ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2559
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวอัดรายการ เวทีท้องถิ่น PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ลุยเองครับ ต้องใช้คำนี้ กับนายกเทศมนตรีคนนี้ นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ ที่ทุกๆวิธีในการ
ประชาสัมพันธ์ ศรีสะเกษอควอเลี่ยม(ศูนย์แสดงพันธ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองศรีสะเกษ) ท่านนายกฯ
ลงพื้นที่เอง ลุยเองทุกอย่างครับเพื่อให้งานออกมาดีที่สุด เช่นเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554 ท่านได้เดินทาง
ไป จ.อุบลราชธานี เพื่อบันทึกรายการเวทีท้องถิ่น (ช่อง 11) ที่จะออกอากาศวัน พฤหัสบดี
ที่ 20 มกราคม 2554 นี้ เวลา 15.00 น. ช่อง 11 ติดตามชมให้ได้นะครับ

 
พิธีถวายราชสดุดีวันยุทธหัตถี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 
 
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยการนำของนายรองบุญเพ็ง  ธานี นายรองเกียรติศักดิ์  ธรรมกุล
รองปลัดเทศบาลฯ ท่านผอ.สำนักการศึกษา นายนเรศ  กระเบา  ท่าน ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
นางภคมน  คำตา ฯลฯ ร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
พิธีถวายราชสดุดีวันยุทธหัตถี 18 มกราคม 2554 โดยข้าราชการจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมครับ

 
ยินดีต้อนรับครับ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ยินดีต้อนรับปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษคนใหม่ครับ
นางนงพรรณ  สังข์แก้ว  ที่เข้ามาช่วยพัฒนาเทศบาลเมืองศรีสะเกษกับเรา ตามนโยบายของ
ท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษยินดีต้อนรับครับ

 
อสม. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
แวะไปพูดคุยด้วยครับ สำหัรบท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ ที่แวะไปพูดคุยกับพี่น้อง อสม. ในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ที่หอประชุม เกาะห้วยน้ำคำ เมื่อช่วงเวลาประมาณ 10.00 น. วันที่ 13 มกราคม 2554
ในการอบรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกครับ

 
เทศบาลเคลื่อนที่(วัดเลียบ) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ภาพบรรยากาศ โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ วันที่ 13 มกราคม 2554 ที่จัดขึ้นที่วัดเลียบ
ในช่วงเย็นๆครับ โครงการที่ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้พูดคุยกับเทศบาลฯ
เกี่ยวกับปัญหาต่างๆในชุมชนครับ

 
ประกาศเทศบาลฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักการศึกษา  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

 
เยี่ยมเด็กแรกเกิด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรตีเมืองศรีสะเกษ  ออกเยี่ยมเด็กทารกแรกเกิด
พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554 ในช่วงเช้า
ซึ่งได้ถือปฏบัติมาอย่างต่อเนื่อง

 
เยี่ยมผู้อายุ หนองตะมะ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ  เดินทางไปเยี่ยมผู้สูงอายุ
ชุมชนหนองตะมะ เนื่องในวันปีใหม่ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2554 เมื่อเวลาประมาณ 11.00 น.
ในภาพผู้สูงอายุเล่นเกมส์ต่างๆอย่างสนุกสนาน พร้อมทั้งจับฉลากรับของรางวัลปีใหม่ด้วยครับ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 162 จาก 175

บริการเป็นของเรา

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 


  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 52 บุคคลทั่วไป ออนไลน์