ข้อมูลเผยแพร่

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  วารสารนครลำดวน ปี2560
  วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2560
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
  
 

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวขอบคุณครับ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 
ตลาดสดอายุยืน ปี 2554 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  ได้จัดโครงการตลาดสดอายุยืน ปี ๒๕๕๔ ขึ้นในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ 
เวลา  ๑๕.๓๐ - ๒๑.๐๐ น.  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเกิดแรงจูงใจ 
มองเห็นความสำคัญและส่วนร่วมในการปรับปรุง  พัฒนายกระดับแผงลอยจำหน่ายอาหาร
ของตนเองให้ถูกสุขลักษณะ  ได้มาตรฐานสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการว่าได้อาหาร
ที่ถูกสุขลักษณะ  ซึ่งมีกำหนดการที่จะดำเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อให้ผู้ประกอบการรับทราบแนวทางการปฏิบัติตนในการจำหน่ายอาหาร พร้อมทั้งพิธีมอบ
หนังสือรับรองสิทธิ์การจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผันให้กับผู้ประกอบการตลาดโต้รุ่ง
ศรีนครลำดวนและโต้รุ่งหน้าไปรษณีย์ โดยนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ

 
วันเทศบาล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 
 
 
24 เมษายน ของทุกปี วันเทศบาลครับ และ 24 เมษายน 2554 ที่ผ่านมาชาวเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ก็ได้มารวมตัวกันที่สำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อประกอบพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ
ที่ถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน และร่วมกิจกรรมในวันที่เทศบาลครับ

 
ถึงที่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ไม่ใช่ว่าผมขี้เกียจลงรูปนะครับ แต่ผมขออนุญาตใช้รูปนี้แค่รูปเดียว เพื่อสื่อให้ได้เห็นถึงความใกล้ชิด
กับพี่น้องประชาชน ที่ท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ลงพื้นที่เอง เพราะคุณยาย
ไม่สบาย และเจ็บขา ท่านนายกฯเลยขอเข้าไปเยี่ยมถึงที่นอนคุณยาย พูดได้ว่าถึงที่กันเลยครับ
กับ 1 ภาพแห่งความประทับใจ ในการออกมอบรถเข็นซึ่งใช้สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ(วีลแชร์)
กับนายกฯคนนี้ ที่พี่น้องชาวศรีสะเกษให้ความไว้วางใจ นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  ครับ!

 
ประเพณีสงกรานต์ 2554 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ผ่านพ้นไปแล้วครับ ถนนเข้าเย็น ในประเพณีงานสงกรานต์จังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้รับการตอบรับ
จากพี่น้องชาวศรีสะเกษดีมากๆ ซึ่งในงาน ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต เป็นประธานในพธีเปิด และร่วมเล่นน้ำกับพี่น้องประชาชนอย่างสนุกสนาน

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมประมวลภาพประเพณีสงกรานต์ 2554
  

 
เยี่ยมเด็กแรกเกิด 11 เมษายน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นตัวแทนท่านนายกเทศมนตรีฯ
ออกเยี่ยมเด็กแรกเกิด ที่ปฎิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง

 
มอบเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ยังไงก็ไปครับ ถ้าไม่ติดภารกิจสำคัญจริงๆ ท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ จะไม่พลาดการออกเยี่ยม
พี่น้องประชาชนในโครงการต่างๆ เช่นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2554 ที่ชุมชน รสพ. ท่านนายกฯก็เดินทาง
ไปมอบเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย(คุณป้าอี๊ด อายุ 64 ปี) บรรยากาศเป็นไปอย่างสบายๆและเป็นกันเองครับ

 
โครงการเข้าค่ายส่งเสริมสรรถภาพและการดำเนินชีวิตอิสระของเด็กออทิสติก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เดินทางไปเป็นประธานเปิด
โครงการเข้าค่ายส่งเสริมสรรถภาพและการดำเนินชีวิตอิสระของเด็กออทิสติก เมื่อประมาณ 10.00 น.
ของวันที่ 11 เมษายน 2554 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 162 จาก 181

บริการเป็นของเรา
ายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การประชุมระดม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนิน
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่2
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 32 บุคคลทั่วไป ออนไลน์