ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2559
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  สารวันเทศบาลฯ ปี2560

งานต่างๆ


โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวโครงการเข้าค่ายส่งเสริมสมรรถภาพและดำเนินชีวิต อิสระของบุคคลออทิสติก ประจำปี 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อวันที่ 10 เม.ย. นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ
 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเข้าค่ายส่งเสริมสมรรถภาพและดำเนินชีวิต
อิสระของบุคคลออทิสติก ประจำปี 2560 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จ.ศรีสะเกษ

 
big cleaning day PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายเกษม สืบเสน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ให้เกียรตืเป็นประธาน
ในพิธีเปิดกิจกรรม
big cleaning day โดย ดร.เกตอรพินทร์ พิทักษ์โคชญากุล
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์
โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ   ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำอำเภอต่างๆ  และข้าราชการ ครูและบุคลากรประจำศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดศรีสะเกษ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ตามโครงการ ลดขยะ ลดมลพิษ เพื่อพิชิต
low carbon และเปิดห้องสมุดเคลื่อนที่
สำหรับชาวตลาด ณ ตลาดสดเทศบาล
1 อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

 
ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ร่วมโครงการอบรมหลักสูตร
"ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส" ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี

 
วันข้าราชการพลเรือน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันระลึก
พระบาทสมเด็จพระนั้งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน
ประจำปี ๒๕๖๐  ทั้งนี้นายพิพัฒน์ อินทรวงษ์โชติ  รองปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี

 
ฝึกอบรมกลุ่มวิชาการเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๐ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายเกษม สืบเสน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
ฝึกอบรมกลุ่มวิชาการเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมลีลาวดี รร.เทศบาล 1 (วัดเจียงอี)

 
ต้อนรับ อบต.หน้าพระลาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ นำคณะศึกษาดูงานจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เยี่ยมชม
ศรีสะเกษอควาเรี่ยมและหอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียติ  ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ (เกาะห้วยน้ำคำ)

 
เปิดอาคารเรียนภูมภักดี และอาคารเรียน อังคสกุลเกียรติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดผ้าแพรคลุมป้ายอาคารเรียนภูมภักดี
และอาคารเรียน อังคสกุลเกียรติ ทั้งนี้นายสันติธร ยิ้มละมัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์
ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ นายศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ และพร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติ
คณะครู-นักเรียน ร่วม ในพิธีเปิดอาคารเรียนและประธานได้มอบโล่ห์เกียรติคุณให้แก่
ผู้ทำคุณประโยชนให้แก่โรงเรียน ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

 
บัณฑิตน้อย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
22 มีนาคม 2560 นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเป็นประธาน
 ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนบริหารงาน หัวหน้าสถานศึกษา พนักงาน
  เจ้าหน้าที่ ประชาชน ร่วมในพิธีเป็นอย่างมาก

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 3 จาก 165

ผู้เข้าชม

เรามี 35 บุคคลทั่วไป ออนไลน์