Main Menu

thai clock

งานต่างๆ


โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวงานนิติการ

เอกสารดาวน์โหลด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เรื่อง ประกาศใช้แผนสามปี(พ.ศ.2558-2560) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 (18 พฤษภาคม 2558)

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคไข้หวัดนก ในสัตว์ปีกจำพวกนก ไก่ เป็ด และห่าน
รวมถึงน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธ์ุและไข่สำหรับใช้ทำพันธ์ุ(30 มิถุนายน 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล(15 กรกฏาคม 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสรรหาและเลือกสรรฯ(16 กันยายน 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
(15 กันยายน 2558)

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล(15 กันยายน 2558)

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(25 กันยายน 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป(30 กันยายน 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลตำแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานนักบริหารของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(6 ตุลาคม 2558)ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครการประกวดตั้งชื่อหอคอยชมทัศนียภาพจังหวัดศรีสะเกษ
(9 กุมภาพันธ์ 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศผลการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์(โลโก้)
(9 กุมภาพันธ์ 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ผลการประกวดการตั้งชื่อหอคอยชมทัศนียภาพจังหวัดศรีสะเกษ
(9 กุมภาพันธ์ 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การประกวดการตั้งชื่อหอคอยชมทัศนียภาพจังหวัดศรีสะเกษ(7 มีนาคม 2559)


แบบประเมินเกณฑ์ชี้วัด สำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


คู่มือประกอบการรับสมัครเพื่อรับการประเมินรางวัล การบริหารจัดการที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สำหรับรางวัลประเภทโดดเด่น และ ประเภททั่วไป


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน(22 มีนาคม 2559)ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา
ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน(5 เมษายน 2559)

   

 
เยี่ยมสมาชิกใหม่ 19 พ.ค. 59 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ  ได้ออกเยี่ยมเยี่ยน แนะนำวิธีดูแลเด็กทารกแรกเกิด
และมารดาหลังคลอด ตามชุมชนในเขตเทศบาลฯ  จำนวน 
12 ราย

 
โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมคณะ
ทำงานดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
 จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมอินทนิล เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
ภาษีคืนกำไรให้กับประชาชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ให้เกียรติ
จับรางวัลโครงการภาษีคืนกำไรให้กับประชาชน(ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย
 ภาษีบำรุงท้องที่) ที่ชำระภาษีภายในกำหนดระยะเวลา โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
 ร่วมจับรางวัลในครั้งนี้ และจะได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลแต่ละประเภทให้ทราบต่อไป

 
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาการย้ายตลาดสดเทศบาล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 59 ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ
เป็นประธานในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาการย้ายตลาดสดเทศบาล
เพื่อหารือแนวทางเตรียมความพร้อมรับผลกระทบ ที่จะเกิดขึ้นจากโครงการก่อสร้าง
รถไฟรางคู่ ณ ห้องประชุมอินทนิล

 
สรุปผลการจัดงานประเพณีสงกรานต์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 59 นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลฯ
 เป็นประธานในการประชุม สรุปผลการจัดงานประเพณีสงกรานต์ โดยมีกองกำลัง
รักษาความสงบจังหวัดศรีสะเกษหัวหน้าส่วน ผู้แทนจาก สสส. /ผู้แทนจากสถานศึกษา
/ผู้แทนจากสถานีตำรวจ/พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม ณ. ห้องประชุมอินทนิล

 
เทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ท่านรองนพดล จันทร์พวงกล่าวพบปะ
ประชาชนในการออกให้บริการตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี
2559

เทศบาลฯ ได้จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559
 เพื่อนำการบริการของเทศบาลฯ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ไปบริการประชาชน นอกเวลาราชการ โดยเริ่มออกให้บริการ
 

 
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและจัดทำแผนพัฒนา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและศึกษาดูงาน พร้อมทั้งบรรยายเรื่องการพัฒนาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
สู่เมืองหน้าอยู่อย่างยั่งยืน


 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 136

ผู้เข้าชม

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์