ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2559
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวประชุมสภาเทศบาล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านสมโภชน์ ธุวธารางกูร ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาล
 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 เวลา 10.00 น. เพื่อขออนุมัติต่อสภาในการ
 ขอรับความเห็นชอบในญัตติต่างๆ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อเช้าวันนี้ 23 พฤศจิกายน 2559 ท่านนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีฯ
  เป็นประธานในพิธีส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน
 ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2559 รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 "ผีตาโขนเกมส์" ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2559 ณ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
  โดยมีนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 180 คน

 
รวมพลัง แสดงความภักดี ทำความดีเพื่อพ่อ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 59 เวลา 17.30 น. ท่านสมพร จึิงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรี
 
เป็นประธานในพิธี "รวมพลัง แสดงความภักดี ทำความดีเพื่อพ่อ" ณ บริเวณสามแยก
 หน้าศาลาชุมชนทุ่งนาดี โดยนางยุพาพร วิเศษหมื่น ประธานกรรมการชุมชนทุ่งนาดี
 พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชน และประชาชนชาวชุมชนทุ่งนาดี พร้อมใจกันจัดกิจกรรมขึ้น
  เพื่อน้อมถวายรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาส
 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 โดยชาวชุมชนทุ่งนาดีได้มีการร่วมกิจกรรมทำความดี
 ตลอดทั้งวัน พัฒนา ทำความสะอาดหน้าบ้านให้น่ามอง ทำความสะอาดถนนภายในชุมชน
  ทั้งนี้สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ได้ร่วมในพิธีดังกล่าว

 
พิธีทำบุญตักบาตร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ท่านธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน
 ในพิธีนำพสกนิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร งานรวมพลังเพื่อน้อมถวาย
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล
 แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทั้งนี้ ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรี
 
นำคณะผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/
 กอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานเทศบาล พนักงานครู ร่วมในพิธีดังกล่าว

 
เปิดโครงการฝึกอบรมทบทวน กระบวนการทางลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   (18พ.ย.2559) เวลา 9.00น. นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวน กระบวนการทางลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
 ประจำปี 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 (รัชมังคาสรณ์)

 
แปรอักษร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 การจัดงานประเพณีลอยกระทง 2559 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ได้นำผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล ครู ผู้นำชุมชน ประชาชน
 ร่วมแปรอักษร ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และจุดเทียนแสดงความอาลัย
 ณ เกาะกลางน้ำ หน้าเวทีโคปุระใหญ่ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี

 
ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาล 3 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อวันที่ 10 พ.ย.59 เวลา 15.00น. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยท่านอุไร บัวบาน
 รองแลัดเทศบาล นางจิราภัค พรกิจวรกุล หน.ฝ่ายพัฒนารายได้ พร้อม จนท.เทศกิจ กองสาธารณสุข
  และสำนักการคลัง ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาล 3 เพื่อร่วมหารือแก้ปัญหาการจัดระเบียบผู้ค้า
 และความสะอาดภายนอกและภายในตลาดสดเทศบาล

 
โครงการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากพระราชกรณียกิจ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ เป็นประธานเปิดโครงการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากพระราชกรณียกิจ และพระราชปณิธาน
 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ ๙- ๑๑ พ.ย. ๕๙
  ณห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเจียงอี)

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 16 จาก 172

บริการเป็นของเรา


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 


  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 23 บุคคลทั่วไป ออนไลน์