Main Menu

thai clock

งานนิติการ

งานต่างๆ


โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวเอกสารดาวน์โหลด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เรื่อง ประกาศใช้แผนสามปี(พ.ศ.2558-2560) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 (18 พฤษภาคม 2558)

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคไข้หวัดนก ในสัตว์ปีกจำพวกนก ไก่ เป็ด และห่าน
รวมถึงน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธ์ุและไข่สำหรับใช้ทำพันธ์ุ(30 มิถุนายน 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล(15 กรกฏาคม 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
(15 กันยายน 2558)

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล(15 กันยายน 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(25 กันยายน 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลตำแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานนักบริหารของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(6 ตุลาคม 2558)


 

แบบประเมินเกณฑ์ชี้วัด สำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


คู่มือประกอบการรับสมัครเพื่อรับการประเมินรางวัล การบริหารจัดการที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สำหรับรางวัลประเภทโดดเด่น และ ประเภททั่วไปประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ผลการจับสลากรางวัลโครงการภาษีคืนกำไรให้ประชาชน ประจำปี 2559


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
(1 มิถุนายน 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประมูลเช่าที่ดินใกล้เคียงกับตลาดสดเทศบาล 2(ศูนย์การค้า)
พื้นที่ 26.09 ตารางวา(10 มิถุนายน 2559)ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559(22 มิถุนายน 2559)ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่ง
บริหารต่างสายงานของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ(4 กรกฏาคม 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ขอเพิกถอนที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน เลขที่ ศก4889
(บางส่วน) เพื่อก่อสร้างตลาดสดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ(8 สิงหาคม 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล
ให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงานของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ(15 สิงหาคม 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง รับสมัครบุคคลสำหรับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(23 สิงหาคม 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประมูลเช่าที่ดินใกล้เคียงกับตลาดเทศบาล 2(ศูนย์การค้า) พื้นที่ 26.09 ตารางวา
(26 สิงหาคม 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมจับปลาชะโด(25 สิงหาคม 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(5 กันยายน 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(12 กันยายน 2559)


ใบสมัครการแข่งขันตกปลา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(สามารถดาวน์โหลดใบสมัครแล้วกรอกรายละเอียดส่งมาสมัครทาง 
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  หรือสมัครได้ที่ www.facebook.com/musisaket)

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประมูลเช่าที่ดินใหล้เคียงกับตลาดเทศบาล 2(ศูนย์การค้า) 
พื้นที่ 26.09 ตารางวา ครั้งที่ 2
(28 กันยายน 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 เรื่อง เลื่อนการจับปลาชะโด(27 กันยายน 2559)

 
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  เรื่อง งดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
  (17 ตุลาคม 2559)

 
 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ แจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมจับปลาชะโด ไม่มีกำหนด

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติ
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานนักบริหารของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(15 พฤศจิกายน 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน
พนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานนักบริหาร
ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(15 พฤศจิกายน 2559)

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาล
ให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(15 พฤศจิกายน 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประมูลเช่าที่ดินใกล้เคียงกับตลาดเทศบาล 2(ศูนย์การค้า) พื้นที่ 26.09 ตารางวา
(17 พฤศจิกายน 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(2 ธันวาคม 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประมูลเช่าที่ดินใกล้เคียงกับตลาดเทศบาล2(ศูนย์การค้า)
พื้นที่ 26.09 ตารางวา ครั้งที่ 2 (22 ธันวาคม 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้เช่าป้ายโครงเหล็กเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(9 มกราคม 2560)


 
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเป็นตัวแทนเทศบาลฯ
 ในการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ ให้กับจังหวัดศรีสะเกษ
  รับมอบโดย ท่านธวัช สุระบาลผู้ว่าราชการ เป็นจำนวนเงิน 66,137 บาท

 
โครงการอุปสมบท PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   พระนวกะ 90 รูป ออกบิณฑบาตรอุปสมบท ตามโครงการอุปสมบทเพื่อถวาย
 เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เริ่มออกบิณฑบาตร
 วันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 05.45 น. ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตร
 ในวันที่ 13-14 มกราคม 2560 เวลา 05.45 น. เป็นต้นไป

 
ถวายเงิน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านสมพร จึงศิระกุลวิทย์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ได้ถวายเงินให้กับ
 วัดหลวงสุมังคลาราม จากผู้มีจิตศรัทธาร่วม ทำบุญในครั้งนี้ จำนวน 635,457 บาท
 หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วคงเหลือเงินที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ จำนวน 363,587 บาท
 ตามโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมอดุลยเดช
  และได้ถวายน้ำดื่ม จำนวน 55 โหล ณ วัดหลวงสุมังคลาราม ขอให้กุศลผลบุญที่ผู้มี
 จิตศรัทธาทุกท่านที่ได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

 
อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชญาณโสภณ(หลวงปู่ห้วย) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ
  (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดหลวงสุมังคลาราม พระอารามหลวง เป็นประธานพิธีสงฆ์ ในโครงการ
 อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 ในโอกาสพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบกำหนดศตมวาร (๑๐๐วัน) จัดให้มีพิธีอุปสมบท
 ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
 โดยมี ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
 เป็นประธานฝ่ายฆารวาส และมีผู้เข้าร่วมอุปสมบทโครงการดังกล่าว จำนวน ๘๙ รูป
 ณ วัดหลวงสุมังคลาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 
ตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ท่านธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่
 พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมืองจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล
  หัวหน้าส่วนการบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานเทศบาล พนักงานครู เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ
  ร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ฯ โดยมีประชาชนร่วมในพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
  ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๐ ให้กับตนเองและครอบครัว

 
ให้กำลังใจ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ
 แก่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการประชาชนที่อำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัย
 ในการเดินทางช่วง ๗ วันอันตรายในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามจุดต่างๆ 

 
เปิดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา18.00 น. นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการฯ
 เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2560 ทั้งนี้
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
ณ เวทีกลาง งานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 160

ผู้เข้าชม

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์