ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2561
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  -การบริหารงานบุคคล
  -
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
  ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
  -การดำเนินการป้องกันและ
   ปราบปรามการทุจริต

  -ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
  ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ
  ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  -การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  -ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
  -การประเมินผลการปฎิบัติงาน
  -หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

  

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวเอกสารดาวน์โหลด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
 

 
ธนาคารกรุงเทพ นำเครื่องอุปโภค-บริโภค มามอบให้กับผู้ยากไร้ จำนวน 12 ชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ธนาคารกรุงเทพ นำเครื่องอุปโภค-บริโภค มามอบให้กับผู้ยากไร้ จำนวน 12 ชุมชน
 120 ชุด เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ให้กับผู้ยากไร้โที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อ COVID-19
 ทั้งนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้
 หัวหน้าส่วนการบริหาร และเจ้าหน้าที่ ประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้
 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเจียงอ

  

 
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายศิรภพ บุญลพ รองประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นประธาน
 ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
 ในญัตติต่างๆ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วย
 นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค
 จากสโมสรไลออนส์ศรีสะเกษ ที่นำมาปันน้ำใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อ
 COVID-19 ให้ก็สุข รับก็สุขเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย 100%  

 
ตู้หายหิว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ มีความห่วงใยต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ
 โรคติดเชื้อCOVID-19 จึงได้จัดทำตู้หายหิวขึ้น เพื่อปันน้ำใจให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ และในวันนี้
 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ จัดทำข้าวกล่องเพื่อนำไปแจกให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ. จำนวน 150 กล่อง
 นอกจากนั้นยังมีผู้มีจิตศรัทธามาปันน้ำใจในครั้งนี้ด้วย เป็นข้าวกะเพรา จำนวน 20 กล่อง
 ข้าวเหนียวหมูทอด 100 ห่อ เทศบาล ขอบขอคุณทุกท่านเป็นที่ปันน้ำใจ เทศบาล ขอสื่อกลาง
 ในการส่งต่อให้ก็สุข รับก็สุขเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย 100% ป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19

 
ประชุม คณะกรรมการร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม
  คณะกรรมการร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง ในการพัฒนาของเทศบาล ตอบสนอง
 ความต้องการของประชาชน ในการดำเนินงานตามโครงการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

 
มอบเครื่องอุปโภค บริโภค PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   มูลนิธิเป๊ปซี่โคร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย และเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค
 ให้แก่ประชาชน ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ในชุมชนพันทาน้อย ชุมชนพันทาใหญ่
 ชุมชนโนนทรายทองและชุมชนท่าเรือ จำนวน 150 ชุด ตามโครงการ อาหารล้านมื้อเพื่อคนไทย
 สู้ภัย Covid 19 "Give Meals Give Hope" ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ
 และช่วยเหลือสนับสนุนชุมชนในการต่อสู้ฝ่าวิกฤตที่เกิดจากไวรัส Covid19

 
ผลิต สเปรย์แอลกอฮอล์ 70% PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยการนำของ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ
  เร่งผลิต สเปรย์แอลกอฮอล์ 70% เพื่อนำไปมอบให้พี่น้องประชาชน ใช้ในการป้องกัน
 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 214

บริการเป็นของเรา
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง สโมสรพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(18 ธันวาคม 2562)

ระเบียบเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจาก
ผู้ใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ พ.ศ.2563
ระเบียบคณะกรรมการสโมสรพนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิก และหลักเกณฑ์
อัตราค่าบริการในการใช้สถานที่กิจการสโมสร
พ.ศ.2563

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริต

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์