โครงสร้างการบริหาร

 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 พนักงานเทศบาล
 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ
 สำนักปลัดเทศบาล
 สำนักการคลัง
 สำนักการช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองวิชาการและแผนงาน
 สำนักการศึกษา
 กองสวัสดิการและสังคม
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สถานธนานุบาล
 

ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2560
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  -การบริหารงานบุคคล
  -
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
  ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

  
-ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
  ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ
  ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษประจำปี
  งบประมาณ พ.ศ. 2561

  -การดำเนินการป้องกันและ
   ปราบปรามการทุจริต

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวเอกสารดาวน์โหลด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   


 

 
เยี่ยมมารดาและทารกเด็กแรกเกิด และผู้ป่วย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล
 หัวหน้าส่วนการบริหาร เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ พนักงานเทศบาล
ประธานกรรมการชุมชน  และ อสม. เยี่ยมมารดาและทารกเด็กแรกเกิด
 และผู้ป่วย  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งแนะนำวิธีการดูแลมารดา
และทารกระยะหลังคลอดในเบื้องต้น ณ ชุมชนในเขตเทศบาล

 
ประชุมประชาคมระดับเมือง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้
นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในการ
ประชุมประชาคมระดับเมือง  เพื่อ  แจ้งแนวทางการพัฒนา  รับทราบปัญหา
ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  ประเด็นที่เกี่ยวข้อง  แนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนจากชุมชน เข้าร่วมในการประชาคมในครั้งนี้


 
ประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลฯ ในนามคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมในการประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2564) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 15/2562
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

 
เทศบาลเมืองศรีสะเกษยินดีต้อนรับ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้นางอุไร บัวบาน
รองปลัดเทศบาล ให้การต้อนรับ ดร.ศศิกาญจน์ โพธิ์ลังกา ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ จากเทศบาลนครอุบลราชธานี พร้อมคณะ
 และนายองอาจ อุระดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี พร้อมคณะ
ศึกษาดูงานเรื่องการบริการจัดการที่ดี  และจัดการระบบการศึกษา
 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล สำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ


 
ปลูกต้นไม้ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธี
เปิดโครงการปลูกต้นไม้ "เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี
2562"
 ณ บริเวณสวนราชสักการะ และด้านหลังบริเวณศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จำนวน
1,067 ต้น เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วน
ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมด้วยการช่วยกันเติมเต็มและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
 อันเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน

 
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องใน
โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
ประจำปีพุทธศักราช
2562  ณ อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี หอประชุม
อ.เมืองศรีสะเกษ ในการนี้ ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ
 นำหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาล พนักงานครู
ในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษร่วมพิธีในครั้งนี้

 
ลงนามถวายพระพร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธี
ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีประจำปี พ.ศ.
2562
 ณ อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ
60 ปี หอประชุมอำเภอเมืองศรีสะเกษในการนี้
 ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ  นำหัวหน้าส่วนราชการ
 พนักงานเทศบาล พนักงานครู ในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  ร่วมพิธีในครั้งนี้

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 195

บริการเป็นของเรา
ายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การประชุมระดม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนิน
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่2
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์