ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2559
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน ปี 2559
  แผนการดำเนินงาน ปี 2560
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวเอกสารดาวน์โหลด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   


 


 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

เรื่อง รายงานการดำเนินการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนเทศบาล 3
  (เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา) (นางสมพิศ  สังข์สุวรรณ)

เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
 โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล 3 (เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา) 
 (นางสมพิศ  สังข์สุวรรณ)


เรื่อง รายงานผลใช้ฝึกทักษะส่งเสริมคุณธรรม เรื่องเรียนรู้ศาสนาของเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นปฐมศึกษาปีที่ 2
 โรงเรียนเทศบาล 3 (เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา)
(นางสาวทิพภาภรณ์ สมจันทร์) 
บัณฑิตน้อย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
22 มีนาคม 2560 นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเป็นประธาน
 ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนบริหารงาน หัวหน้าสถานศึกษา พนักงาน
  เจ้าหน้าที่ ประชาชน ร่วมในพิธีเป็นอย่างมาก

 
วันท้องถิ่นไทย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 นายสันติธร ยิ้มละมัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
 เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันท้องถิ่นไทย
 ทั้งนี้ นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นำ รองปลัดเทศบาล
 หัวหน้าส่วน พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมในพิธี 

 
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลพระนางศรีคัพ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อช่วงเย็นวันที่ 14 มีนาคม 2560 นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาล
 
เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลพระนางศรีคัพ ครั้งที่ 31ประจำปี 2560
  และมอบถ้วยรางวัล เงินรางวัลแก่ทีมที่ชนะเลิศ นประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศ
  ได้แก่ ชัยทำป้าย รองชนะเลิศ ได้แก่ มาดามโม รองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่ ทนายตั้ม
  และ ม่วงพัฒน์ รุ่นอาวุโส 40 ปี ขึ้นไป ชนะเลิศได้แก่ ศรีมุกดา รองชนะเลิศได้แก่
 จอยแอนคอย รองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่ ดรีมทีม และ พ่อค้า ศก. ณ สนามฟุตบอล รร. เทศบาล1

 
ทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล
 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ร่วมทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคล ณ รร.เทศบาล ๕ (ชุมชนหนองยางหนองม่วง)

 
พิธีเททองหล่อพระประธาน "หลวงพ่อโต" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 15.00น. พระราชกิตติรังสี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ
  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเททองหล่อพระประธาน "หลวงพ่อโต" เพื่อประดิษฐาน
 ภายในอุโบสถ วัดโนนเจริญ ตำบลซำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
 โดยมีท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 
 

 
สันนิบาตรเทศบาล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
 เมื่อ วันที่ 3-4 มีนาคม 2560 นายยุทธนา สายสิงห์ทอง ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ 
  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานเทศบาล
  กับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้แก่คณะผู้บริหารเทศบาล
   สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่เทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ
   ทั้ง 37 แห่ง เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้น
  ซึ่งวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 พระมหาสมปอง ตาลปฺตฺโต ได้มาเป็นวิทยากรในการอบรมด้วย

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 162

ผู้เข้าชม

เรามี 21 บุคคลทั่วไป ออนไลน์