ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2561
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  -การบริหารงานบุคคล
  -
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
  ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
  -การดำเนินการป้องกันและ
   ปราบปรามการทุจริต

  -ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
  ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ
  ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  -การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  -ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
  -การประเมินผลการปฎิบัติงาน
  -หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

  

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวคนดี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรี เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณ
  ให้แก่ นางมะลิวัลย์ ศรีเมือง และนางสายทอง วงษ์อาจ เจ้าหน้าที่ประจำงานรักษาความสะอาด
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องรับรอง  ทั้งนี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทั้งสอง
 ได้เก็บกระเป๋าสตางค์แล้วนำส่งคืนเจ้าของ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ
  และแสดงความชื่นชมในความมีน้ำใจ และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

 
การป้องกันการแพร่ระบาด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มีความห่วงใย ต่อประชาชน
 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรค COVID-19 จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล
  ลงพื้นที่บริเวณหน้าสถานีรถไฟในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้มีจิตศรัทธา
  ที่นำอาหารมามอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบ โดยขอความร่วมมือให้ประชาชนที่เข้ารับมอบของ
 ได้ถือปฎิบัติตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาด ให้เว้นระยะห่างทางสังคม
 (Social. Distancing) และสวมหน้ากากอนามัย 100%

 
มอบแนวนโยบาย ในการช่วยเหลือเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา Covid 19 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร
 หัวหน้าส่วนราชการ กล่าวมอบนโยบายให้แก่ ประธานกรรมการชุมชน และประธาน อสม.
 ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ทั้งนี้เพื่อเป็นการมอบแนวนโยบาย ในการช่วยเหลือเยียวยา
 ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา Covid 19 

 
ตรวจคัดกรองผู้โดยสาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนครี มอบหมายงานสถานีขนส่งฯ
 ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมเก็บข้อมูล
 ผู้เดินทางจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงที่กลับมายังภูมิลำเนา วันนี้มีปริมาณการเดินรถโดยสารลดลง
 และผู้โดยสารเดินทางน้อย ทั้งนี้ผู้ประกอบการรถโดยสารที่ยังให้บริการมีแผนลดเที่ยว
 วิ่งรถอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งทำความสะาดสถานีขนส่ง ฯ เป็นประจำทุกวัน เพื่อป้องกัน
 และสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนที่มาใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

 
นำถุงยังชีพไปมอบให้กับ ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบ การกักตัว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มีความห่วงใย
  ต่อประชาชน ที่ได้รับผลกระทบการกักตัวเอง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
  โรค COVID-19 จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 3 และ 4 ลงพื้นที่
 ในชุมชน นำถุงยังชีพไปมอบให้กับ ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบ การกักตัว
  เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ในเบื้องต้น

 
มอบหน้ากากอนามัยให้กับประธานชุมชนและ อสม. จำนวน 7 ชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
 ได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับประธานชุมชนและ อสม. จำนวน 7 ชุมชน
 ครบทั้ง 47 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษซึ่งการผลิตหน้ากาก
 อนามัย ที่ได้นำไปมอบให้กับประชาชน ซึ่งได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ จาก
 จิตอาสาเพื่อนำไปมอบให้พี่น้องประชาชนในชุมชน เพื่อให้ประชาชนใช้
 ในการป้องกันตนเอง จากนั้นได้มอบนโยบายให้กับประธานชุมชนอสม.
 ในการเฝ้าระวังดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
  

 
มอบหน้ากากอนามัย ที่ บขส. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator    ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วย
 นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหาร พนักงานเทศบาล
 ได้นำหน้ากากอนามัยไปมอบให้กับผู้ขับขี่รถแท๊กซี่ รถมอเตอร์ไชด์ รับจ้าง
 ณ บริเวณสถานีขนส่ง เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันโรค COVID-19

 
33,266 ชิ้น PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator    เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ยังคงมุ่งมั่นผลิตหน้ากากอนามัยให้ครบตามเป้าหมาย
   โดยความได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ จากจิตอาสา หลากหลายท่านและ ในวันนี้ 
  ขอขอบคุณ คุณนายสกุลทิพย์ อังคสกุลเกียรติ, พล.ต.ต.พินิจ ศรีสรานุกรม , 
  คุณสมโภชน์ ธุวธารางกูร ประธานสภาเทศบาล , นายพิพัฒน์ อินทรวงษ์โชติ รองปลัดเทศบาล
  ประธานชุมชนทุ่งนาดี , เพจศรึสะเกษ ,ผู้แทนจากชุมชนวัดพระโตที่ให้ความอนุเคราะห์
  นำอาหารกลางวัน อาหารว่าง มามอบให้กับทีมจิตอาสา ทำหน้ากากอนามัย เพื่อประชาชน 
  จนถึงวันนี้สามารถผลิตหน้ากาก อนามัยได้ 33,266 ชิ้น 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 3 จาก 214

บริการเป็นของเรา
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง สโมสรพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(18 ธันวาคม 2562)

ระเบียบเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจาก
ผู้ใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ พ.ศ.2563
ระเบียบคณะกรรมการสโมสรพนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิก และหลักเกณฑ์
อัตราค่าบริการในการใช้สถานที่กิจการสโมสร
พ.ศ.2563

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริต

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์