ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2559
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวร่วมถวายความอาลัย และลงนามถวายความอาลัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรี ในนามประธานมูลนิธิสว่างจิตต์
ศรีสะเกษธรรมสถาน นำคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ
คณะแม่บ้านมูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษธรรมสถาน สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ
พ่อค้า คหบดีพร้อมพสกนิกรชาวเทศบาลเมืองศรีสะเกษ คณะผู้บริหาร เลขานุการฯ
สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา
พนักงานเทศบาล พนักงานครู เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมถวายความอาลัย และลงนามถวายความอาลัย
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้

 
ประชุมมอบนโยบาย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   30 ต.ค. 59 เวลา 9.00น. นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ
 เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายให้กับลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี ท่านศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาล
 ท่านอุไร บัวบาน รองปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา
  เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุม โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเจียงอี)

 
ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ขอเพิกถอนที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน (บางส่วน) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
26 ต.ค. 59 เวลา 9.30น. นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรี
 เป็นประธานในการร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 ขอเพิกถอนที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน (บางส่วน)
 เพื่อก่อสร้างตลาดสดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยมี
 นายชูศักดิ์ ลักษณ์ชนะวงศ์ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองศรีสะเกษ ,
 พ.ต.ท.ถวัลย์ บุญภักดี รองผกก.สภ.เมืองศรีสะเกษ , ร.ต.เกริกฤทธิ์ ผจงศิลป์ หน.ชุดเครื่องที่เร็ว
  กองบังคับการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบ จังหวัดศรีสะเกษ... , ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ,
  นายอภิเษฐ สุพรรณรัตน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานที่ดินจังหวัด ,
  นางสาวพิชญากร แจ้งสนาม นักผังเมืองปฏิบัติการ , นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาล
 
, นายพิพัฒน์ อินทรวงษ์โชติ รองปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 ร่วมอภิปรายและตอบข้อซักถามให้แก่ประชาชนที่มาร่วมการรับฟังความคิดเห็นที่มีข้อสงสัยได้ทราบ
 พร้อมนี้ มีผู้แทนโยธาธิการและผังเมือง,ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ , ผู้จัดการประปา
  ,ผู้จัดการการไฟฟ้า ,สมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ,หัวหน้าส่วนราชการ
 และประชาชนที่มาร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในการ ขอเพิกถอนที่ดินสาธารณสมบัติ
 ของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน (บางส่วน) เพื่อก่อสร้างตลาดสดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ในครั้งนี้ ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนเทศบาล 2 "รัชมังคลานุสรณ์"

 
ข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านสมพร จึงศิระกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"จังหวัดสะอาด"การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น4ปีและทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โดยสำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงแรมพรหมพิมาน

 
โครงการฝึกอบรมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ พัฒนาท้องถิ่น PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
 พัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)

 
พิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร
 ที่ปรึกษา เลขานุการฯ สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ
 ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานเทศบาล พนักงานครู เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล
 แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 
วันปิยมหาราช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 8.00น. ท่านนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีฯ
 นำ สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน ผู้บริหารสถานศึกษา
 พนักงานเทศบาล พนักงานครู เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ สนามหน้าศาลากลาง จ.ศรีสะเกษ

 
พิธีลงนามถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 15.30น. ท่านธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการฯ
  นำข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชน
 ประกอบพิธีลงนามถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 ณ สนามศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 16 จาก 170

บริการเป็นของเรา


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 


  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์