ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2561
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  -การบริหารงานบุคคล
  -
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
  ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
  -การดำเนินการป้องกันและ
   ปราบปรามการทุจริต

  -ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
  ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ
  ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  -การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  -ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
  -การประเมินผลการปฎิบัติงาน
  -หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

  

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวเอกสารดาวน์โหลด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
 

 
รณรงค์แต่งกาย ด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
 ข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรม
  “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง” ตามโครงการรณรงค์แต่งกาย
 ด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จ.ศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งจัดขึ้นทุกวันอังคารของสัปดาห์
  ณ ลานโคปุระ เกาะห้วยน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

 
มอบวัสดุอุปกรณ์ดนตรี กีฬาและงานส่งเสริมอาชีพให้กับโรงเรียนเทศบาล 7 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำทีมโดยประธานเขตศรีสะเกษ คุณอรรถนิตย์ เกรียงธีรสรณ์
  คุณธีรศักดิ์ อิสระชัยพร , คุณยุทธนา แก้วโรจน์ ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขากันทรลักษ์
 และคณะ มอบวัสดุอุปกรณ์ดนตรี กีฬาและงานส่งเสริมอาชีพให้กับโรงเรียนเทศบาล 7
  ในวงเงิน 306,845 บาท (สามแสนหกพันแปดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)
 โดยมีนางปุณยวีร์ มุมไธสง ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา , นางเอมฤดี ทองพันชั่ง
 ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 7 หนองตะมะ พันทา. โนนกอง. ธนาคารกรุงเทพ
  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบ ในครั้งนี้

 
ประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
 เทศบาลเมืองศรีสะเกษเป็นประธานในการประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
 (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉับับทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง
 ในการพัฒนาเทศบาลณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  

 
ต้อนรับเทศบาลเมืองกะทู้ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้
 นายสมพร จึงศิริกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ
 นางสมทรง ประสานสม รองนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ และคณะศึกษาดูงาน
 จากเทศบาลเมืองกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ในโอกาสเดินทางมาศึกษา
 ดูด้านการบริหารจัดการที่ดี เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
 เมืองศรีสะเกษ หลังจากนั้นคณะศึกษาดูงานได้เข้าชมหอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ
 เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ และชมทัศนียภาพเมืองศรีสะเกษ ในมุมมอง 360 องศา

 
ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันยุทธหัตถี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานนำคณะจิตอาสาพระราชทาน
  และประชาชน จ.ศรีสะเกษ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันยุทธหัตถีหรือวัน
 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ด้วยการฉีดน้ำล้างทำความสะอาดถนนเพื่อลดฝุ่นละอองในพื้นที่
  เก็บเศษขยะที่อยู่ตามรายทางและตัดตกแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม
 ที่บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ สายศรีสะเกษ-อุทุมพรพิสัย
  

 
การแข่งขันกีฬาและนันทนาการสานสัมพันธ์ผู้สูงวัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้
 นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด
 การแข่งขันกีฬาและนันทนาการสานสัมพันธ์ผู้สูงวัยโดย นายพิพัฒน์ อินทรวงษ์โชติ
  รองปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษกล่าวรายงานวัถตุประสงค์ ของการแข่งขันกีฬา
 เพื่อดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในชุมชน ส่งเสริมการออกกำลังกาย จะช่วยเสริมสร้าง
 ให้ผู้สูงอายุมีร่างกายที่แข็งแรง เสริมสร้างความสามัคคี และที่สำคัญการออกกำลังกาย
 ยังช่วยลดความเสียงต่อการป่วยด้วยโรคต่างๆ อีกด้วย กิจกรรมแข่งขันกีฬาในครั้งนี้
 ได้รับความอนุเคราะห์คณะกรรมการตัดสินจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 วิทยาเขตศรีสะเกษ ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเจียงอี)
  

 
รงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย และผ้าพื้นเมือง จ.ศรีสะเกษ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ
 ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรม ตามโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย
 
และผ้าพื้นเมือง จ.ศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 "ศรีสะเกษพร้อมใจ ทำความดี วิถีพอเพียง"
  ทำบุญตักบาตร ซึ่งจัดขึ้นทุกวันอังคารของสัปดาห์ ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
 เพื่อรณรงค์ให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา
 ตลอดจนประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ ได้สืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
 อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามด้วยการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 206

บริการเป็นของเรา
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง สโมสรพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(18 ธันวาคม 2562)ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน โครงการก่อสร้างสระ
ว่ายน้ำชุมชน (20 พ.ย. 62)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริต

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์