Main Menu

thai clock

งานต่างๆ


โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวงานนิติการ

เอกสารดาวน์โหลด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เรื่อง ประกาศใช้แผนสามปี(พ.ศ.2558-2560) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 (18 พฤษภาคม 2558)

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคไข้หวัดนก ในสัตว์ปีกจำพวกนก ไก่ เป็ด และห่าน
รวมถึงน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธ์ุและไข่สำหรับใช้ทำพันธ์ุ(30 มิถุนายน 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล(15 กรกฏาคม 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
(15 กันยายน 2558)

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล(15 กันยายน 2558)

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(25 กันยายน 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลตำแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานนักบริหารของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(6 ตุลาคม 2558)


แบบประเมินเกณฑ์ชี้วัด สำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


คู่มือประกอบการรับสมัครเพื่อรับการประเมินรางวัล การบริหารจัดการที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สำหรับรางวัลประเภทโดดเด่น และ ประเภททั่วไปประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ผลการจับสลากรางวัลโครงการภาษีคืนกำไรให้ประชาชน ประจำปี 2559


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
(1 มิถุนายน 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประมูลเช่าที่ดินใกล้เคียงกับตลาดสดเทศบาล 2(ศูนย์การค้า)
พื้นที่ 26.09 ตารางวา(10 มิถุนายน 2559)ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559(22 มิถุนายน 2559)


เกณฑ์การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่ง
บริหารต่างสายงานของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ(4 กรกฏาคม 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ขอเพิกถอนที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน เลขที่ ศก4889
(บางส่วน) เพื่อก่อสร้างตลาดสดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ(8 สิงหาคม 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล
ให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงานของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ(15 สิงหาคม 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง รับสมัครบุคคลสำหรับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(23 สิงหาคม 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประมูลเช่าที่ดินใกล้เคียงกับตลาดเทศบาล 2(ศูนย์การค้า) พื้นที่ 26.09 ตารางวา
(26 สิงหาคม 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมจับปลาชะโด(25 สิงหาคม 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(5 กันยายน 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(12 กันยายน 2559)

ใบสมัครการแข่งขันตกปลา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(สามารถดาวน์โหลดใบสมัครแล้วกรอกรายละเอียดส่งมาสมัครทาง
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือสมัครได้ที่ www.facebook.com/musisaket)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประมูลเช่าที่ดินใหล้เคียงกับตลาดเทศบาล 2(ศูนย์การค้า)
พื้นที่ 26.09 ตารางวา ครั้งที่ 2
(28 กันยายน 2559)

   

 
เยี่ยมเด็กแรกเกิด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   วันที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. ท่านดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
, นายสุรศักดิ์ เตรียมพิทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล,
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาลและ อสม.ในชุมชน
ออกเยี่ยมเยือนให้ความรู้การดูแลเด็กแรกเกิดให้กับมารดาหลังคลอด
 และมอบตะกร้าความรักความห่วงใยให้กับเด็กแรกเกิดในชุมชน

 
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 วันที่ 26 กันยายน 2559
เพื่อขออนุมัติสภาฯในญัตติต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

โดยนายศิรภพ บุญลพ รองประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ทำหน้าที่
เป็นประธานในที่ประชุมแทนประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และในการนี้
 นายเกียรติศักดิ์ ธรรมกุล รองปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้กล่าวอำลา
ชีวิตราชการซึ่งครบวันเกษียณอายุราชการในการประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ในครั้งนี้ด้วย
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
โครงการสนับสุนนเงินช่วยเหลือต้นทุน การผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว" ประจำปี 2559/60 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ท่านศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 ชี้แจงทำความเข้าใจแก่เกษตรกรที่ร่วม "โครงการสนับสุนนเงินช่วยเหลือต้นทุน
การผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว" ประจำปี
2559/60

และคุณ สุเพลิน จงไกรจักร ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคาร ธกส. สาขาศรีสะเกษ
ร่วมชี้แจงให้ความเข้าใจแก่เกษตรกรในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ณ ห้องลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)

 
ประชุม การเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประะจำปี 2559 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นางสาวศรีเงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุม
การเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประะจำปี
2559
ซึ่งการจัดงานจะมีขึ้นในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณเกาะห้วยน้ำคำ
โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ประธานชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 
ต้อนรับคณะเทศบาลตำบลขี้เหล็ก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วย
นายสุรศักดิ์ เตรียมพิทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 
ดร.พงษ์พิมล. คำลอย รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางเอมฤดี ทองพันชั่ง
 ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล
4 พนักงานครู พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา
 ให้การต้อนรับรองนายกเทศมนตรีตำบลขี้เหล็ก ประธานสภาฯ และคณะครูจาก
เทศบาลตำบลขี้เหล็ก อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ในการศึกษาดูงาน
การจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล
4 โนนสำนัก-มิตรภาพ

 
ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมตามโครงการสร้างสมดุลพันธุ์สัตว์น้ำ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมตามโครงการสร้างสมดุลพันธุ์สัตว์น้ำ
 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ โดยจะจัดให้มีการแถลงข่าวการจัดกิจกรรมดังกล่าว
ในวันอังคารที่ ๒๗ กันยายนนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

 
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประธานการประชุม
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี
 (พ.ศ.
2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 ณ ห้องประชุมขุนแผน เวลา 10.00 น.

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 152

ผู้เข้าชม

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์