ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2559
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวเอกสารดาวน์โหลด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 


 
วันเด็ก 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายธวัช  สุระบาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  ให้เกียรติเยี่ยมชมบู๊ท
โดย ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่
 ได้ให้การต้อนรับ ในการเยี่ยมชมบู๊ทต่างๆ  และขอขอบคุณส่วนราชการ 
ห้างร้านต่างๆ ที่ได้นำของขวัญ ของรางวัล นำความสุขมามอบให้กับเด็กๆในครั้งนี้ด้วย

 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานอบรม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ณ ห้องประชุมกองสวัสดิการสังคม

 
ประชาคมระดับเมือง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นางสาวศรีเสงี่ยม  ณูรักษา  ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  เป็นประธานในการประชาคม
  ระดับเมือง เพื่อให้ประชาชนเกิดการมีส่วนร่วมของภาคประสังคม ณ ห้องประชุม
  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ

 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม
เชิงปฏิบัติการวาระจังหวัดศรีสะเกษต่อสู้กับยาเสพติดและพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (
MOU) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ โดย  นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้ร่วมในพิธีลงนามฯ ในครั้งนี้
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ 
ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
 ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ระดับกลุ่มจังหวัดที่
11  ประจำปีการศึกษา 2560  ทั้งนี้
  คณะกรรมการสถานศึกษา และนางสาวศรีเสงี่ยม  ณูรักษา ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง
 ร่วมให้การต้อนรับในครังนี้  ณ  หอประชุมโรงเรียนเทศบาล
2 "รัชมังคลานุสรณ์"

 
พิธีฉลองกุฏิรับรองพระเถระ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์
ในพิธีฉลองกุฏิรับรองพระเถระ กุฏิโสภณบุรพกิจจานุสรณ์
 ณ วัดเลียบบูรพาราม ต.เมืองใต้  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 176

บริการเป็นของเรา

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 


  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์