ในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลพระนางศรีคัพ ครั้งที่ 
33 จัดขึ้นระหว่าง
วันที่
19  เมษายน -10  พฤษภาคม  2562 โดยนางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  กล่าวรายงานวัตถุ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
และประชาชนได้แสดงออกทางด้านกีฬา ตื่นตัวในการออกกำลังกาย
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สรุปผลการแข่งขัน ดังนี้

1.  ประเภทอาวุโส 40  ปีขึ้นไป ชนะเลิศ  ทีมไปรษณีย์ราศีไศล
รองชนะเลิศ  อันดับ 
1  ทีมชัยทำป้าย
รองชนะเลิศ  อับดับ 
2  ทีมสิงห์เล็ก
2.ประเภทประชาชนทั่วไป ชนะเลิศทีมทนายตั้ม
รองชนะเลิศอันดับ 
1 ทีมชัยทำป้าย
รองชนะเลิศอับดับ 
2 ทีมเฮเดย์สปอร์ต
  สนามฟุตบอล  กกท.จังหวัดศรีสะเกษ


 
โครงการให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตและความโปร่งใสในการ ปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดการอบรม
โครงการ
ให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตและความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารทางราชการ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ประจำปีงบประมาณ 
.. 2562 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเจียงอี
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ได้จัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ผลประโยชน์ทับซ้อน
 และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
โดยนางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาล กล่าวรายงายถึงวัตถุประสงค์
และได้รับรับเกียรติจาก นายศิริชัย วิชชุวัชรากร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองศรีราช
 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยมีบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้


 
พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการฯ  เป็นประธานในพิธีเปิดกรวย
ถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และรับชมการถ่ายทอดสด ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ชมการแสดงเทิดพระเกียรติจากนักเรียน
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การแปรอักษร  ทรงพระเจริญ เพื่อถวาย
ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในการนี้  ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีฯ
 มอบหมายให้  นายนพดล  จันทร์พวง  รองนายกเทศมนตรีฯ นำสมาชิกสภาเทศบาล
คณะหัวหน้าส่วนการบริหาร  ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงาน  พนักงานครู 
ร่วมในพิธีฯ     สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ


 
ถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธี
เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และรับชมการถ่ายทอดสด ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย 
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี  อำเภอเมืองศรีสะเกษ

 
เปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายทรงพล  ใจกริ่ม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี
เปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตร เพื่อถวายในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ในการนี้  ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรตินายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
พร้อมด้วยสมาชิกสภา เทศบาลฯ ร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ วัดมหาพุทธาราม

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 3 จาก 195

บริการเป็นของเรา
ายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การประชุมระดม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนิน
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่2
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์