Main Menu

thai clock

งานนิติการ

งานต่างๆ


โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวเอกสารดาวน์โหลด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เรื่อง ประกาศใช้แผนสามปี(พ.ศ.2558-2560) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 (18 พฤษภาคม 2558)

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล(15 กรกฏาคม 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
(15 กันยายน 2558)

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล(15 กันยายน 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(25 กันยายน 2558)

 

แบบประเมินเกณฑ์ชี้วัด สำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


คู่มือประกอบการรับสมัครเพื่อรับการประเมินรางวัล การบริหารจัดการที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สำหรับรางวัลประเภทโดดเด่น และ ประเภททั่วไปประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ผลการจับสลากรางวัลโครงการภาษีคืนกำไรให้ประชาชน ประจำปี 2559


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559(22 มิถุนายน 2559)ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่ง
บริหารต่างสายงานของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ(4 กรกฏาคม 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล
ให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงานของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ(15 สิงหาคม 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง รับสมัครบุคคลสำหรับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(23 สิงหาคม 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประมูลเช่าที่ดินใกล้เคียงกับตลาดเทศบาล 2(ศูนย์การค้า) พื้นที่ 26.09 ตารางวา
(26 สิงหาคม 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมจับปลาชะโด(25 สิงหาคม 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(5 กันยายน 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(12 กันยายน 2559)


ใบสมัครการแข่งขันตกปลา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(สามารถดาวน์โหลดใบสมัครแล้วกรอกรายละเอียดส่งมาสมัครทาง 
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  หรือสมัครได้ที่ www.facebook.com/musisaket)

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประมูลเช่าที่ดินใหล้เคียงกับตลาดเทศบาล 2(ศูนย์การค้า) 
พื้นที่ 26.09 ตารางวา ครั้งที่ 2
(28 กันยายน 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 เรื่อง เลื่อนการจับปลาชะโด(27 กันยายน 2559)

 
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  เรื่อง งดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
  (17 ตุลาคม 2559)

 
 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ แจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมจับปลาชะโด ไม่มีกำหนด

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติ
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานนักบริหารของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(15 พฤศจิกายน 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน
พนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานนักบริหาร
ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(15 พฤศจิกายน 2559)

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาล
ให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(15 พฤศจิกายน 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประมูลเช่าที่ดินใกล้เคียงกับตลาดเทศบาล 2(ศูนย์การค้า) พื้นที่ 26.09 ตารางวา
(17 พฤศจิกายน 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(2 ธันวาคม 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประมูลเช่าที่ดินใกล้เคียงกับตลาดเทศบาล2(ศูนย์การค้า)
พื้นที่ 26.09 ตารางวา ครั้งที่ 2 (22 ธันวาคม 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้เช่าป้ายโครงเหล็กเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(9 มกราคม 2560)


ระเบียบการประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560

โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล พระนางศรีคัพ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2560
 
ประชุมสภา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560 เวลา 10.00 น.
 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล และในการประชุมฯ. ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้มอบใบประกาศฯ ให้กับคณะครูและนักเรียน
  พร้อมทั้งกล่าวให้ขวัญและกำลังใจ จากการประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
 ระดับภาค ประจำปี 2559 ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่
 -รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ได้รับโล่ห์รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวน 9,000 บาท
 ได้แก่ เด็กหญิงเนตรอัปสร วงษ์ชาติ เด็กหญิง จิณดาภรณ์ คำโสภา
  และเด็กชายสุทธิพงษ์ ปราบวงษา นักเรียนชั้น ป.5 คุณครูที่ปรึกษา
  ท่านผอ.สุดาวรรณ อุทัย และคุณครูจิดาภา แถวทัศน์
 -รางวัลชนะเลิศโครงงานภาษาไทยระดับมัธยม
 ศึกษาตอนต้น ได้รับโล่ห์รางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน 9,000 บาท
 ได้แก่ เด็กหญิงอริยาภรณ์ ยะโส เด็กหญิงอุดมลักษณ์ ธรรมสัตย์
 และเด็กหญิงลลิดา พรมชาติ นักเรียนชั้น ม.2 คุณครูผู้ฝึกซ้อมนางศิริขวัญ นาราช
  นางชนัญญา ประสานพันธ์ และนางสาวอรพรรณ จำปาโชติ


 
ทำดีเพื่อพ่อ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในโครงการ
  "ทำดีเพื่อพ่อ" โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 ก.พ. 60 ณ ห้องประชุมลีลาวดี รร.เทศบาล1(วัดเจียงอี)

 
บวงสรวงและสมโภชพระนางศรีสระเกศ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
เมื่อช่วงเช้า วันที่ 1 ก.พ. 60 เวลา 7.00น.ท่านธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัด
 เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและสมโภชพระนางศรีสระเกศ โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร
และนางประเทือง สุพรรณฝ่าย ภริยารองผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะ
ขึ้นเปลี่ยนผ้าสไบให้กับพระนางศรีสระเกศ
ทั้งนี้นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายสันติธร ยิ้มละมัย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชกาลจากหน่วยงานต่างๆ
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้ว
ยคณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานเจ้าหน้าที่
 พนักงานครูเทศบาล คหบดี และ ประชาชน ร่วมในพิธีในครั้งนี้
ณ บริเวณวงกลมพระนางศรีสระเกศ

 
ยกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   พระราชกิตติรังสี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
 ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
 ในงานพิธียกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ และวางศิลาฤกษ์อุโบสถ พร้อมนี้ประธานสภาเทศบาล
 สมาชิกสภาเทศบาล ประธานขุมชนพุทธศาสนิกชน มาร่วมในพิธีในครั้งนี้
 ณ วัดศรีเกษตรพัฒนาราม (วัดหนองยาง) ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
  

 
"ถอดบทเรียน" และ "ประเมินแบบเสริมพลัง" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเพื่อ
 "ถอดบทเรียน" และ "ประเมินแบบเสริมพลัง" การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนสู่เทศบาลคาร์บอนต่ำ
 ตามโครงการวิจัย กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำอ
 ย่างมีส่วนร่วมในท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น ๒

 
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเป็นตัวแทนเทศบาลฯ
 ในการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ ให้กับจังหวัดศรีสะเกษ
  รับมอบโดย ท่านธวัช สุระบาลผู้ว่าราชการ เป็นจำนวนเงิน 66,137 บาท

 
โครงการอุปสมบท PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   พระนวกะ 90 รูป ออกบิณฑบาตรอุปสมบท ตามโครงการอุปสมบทเพื่อถวาย
 เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เริ่มออกบิณฑบาตร
 วันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 05.45 น. ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตร
 ในวันที่ 13-14 มกราคม 2560 เวลา 05.45 น. เป็นต้นไป

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 160

ผู้เข้าชม

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์