Main Menu

thai clock

งานนิติการ

งานต่างๆ


โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวเอกสารดาวน์โหลด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เรื่อง ประกาศใช้แผนสามปี(พ.ศ.2558-2560) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 (18 พฤษภาคม 2558)

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคไข้หวัดนก ในสัตว์ปีกจำพวกนก ไก่ เป็ด และห่าน
รวมถึงน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธ์ุและไข่สำหรับใช้ทำพันธ์ุ(30 มิถุนายน 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล(15 กรกฏาคม 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
(15 กันยายน 2558)

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล(15 กันยายน 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(25 กันยายน 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลตำแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานนักบริหารของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(6 ตุลาคม 2558)


 

แบบประเมินเกณฑ์ชี้วัด สำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


คู่มือประกอบการรับสมัครเพื่อรับการประเมินรางวัล การบริหารจัดการที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สำหรับรางวัลประเภทโดดเด่น และ ประเภททั่วไปประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ผลการจับสลากรางวัลโครงการภาษีคืนกำไรให้ประชาชน ประจำปี 2559


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
(1 มิถุนายน 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประมูลเช่าที่ดินใกล้เคียงกับตลาดสดเทศบาล 2(ศูนย์การค้า)
พื้นที่ 26.09 ตารางวา(10 มิถุนายน 2559)ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559(22 มิถุนายน 2559)


เกณฑ์การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่ง
บริหารต่างสายงานของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ(4 กรกฏาคม 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ขอเพิกถอนที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน เลขที่ ศก4889
(บางส่วน) เพื่อก่อสร้างตลาดสดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ(8 สิงหาคม 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล
ให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงานของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ(15 สิงหาคม 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง รับสมัครบุคคลสำหรับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(23 สิงหาคม 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประมูลเช่าที่ดินใกล้เคียงกับตลาดเทศบาล 2(ศูนย์การค้า) พื้นที่ 26.09 ตารางวา
(26 สิงหาคม 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมจับปลาชะโด(25 สิงหาคม 2559)


 

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(5 กันยายน 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(12 กันยายน 2559)


ใบสมัครการแข่งขันตกปลา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(สามารถดาวน์โหลดใบสมัครแล้วกรอกรายละเอียดส่งมาสมัครทาง 
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  หรือสมัครได้ที่ www.facebook.com/musisaket)

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประมูลเช่าที่ดินใหล้เคียงกับตลาดเทศบาล 2(ศูนย์การค้า) 
พื้นที่ 26.09 ตารางวา ครั้งที่ 2
(28 กันยายน 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 เรื่อง เลื่อนการจับปลาชะโด(27 กันยายน 2559)

 
 ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 เรื่อง งดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
 (17 ตุลาคม 2559)


 
พิธีทำบุญตักบาตร (ครบสัตตมวาร ๗วัน) ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
พิธีทำบุญตักบาตร (ครบสัตตมวาร ๗วัน) ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
ทั้งนี้ นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นำคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา
  เลขานุการฯ สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ
  พนักงานเทศบาล พนักงานครู เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ และพสกนิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษ
 ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 
ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 
พิธีสวดพระอภิธรรม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 15.52น. นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมถวาย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทั้งนี้ นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นำคณะผู้บริหาร
ที่ปรึกษา เลขานุการฯ สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ
 ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานเทศบาล พนักงานครู เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 และพสกนิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดหลวงสุมังคลาราม

 
ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนครีเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
 หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน พนักงานเทศบาล พนักงานครู เจ้าหน้าที่
ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ในพระบรมโกศ ในวันนี้ เวลา 15.00 น. ณ วัดพระโต

 
ลงนามถวายอาลัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ ได้กล่าวถวายอาลัย
และนำคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา เลขานุการฯ สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ และพสกนิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมลงนาม
ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ สำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ชั้นล่าง อาคาร 4 ชั้น

 
ถวายน้ำสรงพระบรมศพ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีฯ นำคณะผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
 พนักงานเทศบาล พนักงานครู ในสังกัด ร่วมถวายน้ำสรงพระบรมศพและลงนาม
 ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ อาคารฉลองศิริราชสมบัติ
 ครบ ๖๐ ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ

 
อบรม ในการดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือ ผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมือง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ให้เกียรติ
เป็นประธาน ในพิธีเปิดการอบรม ในการดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือ
ผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมือง ตามแนวทางประชารัฐ โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ทางการเงิน
 (
Financial Literacy) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (แสดงสินค้าโอท็อป) อบจ.ศรีสะเกษ

 
ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฎิบัติงาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุม
เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฎิบัติงานให้กับพนักงานจ้าง ณ ห้องประชุม เกาะห้วยน้ำคำ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 154

ผู้เข้าชม

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์