ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2559
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559


งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวโครงการสนับสุนนเงินช่วยเหลือต้นทุน การผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว" ประจำปี 2559/60 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ท่านศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 ชี้แจงทำความเข้าใจแก่เกษตรกรที่ร่วม "โครงการสนับสุนนเงินช่วยเหลือต้นทุน
การผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว" ประจำปี
2559/60

และคุณ สุเพลิน จงไกรจักร ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคาร ธกส. สาขาศรีสะเกษ
ร่วมชี้แจงให้ความเข้าใจแก่เกษตรกรในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ณ ห้องลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)

 
ประชุม การเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประะจำปี 2559 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นางสาวศรีเงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุม
การเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประะจำปี
2559
ซึ่งการจัดงานจะมีขึ้นในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณเกาะห้วยน้ำคำ
โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ประธานชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 
ต้อนรับคณะเทศบาลตำบลขี้เหล็ก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วย
นายสุรศักดิ์ เตรียมพิทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 
ดร.พงษ์พิมล. คำลอย รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางเอมฤดี ทองพันชั่ง
 ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล
4 พนักงานครู พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา
 ให้การต้อนรับรองนายกเทศมนตรีตำบลขี้เหล็ก ประธานสภาฯ และคณะครูจาก
เทศบาลตำบลขี้เหล็ก อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ในการศึกษาดูงาน
การจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล
4 โนนสำนัก-มิตรภาพ

 
ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมตามโครงการสร้างสมดุลพันธุ์สัตว์น้ำ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมตามโครงการสร้างสมดุลพันธุ์สัตว์น้ำ
 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ โดยจะจัดให้มีการแถลงข่าวการจัดกิจกรรมดังกล่าว
ในวันอังคารที่ ๒๗ กันยายนนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

 
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประธานการประชุม
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี
 (พ.ศ.
2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 ณ ห้องประชุมขุนแผน เวลา 10.00 น.

 
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ครั้งที่ 8/2559 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธาน
ในการประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ครั้งที่
8/2559
เพื่อให้ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการงานสาธารณสุขมูลฐาน
อย่างมีคุณภาพ และร่วมกันวางแผน แก้ปัญหาด้านสาธารณสุขได้อย่างถูกต้อง
 เหมาะสมเกิดความร่วมมือในการทำงาน อสม.ในเขตเมือง และในการนี้
ท่านสมพร จึงศิรกุลวิทย์. รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้ขึ้นพบปะกับอสม.
ในครั้งนี้ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล
1 (วัดเจียงอี)

 
ดูแล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ
 และเจ้าหน้าที่ ออกเยี่ยมและมอบอุปกรณ์ ให้แก่ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ในชุมชน
ภายในเขตเทศบาล จำนวน
5 ราย เพื่อเป็นสร้างขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อน

 
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2 วันที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น.
 ในการประชุมเพื่อขอรับความเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ฉบับเพิ่มเติม
ฉบับที่
1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 16 จาก 167

ผู้เข้าชม

เรามี 28 บุคคลทั่วไป ออนไลน์