ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2559
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  สารวันเทศบาลฯ ปี2560

งานต่างๆ


โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวเอกสารดาวน์โหลด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   


 


 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

เรื่อง รายงานการดำเนินการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนเทศบาล 3
  (เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา) (นางสมพิศ  สังข์สุวรรณ)

เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
 โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล 3 (เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา) 
 (นางสมพิศ  สังข์สุวรรณ)


เรื่อง รายงานผลใช้ฝึกทักษะส่งเสริมคุณธรรม เรื่องเรียนรู้ศาสนาของเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นปฐมศึกษาปีที่ 2
 โรงเรียนเทศบาล 3 (เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา)
(นางสาวทิพภาภรณ์ สมจันทร์) 
ประชุมเพื่อสรุป ผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนการแปลงนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศสู่การปฏิบัติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีฯ เข้าร่วมการประชุมเพื่อสรุป
ผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนการแปลงนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศสู่การปฏิบัติ ภายใต้โครงการสนับสนุนการพัฒนาและดำเนินงานด้าน
นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม
 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร

 
อบรมพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตผู้สูงอายุแบบองค์รวมตามหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดกิจกรรม
อบรมพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตผู้สูงอายุแบบองค์รวมตามหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง
 ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560
 ณ ห้องลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเจียงอี

 
ประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายศิรภพ บุญลพ รองประธานสภา ได้รับมอบมายให้ทำหน้าที่เป็นประธานสภา
ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ โดยได้รับเกียรติ
จากนายสุรพล เพ็งพันธ์ นิติกรชำนาญการ เป็นผู้แทนจากจังหวัดศรีสะเกษ
และประธานกรรมการชุมชน เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ในครั้งนี้

 
วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา
วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐
 ณ อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี หอประชุมอำเภอเมืองศรีสะเกษ
 โดยมี ท่านพิพัฒน์ อินทรวงษ์โชติ พร้อมด้วย ท่านอุไร บัวบาน รองปลัดเทศบาลฯ
 นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานครู เข้าร่วมในพิธี ในครั้งนี้

 
วันเทศบาล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
กิจกรรมวันเทศบาล 24 เมษายน 2560 ที่ทางเทศบาลเมืองศรีสะเกษได้จัดขึ้น

 
โครงการส่งเสริม ธุรกิจขนาดย่อม (ตลาดนัดชุมชน) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิด
กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบธุรกิจการค้าขนาดย่อมและศึกษาดูงาน ตามโครงการส่งเสริม
ธุรกิจขนาดย่อม (ตลาดนัดชุมชน) "การค้าในยุคประเทศไทย 4.0" โดยได้รับเกียรติจาก
 นายสมนึกชัย รัชโพธิ์ นักวิชาการพานิชชำนาญการพิเศษจากสำนักงานพานิชจังหวัดศรีสะเกษ
 และ น.ส.นงคราญ พลดี นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ จากสำนักงานสหกร์ศรีสะเกษ
 เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 4 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 165

ผู้เข้าชม

เรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์