ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2559
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559


งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวเอกสารดาวน์โหลด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   


 


 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

เรื่อง รายงานการดำเนินการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนเทศบาล 3
  (เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา) (นางสมพิศ  สังข์สุวรรณ)

เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
 โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล 3 (เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา) 
 (นางสมพิศ  สังข์สุวรรณ)


เรื่อง รายงานผลใช้ฝึกทักษะส่งเสริมคุณธรรม เรื่องเรียนรู้ศาสนาของเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นปฐมศึกษาปีที่ 2
 โรงเรียนเทศบาล 3 (เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา)
(นางสาวทิพภาภรณ์ สมจันทร์) 
สภากาแฟเช้า PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในกิจกรรม
 "สภากาแฟเช้า"ศรีสะเกษ ประจำเดือนมิถุนายน
2560 ที่อาคารพระยาไกรภักดี
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
 ร่วมกับ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพานิชย์ ในจังหวัดศรีสะเกษ
เป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดขึ้น โดยมี ท่านอุไร บัวบาน พร้อมด้วย ท่านพิพัฒน์ อินทรวงษ์โชติ
 รองปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 
ปลูกดาวเรือง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ
 ได้เตรียมกรอกดินใส่ถุง  เพื่อปลูกดาวเรือง ในช่วงเดือนสิงหาคม
ให้ออกดอกในเดือนตุลาคม  เพื่อนำไปประดับเมืองศรีสะเกษ ในช่วงวันพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ขอความร่วมมือให้ประชาชนทุกบ้านร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง และดอกไม้สีเหลือง
 เพื่อใช้ประดับบ้านเรือนของตนเอง ให้บานสพรั่งในช่วงวันดังกล่าว เพื่อเป็นการแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 
ได้จัดระเบียบฟุตบาททางเท้า PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  ได้จัดระเบียบฟุตบาททางเท้า และเก็บป้ายโฆษณาที่วาง
ไม่เป็นระเบียบเพราะทำให้กีดขวางและเกิดอันตรายต่อการสัญจรของประชาชนในบริเวณ
ฟุตบาททางเท้าเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและของประชาชน  ขอความร่วมมือ
ผู้ประกอบการทุกท่าน อย่านำสินค้ามาวางบริเวณฟุตบาท เพราะฟุตบาททางเท้าใช้สำหรับ
ให้ประชาชนใช้เดินสัญจร เพื่อที่จะได้ไม่ลงไปเดินบนถนน  ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายได้

 
ออกเยี่ยมให้กำลังใจแก่มารดาและเด็กแรกเกิด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีฯ  พร้อมด้วยประธานสภาเทศบาลฯ
 รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่  ได้ออกเยี่ยม
 ให้กำลังใจแก่มารดาและเด็กแรกเกิด ในชุมชน จำนวน 
8 ราย นอกจากนั้น
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ ยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับตัวสู่การเตรียมเป็นมารดา
 มีการแนะนำเพิ่มทักษะวิธีดูแลเด็กแรกเกิดอย่างถูกวิธี ซึ่งโครงการนี้
 เทศบาลเมืองศรีสะเกษได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
 เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้มีรายได้น้อยในชุมชน

 
เปิดการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมสร้างการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่าน ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธี
เปิดการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมสร้างการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 ประจำปี
2560 ซึงจะมีการศึกษาดูงาน นิทรรศการ "เย็นศิระเพราะพระบริบาล"
ที่ท้องสนามหลวง ในวันที่
13 มิ.ย.2560 นี้ จำนวน 500 คน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดเทศบาลฯ ณ หอประชุม โรงเรียนเทศบาล
1 (วัดเจียงอี)

 
มอบของรางวัล ตามโครงการภาษีคืนกำไรให้ประชาชนประจำปี พ.ศ. 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ  ได้มอบของรางวัล
ตามโครงการภาษีคืนกำไรให้ประชาชนประจำปี พ.ศ. 2560 ให้แก่นางสายเงิน เสริมศรี
 ซึ้งได้รับรางวัลที่1 ในการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ณ สำนักงานเทศบาลชั่วคราว (เกาะห้วยน้ำคำ)

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 167

ผู้เข้าชม

เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์