ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2559
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวเอกสารดาวน์โหลด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   


 


 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

เรื่อง รายงานการดำเนินการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนเทศบาล 3
  (เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา) (นางสมพิศ  สังข์สุวรรณ)

เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
 โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล 3 (เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา) 
 (นางสมพิศ  สังข์สุวรรณ)


เรื่อง รายงานผลใช้ฝึกทักษะส่งเสริมคุณธรรม เรื่องเรียนรู้ศาสนาของเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นปฐมศึกษาปีที่ 2
 โรงเรียนเทศบาล 3 (เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา)
(นางสาวทิพภาภรณ์ สมจันทร์) 
ปิดการแข่งขันฟุตซอล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน
และมอบรางวัลการแข่งขันฟุตซอล "เทศบาลเมืองศรีสะเกษ" ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียน
และเยาวชนได้ออกกำลังกาย แสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬา ห่างไกลยาเสพติด

 
ประชุมผู้ปกครอง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครอง
  เปิดการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียน ระดับอนุบาล ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
 และพิธีมอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ โดยได้รับจัดสรรงบอุดหนุน
 สำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น จำนวน ๑๓๘,๐๐๐ บาท
  และทุนจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาค จำนวน ๙,๐๐๐ บาท เพื่อมอบให้นักเรียน
 ที่มีความตั้งใจเรียน มีความประพฤติดี และมีผลการเรียนดีเด่น จำนวนทั้งสิน ๑๕๑ ทุน
 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเจียงอี)

 
เลือกตั้งประธานชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   


 
ปลูกต้นไม้สัญจร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีฯ นำคณะทำงานยุทธศาสตร์เมืองแห่งต้นไม้
 ร่วมกันปลูกต้นไม้สัญจร ตามยุทธศาสตร์เมืองแห่งต้นไม้ เพื่อขับเคลื่อนสร้างเทศบาล
 ต้นแบบที่มีการบูรณาการ "การเติบโตแบบคาร์บอนต่ำ - การสร้างชุมชนจักรยาน
  การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือภัยพิบัติ เข้าไปในการพัฒนาทุกมิติการพัฒนาของเทศบาล
 โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือการเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติมารี-หนองแคน

 
กระชับมิตร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่างเทศบาลเมืองศรีสะเกษ กับ อบต.บางไผ่
 จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

 
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการประมวนผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด
 โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการประมวนผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 11
 ประจำปี 2559 ณ โรงแรมแกลเลอรี่ จ.ศรีสะเกษ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 168

ผู้เข้าชม

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์