ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2559
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  สารวันเทศบาลฯ ปี2560

งานต่างๆ


โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวการประกวด ชุมชนและโรงเรียนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งผลการตัดสินการประกวด
ชุมชนและโรงเรียนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย (เน้นขยะอินทรีย์และวัสดุรีไซเคิล)
 แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ เพื่อรับรองการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศจังหวัดศรีสะเกษ
 ผลการตัดสิน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านโนนสำนักฯ)
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
1 ประเภทโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการขยะ

 
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ วิธีประเมินผลการปฎิบัติงานในระบบแท่งให้กับสันนิบาตเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 59 เวลา 19.00น. ท่านธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการฯ
 ให้เกียรติในการพบปะนายกเทศมนตรีฯ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ
 ทั้ง
37 แห่ง โดยท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมือศรีสะเกษ
กล่าวต้อนรับในนามนายกสันนิบาตจังหวัดศรีสะเกษ ในโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ
วิธีประเมินผลการปฎิบัติงานในระบบแท่งให้กับสันนิบาตเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ
นอกจากนั้น ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ ได้นำคณะทุกท่าน
ขึ้นชมทัศนียภาพเมืองศรีสะเกษ บนหอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ ณ เกาะห้วยน้ำคำ

 
เทศกาลซิโกวทิ้งกระจาดบริจาคทานใจประจำปี 2559 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ท่านธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงาน
เทศกาลซิโกวทิ้งกระจาดบริจาคทานใจประจำปี
2559 ซึ่งมูลนิธิสว่างจิตต์
ศรีสะเกษธรรมสถาน ร่วมกับองค์กรการกุศลและผู้ใจบุญในจังหวัดศรีสะเกษ
 จัดขึ้น โดยมี ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
 ในนามประธานมูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษธรรมสถาน และคณะกรรมการมูลนิธิฯ
 แม่บ้านมูลนิธิ พ่อค้าคหบดี โดยพี่น้องประชาชนมาร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

 
สภากาแฟเช้า PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรม "สภากาแฟเช้า"
 ที่อาคารพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคม เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการ
ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการประสานความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน ขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษให้ก้าวเดิน ไปข้างหน้าอย่างบูรณาการและยั่งยืน

 
ประชุมการประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานเทศบาล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลฯจัดประชุมการประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานเทศบาล 
เพื่อทำความเข้าใจและสามารถปฎิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ ณ ห้องประชุม
โรงเรียนเทศบาล
1 วัดเจียงอี

 
ตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธร
เมืองศรีสะเกษ (กต.ตร.สภ.เมืองศรีสะเกษ)
ณ ห้องประชุม ชั้น
2 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
เยี่ยมมารดาหลังคลอด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เวลา 12.00 น. ที่ผ่านมา ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
พร้อมคณะออกเยี่ยมมารดาหลังคลอดและร่วมมอบตะกร้าความรักความห่วงใยเด็กแรกเกิดในชุมชน

 
อบรมตามโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เวลา 11.00 น. ที่ผ่านมา ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ
 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร และปิดการอบรมให้กับผู้เข้ารับ
การอบรมตามโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ ในภาคเช้าบรรยายโดย
คุณทองจันทร์ ศรีสุธรรม นายช่างไฟฟ้าอาวุโส และนักจัดรายการวิทยุสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย จังหวัดศรึสะเกษณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล
1 (วัดเจียงอี)

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 16 จาก 165

ผู้เข้าชม

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์