ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2560
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวมอบทุน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

เมื่อช่วงเช้า วันที่ 28 ธันวาคม 2553 ที่โรงเรียนเทศบาล 7 ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
นายสมโภชน์  ธุวธารางกูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นตัวแทนท่านนายกเทศมนตรีฯ
เป็นประธานมอบเงินการศึกษา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 7

 
เปิดธนาคารออมสิน สาขาใหม่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
เมื่อช่วงเวลาประมาณ 10.00 น. นางพัชรี  มหาลวเลิศ  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษและคณะ
เป็นตัวแทนท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ไปร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดธนาคารออมสิน สาขาถนนเทพา
ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี มีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมในวันเปิดสาขาถนนเทพามากมาย

 
กีฬาสี ท.7 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อช่วงเช้า วันที่ 24 ธันวาคม 2553 ที่โรงเรียนเทศบาล 7 หนองตะมะ นายสมพร  จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเดินการแข่งขันกีฬาสีประจำปี เพื่อให้น้อง ๆ
นักเรียน ได้ออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด กับ 1 กิจกรรมดีๆของเทศบาลเมืองศรีสะเกษครับ

 
เทศบาลเคลื่อนที่ หนองยาง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 
 
 
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ กับโครงการดีๆที่ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องทุกๆปี
เทศบาลเคลื่อนที่ ซึ่งเมื่อช่วงเย็นวันที่ 22 ธันวาคม  2553 เทศบาลเคลื่นอที่ได้ออกไปเยี่ยมเยือน
พี่น้องประชาชนที่โรงเรียนหนองยางหนองม่วง(เทศบาล5)

 
บวชอุบาสิกา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
มหาบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งครับ สำหรับโครงการบวชอุบาสิกาหน่ออ่อน 1 ล้านคนทั่วไทย
ในวันอาทิตย์ ที่ 19 ธันวาคม 2553 บรรยากาศในภาพที่วัดบ้านพันทา ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  เป็นประธานเปิด  มีน้องๆนักเรียน นักศึกษา และพี่น้องประชาชน
ในจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมบวชอุบาสิกามากมายครับ

 
ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จัดได้ว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่อีกหนึ่งแห่ง ได้มีการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเทศบาลเมืองศรีสะเกษได้รับรางวัล เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน อับดับ2 ของประเทศไทย เนื่องจากในเขตเทศบาลมีพื้นที่สีเขียวที่เป็นปอดของเมือง ถึง 7 แห่งเช่น  อันได้แก่ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระ-ชนมพรรษา  80  พรรษา  (เกาะห้วยน้ำคำ)  สวนสาธารณะหนองแคนเฉลิมพระเกียรติ  สวนราชสักการะ  สวนสาธารณะหนองอุทัย  สวนเฉลิมพระเกียรติสวนสมเด็จศรีนครินทร์  สวนสาธารระสวนสมเด็จ  และ  1  ใน 7  แห่งของเทศบาลนั้น  มีพื้นที่พัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ  พื้นที่คือ  สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา  80  พรรษา  (เกาะห้วยน้ำคำ)  โดยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  98  ไร่  เป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นที่ให้ประชาชนได้ใช้พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ  ออกกำลังกาย  และเป็นสถานที่แสดงศิลปวัฒนธรรม  มีพิพิธภัณฑ์  สถานที่จัดงานประเพณีต่างๆ  เช่น  งานลอยกระทง  งานสงกรานต์  งานแข่งขันกีฬาทางน้ำ  และที่สำคัญ  เป็นศูนย์กลางประสานการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ เป็นที่รองรับนักท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกจังหวัด  และในอนาคตพัฒนาเป็นประตูเมืองสู่นครวัด สู่นครธม ของประเทศกัมพูชา

                                                                                                                                                                                        

                สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา  80  พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)  เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ภายในบริเวณสวน  มีปราสาทขอมโบราณเป็นสัญลักษณ์  มีอาคารเอนกประสงค์  อาคาร  8  เหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและอาคารรวบรวมวัฒนธรรมของจังหวัดศรีสะเกษ และมีพื้นที่เขียวบริเวณรอบเกาะห้วยน้ำคำ

                ในปัจจุบันเทศบาลได้มีโครงการก่อสร้างอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งตั้งอยู่ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา  โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 119,700,000  บาท   (เงินกู้  ก.ส.ท. จำนวน  100,000,000  บาท  และเทศบาลฯ  สมทบค่าก่อสร้าง  จำนวน  19,700,000  บาท ) ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างได้เสร็จสิ้นสมบูณ์แล้ว ซึ่งภายในอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลมีแนวคิดเพื่อมุ่งเน้นด้านการพัฒนาให้ความรู้สร้างความเพลิดเพลิน                          ส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป  นอกเหนือจาการเรียนรู้ในตำราหรือในห้องเรียนและที่สำคัญเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ในด้านการส่งเสริมอาชีพการท่องเที่ยวและสืบสานให้เกิดอาชีพ ช่างภาพ ไกด์ (มัคคุเทศก์) ฯลฯ

               เทศบาลฯได้จัดโซนปลาทะเล ปลาน้ำจืด ปลาสวยงาม โดยมีปลาน้ำจืด 79 ชนิดและปลาน้ำทะเลจำนวน 22 ชนิด และจำนวนปลามีทั้งหมด 4,000 ตัว พร้อมทั้งการจัดแสดงอุทยานไดโนเสาร์โลกล้านปีเป็นบรรยากาศที่แปลกใหม่ พร้อมทั้งอุโมงค์แก้วลอดใต้บ่อปลาที่มีความยาวถึง 24 เมตร  ที่จะทำให้ผู้ชมได้สัมผัสกับฝูงปลาที่แหวกว่ายได้อย่างใกล้ชิดแห่งเดียวในเขตอีสานใต้      

สำหรับการเปิดให้เข้าชม เทศบาลเมืองศรีสะเกษได้กำหนดมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการซึ่งตรงกับวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554 และเวลาเปิดให้บริการ ทุกวันตั้งแต่ เวลา 10.00-16.30 น. ทุกวันและปิดทำการทุกวันจันทร์ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าศูนย์แสดงพันธ์สัตว์น้ำ   เทศบาลเมืองศรีสะเกษจะเป็นศูนย์การเรียนรู้แห่งการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เยาวชนและประชาชน มีโอกาสได้สัมผัสความรู้ที่แปลกใหม่ที่มีประโยชน์และทัดเทียมกับเมืองใหญ่และเป็นศูนย์การเรียนรู้โลกใต้น้ำแห่งเดียวในเขตอิสานใต้ของประเทศไทย

 
วันเด็ก 2554 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

                 นายฉัฐมงคล   อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองศรีสะเกษได้กำหนดจัดพิธีเปิดศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองศรีสะเกษ (SISAKET AQUARIUM)  ในวันเสาร์ที่ ๘ มกราคม  ๒๕๕๔ ซึ่งตรงกับวันเด็กแห่งชาติ ณ  สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) โดยจะมีพิธีเปิดศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองศรีสะเกษในช่วงเวลา ๐๗.๓๐ น. เทศบาลฯได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด ในช่วงเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นพิธีเปิดงานวันเด็ก ณ เวทีหน้าอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ โดยนายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีเปิด

 

ในวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ เทศบาลเมืองศรีสะเกษขอมอบของขวัญให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปโดยการให้เข้าชมศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำให้เข้าชมไม่ต้องเสียค่าเข้าชมแต่อย่างใด พร้อมทั้งมีการแสดงบนเวทีของเด็กๆ จากโรงเรียนเทศบาลในสังกัด ทั้ง ๗ โรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆ  มีการมอบของขวัญของรางวัลให้แก่เด็กทุกคนที่มาร่วมงาน มีการออกร้านจัดนิทรรศการจากบริษัท ห้างร้าน และหน่วยงานราชการในจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมสนุกในฐานกิจกรรม เช่นสอยดาวคำถาม ตอบคำถามชิงรางวัล การจับสลาก เพื่อมอบของรางวัลพิเศษแก่เด็กที่มาร่วมงานมีการบริการอาหารและเครื่องดื่มอย่างมากมาย ทุกอย่างบริการฟรี

 

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ขอเชิญชวนเด็ก  เยาวชน  นักเรียน  นักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔   ในวันเสาร์ที่ ๘  มกราคม  ๒๕๕๔     สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา  (เกาะห้วยน้ำคำ) ชมความยิ่งใหญ่ สวยงามของโลกใต้น้ำที่ใหญ่ที่สุดแห่งเดียวในอิสานใต้ ชมฟรีตลอดทั้งงาน

 

 
เทศบาลเคลื่อนที่ หนองตะมะ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 
 
 
เทศบาลเคลื่อนที่ครั้งนี้เราเคลื่อนที่ไปชุมชนหนองตะมะครับ เมื่อวันที่ 15  ธันวาคม 2553
มีหน่วยงานเข้าร่วมมากมาย และมีพี่น้องประชาชนร่วมพูดคุยกับเทศบาลฯ
และท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ  ได้เข้ารับฟัง
ปัญหาจากพี่น้องประชาชน และร่วมพูดคุยถามไถ่ปัญหาด้วยตนเองครับ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 167 จาก 178

บริการเป็นของเรา

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 


  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 37 บุคคลทั่วไป ออนไลน์