Main Menu

thai clock

งานนิติการ

งานต่างๆ


โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวเอกสารดาวน์โหลด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เรื่อง ประกาศใช้แผนสามปี(พ.ศ.2558-2560) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 (18 พฤษภาคม 2558)

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคไข้หวัดนก ในสัตว์ปีกจำพวกนก ไก่ เป็ด และห่าน
รวมถึงน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธ์ุและไข่สำหรับใช้ทำพันธ์ุ(30 มิถุนายน 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล(15 กรกฏาคม 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
(15 กันยายน 2558)

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล(15 กันยายน 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(25 กันยายน 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลตำแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานนักบริหารของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(6 ตุลาคม 2558)


 

แบบประเมินเกณฑ์ชี้วัด สำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


คู่มือประกอบการรับสมัครเพื่อรับการประเมินรางวัล การบริหารจัดการที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สำหรับรางวัลประเภทโดดเด่น และ ประเภททั่วไปประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ผลการจับสลากรางวัลโครงการภาษีคืนกำไรให้ประชาชน ประจำปี 2559


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
(1 มิถุนายน 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประมูลเช่าที่ดินใกล้เคียงกับตลาดสดเทศบาล 2(ศูนย์การค้า)
พื้นที่ 26.09 ตารางวา(10 มิถุนายน 2559)ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559(22 มิถุนายน 2559)ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่ง
บริหารต่างสายงานของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ(4 กรกฏาคม 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ขอเพิกถอนที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน เลขที่ ศก4889
(บางส่วน) เพื่อก่อสร้างตลาดสดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ(8 สิงหาคม 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล
ให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงานของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ(15 สิงหาคม 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง รับสมัครบุคคลสำหรับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(23 สิงหาคม 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประมูลเช่าที่ดินใกล้เคียงกับตลาดเทศบาล 2(ศูนย์การค้า) พื้นที่ 26.09 ตารางวา
(26 สิงหาคม 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมจับปลาชะโด(25 สิงหาคม 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(5 กันยายน 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(12 กันยายน 2559)


ใบสมัครการแข่งขันตกปลา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(สามารถดาวน์โหลดใบสมัครแล้วกรอกรายละเอียดส่งมาสมัครทาง 
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  หรือสมัครได้ที่ www.facebook.com/musisaket)

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประมูลเช่าที่ดินใหล้เคียงกับตลาดเทศบาล 2(ศูนย์การค้า) 
พื้นที่ 26.09 ตารางวา ครั้งที่ 2
(28 กันยายน 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 เรื่อง เลื่อนการจับปลาชะโด(27 กันยายน 2559)

 
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  เรื่อง งดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
  (17 ตุลาคม 2559)

 
 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ แจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมจับปลาชะโด ไม่มีกำหนด

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติ
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานนักบริหารของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(15 พฤศจิกายน 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน
พนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานนักบริหาร
ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(15 พฤศจิกายน 2559)

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาล
ให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(15 พฤศจิกายน 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประมูลเช่าที่ดินใกล้เคียงกับตลาดเทศบาล 2(ศูนย์การค้า) พื้นที่ 26.09 ตารางวา
(17 พฤศจิกายน 2559)


 
แสงเทียนแห่งศรัทธา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสงเทียนแห่งศรัทธา
 แด่องค์ราชัน ของปวงประชาชาวศรีสะเกษ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน บริษัทห้างร้าน
  พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า นักเรียนนักศึกษา มวลชนจากทุกภาคส่วน ของจังหวัดศรีสะเกษ
 ได้พร้อมใจกัน ร่วมจุดเทียนถวายความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในงานแสงเทียนแห่งศรัทธา
  แด่องค์ราชัน ของปวงประชาชาวศรีสะเกษ 

 
ออกเยี่ยมมารดาและเด็กแรกเกิดในชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน
  เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ออกเยี่ยมมารดาและเด็กแรกเกิดในชุมชนพร้อม
 ให้คำแนะนำในการดูแลเด็กแรกเกิดและมารดาหลังคลอด

 
พิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็น
 พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กองวิชาการและแผนงาน กองสาธารณะสุข
 
พสกนิกร ชุมชนต้นโก ชุมชนป่าม่วง ร่วมในพิธี ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 
โครงการถีบชมเมืองให้ปอดโตเพื่อปลอดโรค PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
 เป็นประธานเปิดการอบรม "โครงการถีบชมเมืองให้ปอดโตเพื่อปลอดโรค" ครั้งที่4
  ประจำปีงบประมาณ 2560 พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน
  เจ้าหน้าที่ กองสาธารณะสุข ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)

 
อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการเป็นประธานในพิธีปลงผมนาคในโครงการ
 อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 ทั้งนี้ นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
 พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ครู พนักงานครู พนักงาน เจ้าหน้าที่
 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เข้าร่วมในพิธี ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 
ประชุมสภาเทศบาล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านสมโภชน์ ธุวธารางกูร ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาล
 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 เวลา 10.00 น. เพื่อขออนุมัติต่อสภาในการ
 ขอรับความเห็นชอบในญัตติต่างๆ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อเช้าวันนี้ 23 พฤศจิกายน 2559 ท่านนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีฯ
  เป็นประธานในพิธีส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน
 ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2559 รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 "ผีตาโขนเกมส์" ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2559 ณ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
  โดยมีนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 180 คน

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 158

ผู้เข้าชม

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์