โครงสร้างการบริหาร

 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 พนักงานเทศบาล
 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ
 สำนักปลัดเทศบาล
 สำนักการคลัง
 สำนักการช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองวิชาการและแผนงาน
 สำนักการศึกษา
 กองสวัสดิการและสังคม
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สถานธนานุบาล
 

ข้อมูลเผยแพร่

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  วารสารนครลำดวน ปี2560
  วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2560
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  
 

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยว


เอกสารดาวน์โหลด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator    

 
เยี่ยมเด็กแรกเกิดและมารดาหลังคลอด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วน พนักงานเจ้าหน้าที่ ออกเยี่ยมเด็กแรกเกิดและมารดาหลังคลอด
 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และยังแนะนำให้ความรู้ในการเลี้ยงบุตรให้กับคุณแม่
 หลังคลอดและทารกแรกเกิด ในการปรับตัวสู่การเตรียมตัวทำหน้าที่มารดา
 ในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษโครงการ ที่เทศบาลได้มีการดำเนิน
 กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และเป็นการติดตามพัฒนาการของครอบครัวและเด็กในชุมชน
 ให้มีการพัฒนาที่เหมาะสมกับวัย และบิดามารดามีความรู้ในการดูแลลูกอย่างถูกวิธี

 
เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการ
 ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 และการจัดงานวันป้องกัน
 อุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
  ทั้งนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้
 นายโสภณ หาญอยู่คุ้ม รองปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
  

 
ฝึกอบรมการต่อยอดอาชีพเสริมผู้สูงอายุศูนย์บริการทางสังคม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรม
 ฝึกอบรมการต่อยอดอาชีพเสริมผู้สูงอายุศูนย์บริการทางสังคม ตามโครงการ
 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุศูนย์บริการทางสังคม ประจำปีงบประมาณ
 2562 ณ ที่ทำการ อสม ชุมชนโนนเค็ง
  

 
สภากาแฟเช้าสานพลังประชารัฐ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในงาน
  "สภากาแฟเช้าสานพลังประชารัฐ" โดย นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานหอการค้า จ.ศรีสะเกษ
 กล่าวต้อนรับในนามเจ้าภาพ ในการนี้ นายโสภณ หาญอยู่คุ้ม รองปลัดเทศบาลฯ
  ณ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
  

 
เปิดการแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสี
 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมมอบรางวัลให้แก่ทีม
 นักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันในประเภทต่างๆ ณ สนามกีฬา รร.เทศบาล 7 หนองตะมะ
 พันทาโนนกอง ธนาคารกรุงเทพ 2
  

 
ยินดีต้อนรับ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ
 นายชัชวาล โนนใหม่ นายกเทศมนตรีเมืองกระนวน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น และคณะ
 จำนวน 256 คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์ผู้สูงอายุ
 ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล1วัดเจียงอี

 
มูลนิธิปอเต๊กตึ๊ง ร่วมกับมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   มูลนิธิปอเต๊กตึ๊ง ร่วมกับมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
  ณ บริเวณตลาดสดเทศบาล 3 ทั้งนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ
 มอบหมายให้นายพิพัฒน์ อินทรวงศ์โชติ รองปลัดเทศบาล ร่วมในพิธีดังกล่าว

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 187

บริการเป็นของเรา
ายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การประชุมระดม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนิน
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่2
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์