ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2559
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวทำดีเพื่อพ่อ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในโครงการ
  "ทำดีเพื่อพ่อ" โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 ก.พ. 60 ณ ห้องประชุมลีลาวดี รร.เทศบาล1(วัดเจียงอี)

 
บวงสรวงและสมโภชพระนางศรีสระเกศ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
เมื่อช่วงเช้า วันที่ 1 ก.พ. 60 เวลา 7.00น.ท่านธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัด
 เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและสมโภชพระนางศรีสระเกศ โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร
และนางประเทือง สุพรรณฝ่าย ภริยารองผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะ
ขึ้นเปลี่ยนผ้าสไบให้กับพระนางศรีสระเกศ
ทั้งนี้นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายสันติธร ยิ้มละมัย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชกาลจากหน่วยงานต่างๆ
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้ว
ยคณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานเจ้าหน้าที่
 พนักงานครูเทศบาล คหบดี และ ประชาชน ร่วมในพิธีในครั้งนี้
ณ บริเวณวงกลมพระนางศรีสระเกศ

 
ยกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   พระราชกิตติรังสี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
 ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
 ในงานพิธียกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ และวางศิลาฤกษ์อุโบสถ พร้อมนี้ประธานสภาเทศบาล
 สมาชิกสภาเทศบาล ประธานขุมชนพุทธศาสนิกชน มาร่วมในพิธีในครั้งนี้
 ณ วัดศรีเกษตรพัฒนาราม (วัดหนองยาง) ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
  

 
"ถอดบทเรียน" และ "ประเมินแบบเสริมพลัง" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเพื่อ
 "ถอดบทเรียน" และ "ประเมินแบบเสริมพลัง" การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนสู่เทศบาลคาร์บอนต่ำ
 ตามโครงการวิจัย กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำอ
 ย่างมีส่วนร่วมในท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น ๒

 
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเป็นตัวแทนเทศบาลฯ
 ในการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ ให้กับจังหวัดศรีสะเกษ
  รับมอบโดย ท่านธวัช สุระบาลผู้ว่าราชการ เป็นจำนวนเงิน 66,137 บาท

 
โครงการอุปสมบท PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   พระนวกะ 90 รูป ออกบิณฑบาตรอุปสมบท ตามโครงการอุปสมบทเพื่อถวาย
 เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เริ่มออกบิณฑบาตร
 วันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 05.45 น. ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตร
 ในวันที่ 13-14 มกราคม 2560 เวลา 05.45 น. เป็นต้นไป

 
ถวายเงิน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านสมพร จึงศิระกุลวิทย์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ได้ถวายเงินให้กับ
 วัดหลวงสุมังคลาราม จากผู้มีจิตศรัทธาร่วม ทำบุญในครั้งนี้ จำนวน 635,457 บาท
 หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วคงเหลือเงินที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ จำนวน 363,587 บาท
 ตามโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมอดุลยเดช
  และได้ถวายน้ำดื่ม จำนวน 55 โหล ณ วัดหลวงสุมังคลาราม ขอให้กุศลผลบุญที่ผู้มี
 จิตศรัทธาทุกท่านที่ได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

 
อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชญาณโสภณ(หลวงปู่ห้วย) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ
  (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดหลวงสุมังคลาราม พระอารามหลวง เป็นประธานพิธีสงฆ์ ในโครงการ
 อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 ในโอกาสพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบกำหนดศตมวาร (๑๐๐วัน) จัดให้มีพิธีอุปสมบท
 ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
 โดยมี ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
 เป็นประธานฝ่ายฆารวาส และมีผู้เข้าร่วมอุปสมบทโครงการดังกล่าว จำนวน ๘๙ รูป
 ณ วัดหลวงสุมังคลาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 16 จาก 175

บริการเป็นของเรา

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 


  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 45 บุคคลทั่วไป ออนไลน์