โครงสร้างการบริหาร

 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 พนักงานเทศบาล
 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ
 สำนักปลัดเทศบาล
 สำนักการคลัง
 สำนักการช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองวิชาการและแผนงาน
 สำนักการศึกษา
 กองสวัสดิการและสังคม
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สถานธนานุบาล
 

ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2560
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  -การบริหารงานบุคคล
  
 

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยว
เอกสารดาวน์โหลด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
 

 
สงกรานต์ 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 
 

สงกรานต์ 2562

 
โครงการจ้างงานนักเรียน-นักศึกษา ทำงานช่วง ปิดเทอม ประจำปี 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมาย
ให้ น.ส.ศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลฯ เป็นประธานในการปฐมนิเทศ
นักเรียน-นักศึกษา  ตามโครงการจ้างงานนักเรียน-นักศึกษา ทำงานช่วง
ปิดเทอม ประจำปี
2562 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เด็ก-เยาวชนได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการสร้างรายได้เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองฯ
ณ ห้องประชุมมงคล  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
อบรมเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ
มอบหมายให้นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิด
การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
เทศบาล ประจำปีงบประมาณ
2562 ณ ห้องลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 1
วัดเจียงอี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
จัดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาทักษะและพัฒนาขีดความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอน ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล

 
โครงการพัฒนาผู้ปกครองเครือข่ายชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานพิธีเปิด
โครงการพัฒนาผู้ปกครองเครือข่ายชุมชนในการให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ
 ณ หอประชุมอาคารดอกลำดวน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ

 
วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายทรงพล  ใจกริ่ม   รองผู้ว่าราชการฯ  เป็นประธานกิจกรรม
เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว จังหวัดศรีสะเกษ  ประจำปี
๒๕๖๒ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ขึ้นในการจัด
กิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาทางวิชการ การแสดงของผู้สูงอายุ ฯลฯ
ในการนี้ ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
มอบหมายให้นายโสภณ  หาญอยู่คุ้ม  รองปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เข้ารับมอบเกียรติบัตรประเภทหน่วยงานที่ทำประโยชน์ด้านผู้สูงอายุ
  บริเวณวัดมหาพุทธาราม


 
แถลงข่าวงานมหาสงกรานต์สืบสานประเพณี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
เป็นประธานพิธีแถลงข่าวงานมหาสงกรานต์สืบสานประเพณี
ที่สุดของปีที่ศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องโมสาร์ท
 โรงแรมแกลเลอรี่ดีไซน์ ทั้งนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ
 มอบหมายให้นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีฯ ร่วมในการแถลงข่าว


 
รดน้ำขอพร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เนื่องในโอกาสเทศกาลงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562
นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย
นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี ภริยา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
ได้พบปะและอวยพรให้กับทุกภาคส่วนที่มารดน้ำขอพร ทั้งนี้
ดร. ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
มอบหมายให้นายมาโนช มหาสุวีระชัย รองนายกเทศมนตรีฯ
 นำหัวหน้าส่วนการบริหาร พนักงานเทศบาลฯ ร่วมใน
พิธีดังกล่าวณ บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 191

บริการเป็นของเรา
ายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การประชุมระดม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนิน
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่2
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์