ข้อมูลเผยแพร่

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  วารสารนครลำดวน ปี2560
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2560
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวเปิดธนาคารขยะ รร.เทศบาล 1 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ในช่วงบ่ายวันที่ 25 กพ. 54 ที่โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเจียงอี ได้มีพิธีเปิดธนาคารขยะ ได้รับเกียรติจาก
ดร.วิจารย์  สิมาฉายา รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานเปิดกิจกรรมดีๆ ที่สามารถลดปริมาณขยะ
ลงได้ กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อส่งเสริมให้น้องๆนักเรียน รู้จักวิธีการนำ
ขยะ กับมาทำรายได้ให้กับตนเอง ครับ

 
เปิดศูนย์จัดการมูลฝอยรวม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   


   
  
พิธีเปิดศูนย์จัดการขยะ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.วิจารย์  สิมาฉายา รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
เป็นประธาน พร้อมทั้ง ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
และแขกผู้มีเกียรติมากมาย เมื่อวันที่ 25 กพ. 54 ที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
มอบป้าย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยการนำของนางนงพรรณ สังข์แก้ว ปลัดเทศบาลฯ
มอบป้ายตรวจระงับเหตุพลังแสงอาทิตย์แก่สถานีตำรวจศรีสะเกษ เพื่อใช้ในกิจกรรม
ภารกิจ ของสถานีตำรวจจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อช่วงเวลาประมาณ 10.00 น.
ที่หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษครับ

 
โครงการดูแลผู้สูงอายุด้วยหัวใจ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   


 
 
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยการนำของท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
นายสมพร  จึงศิรกุลวิทย์ ท่านรองปลัดเทศบาลเทศบาลฯ นายบุญเพ็ง ธานี และ
หัวหน้าส่วนราชการ ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุตามโครงการดูแลผู้สูงอายุด้วยหัวใจ
ที่ชุมชนหนองตะมะ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 ในงานมีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุและ
ตรวจสายตา พร้อมมอบแว่นตาให้เป็นของขวัญกับผู้สูงอายุจากสโมสรโรตารีศรีสะเกษด้วยครับ

 
น้ำใจคนไทย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
น้ำใจคนไทยไม่เคยขาดครับ นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
รับมอบสิ่งช่วยเหลือผู้สบภัยสงคราม อ.กันทลักษ์  อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ไม่สงบทางชายแดน
ไทย-กัมพูชา จากนายบุญช่วย ปุกสันเทียะ และคณะกรรมการชุมชนสวนสมเด็จ
เมื่อช่วงเวลาประมาณ 10.30 น.

 
สมโภชพระนางศรี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ผ่านพ้นไปแล้วนะครับ สำหรับพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ และถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานอีกอย่าง
ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษเรา พิธีสมโภชพระนางศรีสระเกศ ซึ่งได้จัดขึ้น
เมื่อวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2554 ณ บริเวณวงกลมรูปหล่อพระนางศรีสระเกศ ซึ่งได้รับเกียรติจาก
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และผู้มีเกียรติ
อีกมากมาย ซึ่งถือเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่ปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน ครับ

 
กำหนดระยะเวลายื่นและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

                  ด้วยในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือน เมษายน ของทุกปี เป็นช่วงระยะเวลาของผู้ที่มีหน้าที่ชำระภาษีในเขตเทศบาลต้องยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษี 

                  เทศบาลฯ  ได้ประกาศกำหนดระยะเวลาเพื่อ ยื่นแบบและชำระภาษี ทั้ง ๓    ประเภท  ได้แก่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่  และภาษีป้าย  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๕๔  เพื่อให้ประชาชนทุกท่านได้ทราบ โดยทั่วถึงแก่ผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษี โดยมีกำหนดระยะเวลาของการยื่นแบบ  ดังนี้

 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ยื่นแบบและชำระภาษี   ตั้งแต่เดือนมกราคม  ถึง  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔

ภาษีป้าย

ยื่นแบบและชำระภาษี  ตั้งแต่เดือนมกราคม  ถึง  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๔

ภาษีบำรุงท้องที่

ยื่นแบบและชำระภาษี  ตั้งแต่เดือนมกราคม  ถึง  ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๔

                               

                   เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  ได้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่องาน      และรับชำระภาษีฯ โดยเปิดให้บริการรับชำระภาษีเพิ่มในวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  ถึงวันเสาร์ที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๔  หากท่านใดมีข้อข้องใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  งานผลประโยชน์  ฝ่ายพัฒนารายได้  สำนักการคลังเทศบาลเมืองศรีสะเกษ หรือ โทรสอบถามได้ที่๔๕๖๒๐๒๑๑-๔  ต่อ ๑๓๓

 
ฟุตบอลพระนางศรีคัพ ครั้งที่ ๒๕ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ  ได้เปิดเผยว่า  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  จัดการแข่งขันฟุตบอลพระนางศรีคัพ  ครั้งที่  ๒๕  ประจำปี  ๒๕๕๔  ขึ้น  โดยกำหนดให้จัดการแข่งขันในวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๔    สนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล    (วัดเจียงอี)  และสนามฟุตบอลโรงเรียน   ศรีสะเกษวิทยาลัย  เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย  เยาวชนและประชาชนทั่วไปให้ดีขึ้น ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการเล่นกีฬา  ส่งเสริมและเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะอย่างมีสัมพันธ์ไมตรี  และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด  ปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดขึ้นในการเล่นกีฬา  โดยเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  และส่งเสริมประสบการณ์ด้านกีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนทั่วไป  ซึ่งการแข่งขันได้แบ่งออกเป็น    ประเภท  คือ

 

                ประเภทประชาชน

                                ทีมชนะเลิศ  ได้รับเงินบำรุงทีม  จำนวน  ๔๐,๐๐๐  บาท  พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก

นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ

                                ทีมรองชนะเลิศอันดับ ๑  ได้รับเงินบำรุงทีม  จำนวน  ๒๐,๐๐๐  บาท  พร้อมถ้วยเกียรติยศ

                                ทีมรองชนะเลิศอันดับ ๒  ได้รับเงินบำรุงทีม  จำนวน  ๘,๐๐๐  บาท  พร้อมถ้วยเกียรติยศ

โดยครองร่วมกัน    ทีม  (ไม่มีชิงที่ ๓)

                ประเภทอาวุโส

                                ทีมชนะเลิศ  ได้รับเงินบำรุงทีม  จำนวน  ๒๐,๐๐๐  บาท  พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก

                                นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ

                                ทีมรองชนะเลิศอันดับ ๑  ได้รับเงินบำรุงทีม  จำนวน  ๑๐,๐๐๐  บาท  พร้อมถ้วยเกียรติยศ

                                ทีมรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับเงินบำรุงทีม  จำนวน  ๕,๐๐๐  บาท  พร้อมถ้วยเกียรติยศ

          โดยครองร่วมกัน    ทีม  (ไม่มีชิงที่ ๓)

 

                การแข่งขันฟุตบอลพระนางศรีคัพ  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  โดยจะจับสลากแบ่งสายในวันที่    มีนาคม  ๒๕๕๔    ห้องอินทนิล  สำนักงานเทศบาลเมือง     ศรีสะเกษ  ขอเชิญชวนทีมผู้ที่สนใจในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล  แจ้งความประสงค์สมัครได้ที่  สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  โทร.๐๔๕ - ๖๒๐๒๑๑-๔  ต่อ  ๑๖๕, ๑๖๖  หรือโทรศัพท์มือถือ  ๐๘๖ - ๕๘๔๕๕๐๕

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 163 จาก 179

บริการเป็นของเรา

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 30 บุคคลทั่วไป ออนไลน์