ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2559
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559


งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล
 ถวายพระบาทสมเด็พระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  ทั้งนี้ นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วย
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา
  พนักงาน พนักงานครู เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมพิธีในครั้งนี้
 ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 
โครงการภาษีคืนกำไรให้ประชาชนประจำปี 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธาน
 ในการจับฉลาก โครงการภาษีคืนกำไรให้ประชาชนประจำปี 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงาน
 เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ผู้จัดการธนาคารออมสิน, ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 , ธนาคารอิสลาม และประชาชนมาร่วมเป็นสักขีพยานในการจับฉลากในครั้งนี้ 

 
โครงการส่งเสริมอาชีพ ชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้นฯ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพ
ชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 4 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลฯ
  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 เพื่อขออนุมัติต่อสภาในการขอรับความเห็นชอบ
 ในญัตติต่างๆ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
เปิดโครงการจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.30 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย รองผู้ว่าราชการฯ
 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด
 ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

 
ประชุมเพื่อสรุป ผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนการแปลงนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศสู่การปฏิบัติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีฯ เข้าร่วมการประชุมเพื่อสรุป
ผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนการแปลงนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศสู่การปฏิบัติ ภายใต้โครงการสนับสนุนการพัฒนาและดำเนินงานด้าน
นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม
 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร

 
อบรมพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตผู้สูงอายุแบบองค์รวมตามหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดกิจกรรม
อบรมพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตผู้สูงอายุแบบองค์รวมตามหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง
 ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560
 ณ ห้องลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเจียงอี

 
ประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายศิรภพ บุญลพ รองประธานสภา ได้รับมอบมายให้ทำหน้าที่เป็นประธานสภา
ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ โดยได้รับเกียรติ
จากนายสุรพล เพ็งพันธ์ นิติกรชำนาญการ เป็นผู้แทนจากจังหวัดศรีสะเกษ
และประธานกรรมการชุมชน เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ในครั้งนี้

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 3 จาก 167

ผู้เข้าชม

เรามี 43 บุคคลทั่วไป ออนไลน์