โครงสร้างการบริหาร

 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 พนักงานเทศบาล
 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ
 สำนักปลัดเทศบาล
 สำนักการคลัง
 สำนักการช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองวิชาการและแผนงาน
 สำนักการศึกษา
 กองสวัสดิการและสังคม
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สถานธนานุบาล
 

ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2561
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2561
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  -การบริหารงานบุคคล
  -
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
  ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
  -การดำเนินการป้องกันและ
   ปราบปรามการทุจริต

  -ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
  ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ
  ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  -การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  -ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
  -การประเมินผลการปฎิบัติงาน
  -หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

  

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวเอกสารดาวน์โหลด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator    

 
แถลงข่าวผลการระดมกวาดล้าง การป้องกันปราบปรามการแข่งรถ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   พล.ต.ต.สุรเดช เด่นธรรม  ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี
แถลงข่าวผลการระดมกวาดล้าง การป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทาง
และความรับผิดชอบอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ 
นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้ นายโสภณ หาญอยู่คุ้ม รองปลัดเทศบาลฯ
ร่วมในพิธีดังกล่าวณ บริเวณด้านหน้าอาคารตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ


 
โครงการส่งเสริมสุขภาพในหญิงตั้งครรภ์และเด็ก 0-12 ปี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้
นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริม
สุขภาพในหญิงตั้งครรภ์และเด็ก 0-12 ปี ณ ห้องประชุมลีลาวดี รร.เทศบาล 1 (วัดเจียงอี)


 
ถวายเทียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 
 
 

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  ร่วมกับภาคเอกชน  ห้างร้าน พ่อค้าประชาชน
และชุมชนต่างๆในเขตเทศบาล ได้จัดงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562
  เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมทำบุญในวันสำคัญทางพุทธศาสนา
 และเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
ให้คงอยู่ไป โดยได้นำต้นเทียนไปถวาย วัดในเขตเทศบาล จำนวน  13  วัด


 
หล่อเทียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้
นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี
เปิดอบรมโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี
2562
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล
1 วัดเจียงอี ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้
สำนักการศึกษา ได้จัดขึ้นเพื่อร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทย
และส่งเสริมให้พี่น้องประชาชน นักเรียนนักศึกษา ได้เรียนรู้วิธีขั้นตอนการ
หล่อเทียนพรรษา เป็นการสืบสานวิธีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป


 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้
 นางสาวศรีเสงี่ยม  ณูรักษา  ปลัดเทศบาลฯ เป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาฯ (พ.ศ.
2562-2564)
 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาล

 
ตรวจประเมินสำนักทะเบียนดีเด่น ปี 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร. ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้
น.ส.ศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลฯ ให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ จุฑาวงศ์กุล
ประธานกรรมการตรวจประเมินสำนักทะเบียนดีเด่น ปี
2562 ขนาดใหญ่
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
 โดยสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 เข้ารับการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี
2562 ในครั้งนี้

 
บริการทำบัตรประชาชนผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ในวันที่  11  ก.ค. 62 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 ร่วมกับศูนย์บริการทะบียนภาค 3 สาขาศรีสะเกษ  อำนวยความสะดวกออก
ให้บริการทำบัตรประชาชนผู้ป่วยติดเตียง  คนชรา และผู้พิการ
ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ในเขตเทศบาลฯ  จำนวน  4  ราย


 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 197

บริการเป็นของเรา
ายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การประชุมระดม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนิน
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่2
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์