Main Menu

thai clock

งานต่างๆ


โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวงานนิติการ

เอกสารดาวน์โหลด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เรื่อง ประกาศใช้แผนสามปี(พ.ศ.2558-2560) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 (18 พฤษภาคม 2558)

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคไข้หวัดนก ในสัตว์ปีกจำพวกนก ไก่ เป็ด และห่าน
รวมถึงน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธ์ุและไข่สำหรับใช้ทำพันธ์ุ(30 มิถุนายน 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล(15 กรกฏาคม 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
(15 กันยายน 2558)

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล(15 กันยายน 2558)

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(25 กันยายน 2558)ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลตำแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานนักบริหารของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(6 ตุลาคม 2558)


แบบประเมินเกณฑ์ชี้วัด สำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


คู่มือประกอบการรับสมัครเพื่อรับการประเมินรางวัล การบริหารจัดการที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สำหรับรางวัลประเภทโดดเด่น และ ประเภททั่วไปประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ผลการจับสลากรางวัลโครงการภาษีคืนกำไรให้ประชาชน ประจำปี 2559


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
(1 มิถุนายน 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประมูลเช่าที่ดินใกล้เคียงกับตลาดสดเทศบาล 2(ศูนย์การค้า)
พื้นที่ 26.09 ตารางวา(10 มิถุนายน 2559)
กำหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2
อังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น.

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559(22 มิถุนายน 2559)


ใบสมัครการแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอลประชาชน เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559

เกณฑ์การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง

   

 
รางวัลเชิดชูเกียรติผู้บริหารท้องถิ่นดีเด่น PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้รับรางวัล
เชิดชูเกียรติผู้บริหารท้องถิ่นดีเด่น ด้านการส่งเสริมค่านิยมงานบุญประเพณีและ
เทศกาลปลอดภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี
2559

 
โครงการประชารัฐร่วมใจ จัดระเบียบสายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล และสายสื่อสาร จังหวัดศรีสะเกษ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
พันเอก วีระเทพ การุณรอบดุล รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุม
กองพลทหารราบที่
6 จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวชี้แจงถึงวัตถุประสงค์การจัด
โครงการประชารัฐร่วมใจ จัดระเบียบสายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล และสายสื่อสาร จังหวัดศรีสะเกษ
พร้อมด้วย นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ซึ่งโครงการนี้
ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งมีส่วนราชการ หน่วยงาน ร่วมในโครงการดังกล่าว
จำนวน
12 หน่วยงาน ดังนี้ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ, สถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ,
 การไฟฟ้า, ทีโอที, สำนักงาน บริการลูกค้าศรีสะเกษ
 (กสท), Ais สาขาศรีสะเกษ,
TRUE สาขาศรีสะเกษ, Dtac สาขาศรีสะเกษ, 3BB สาขาศรีสะเกษ, Sbs
 และNew Wave การดำเนินกิจกรรม

 
โครงการประชุมผู้ปกครองสร้างความเข้าใจในการพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธาน
โครงการประชุมผู้ปกครองสร้างความเข้าใจในการพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัย
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา
2559
เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมมือประชาสัมพันธ์ ระหว่าง โรงเรียน
ครู ผู้ปกครอง และส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ครบทั้ง
5 ด้าน ร่างกาย อารมณ์
สังคม และสติปัญญา เต็มศักยภาพ ของเด็กอย่างสมดุล ณ ห้องประชุมลีลาวดี

 
ประชุม คณะกรรมการกำกับดูแลการจดทะเบียนหอพัก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30น. นายพิพัฒน์ อินทรวงษ์ รองปลัดเทศบาลฯ
 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการกำกับดูแลการจดทะเบียนหอพัก/
คณะทำงานตรวจประเมินการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก ณ. ห้องประชุมขุนแผน

 
ถวายเทียนพรรษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฏาคม 2559 ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ
 นายชัยชนะ ผลาพงษ์ ผอ.โรงเรียนเทศบาล
1(วัดเจียงอี) และคณะครูโรงเรียนเทศบาล1
 ร่วมกับพี่น้องชุมชนวัดเจียงอี ชุมชนศรีมงคล และชุมชนต้นโก ถวายเทียนพรรษา
ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี
2559


 
วัดพระโต PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2559 นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการฯ
 เป็นประธานนำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา
ณ วัดพระโต ในเทศกาลอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี
2559
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยมีผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
พนักงานครูเทศบาล ร่วมพิธีทำบุญดังกล่าว

 
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2559 ท่าน ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาล
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี
2559 ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม
โดยท่านธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธาน

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 144

ผู้เข้าชม

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์